SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Styrelse

Styrelsen är ett beredande och verkställande organ. Styrelsen väljs av höstmötet. Styrelsen kan tillsätta ett arbetsutskott samt både ständiga och tillfälliga arbetsgrupper med uppgift att bereda ärenden för styrelsen.

 

Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter så att lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, samfund som representerar den finskspråkiga frikyrkligheten och samfund som representerar den svenskspråkiga frikyrkligheten har minst en medlem vardera.

 

Till styrelsen hör ordförande, tre vice ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Styrelsemedlemmarna har personliga ersättare. Generalsekreteraren och skattmästaren har närvaro- och yttranderätt.

 

Styrelsens mandatperiod är tre kalenderår.

 

Styrelsen är beslutför då ordföranden och minst hälften av dess medlemmar är närvarande, så att minst tre av rådets medlemmar är representerade.

 


Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) ordförande är ev.luth. kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma. Ordförandets och styrelsens mandatperiod är tre år.


Ekumeniska Rådet i Finl...
OrdförandeSuomen ev.-lut. kirkon arkkipiispa Tapio Luoma

Viceordföranden
ortodoksisen kirkon edustaja, metropoliitta Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen) sekä evankelislut...
Ordförande

Emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen
Viceordföranden
piispa Matti Repo, ev.-lut. (TL Veijo Koivula, ev.-lut.)
piispa Arseni, ort (ylidiakoni Juha Lampinen, ort.)

...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus valittiin syyskokouksessa Tampereella 11.10.2012. Toimikausi on kolme vuotta eli 2013-2015. Puheenjohtajana jatkaa piispa Teemu Sippo SCJ.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.