SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådet i Finland

Ekumenikens mål är är att ena den splittrade kristenheten. Kristen enhet är en enhet i både tro och liv. Enhet är enligt Bibeln både en gåva och något att be och arbeta för.

Arbetet för kristen enhet grundar sig på Jesu bön:

Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.

(Joh.17:21).

 

Ordet ekumenik kommer från det grekiska ordet oikoumene som betyder hela den bebodda världen. Det är till stor del en av den ekumeniska rörelsens förgrundsgestalters, ärkebiskop Nathan Söderbloms (1866-1931), förtjänst att ordet ekumenik idag används som beteckning på arbetet för kristen enhet. Söderblom inbjöd representanter för kyrkorna till ekumeniska möten vilket så småningom ledde till att ordet ekumenik idag kan innebära såväl relationer mellan två eller flera kyrkor som en attityd som önskar kristen enhet.

 

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är ett samarbetsorgan kyrkor och samfund verksamma i Finland.

 

Bakgrund
ERF har fungerat sedan 1917 då Finska nationalkommittén inledde sin verksamhet som en del av den internationella rörelsen World Alliance for Promoting International Friendship Through the Churches (WA). Rörelsens syfte var att främja fredens sak genom goda mellankyrkliga relationer.

 

Initiativet till grundandet av kommittén togs av ärkebiskop Nathan Söderblom. Hans goda vän professor Arthur Hjelt blev en av kommitténs förgrundsgestalter under många år.

 

Efter förändringar i stadgar och organisation bytte kommittén år 1933 namn till Allmänkyrkliga kommittén i Finland och 1963 till Ekumeniska Rådet i Finland.

1971 fick ERF sin första heltidsanställda sekreterare och ett eget kansli.

 

Rådets syfte är att som ett samarbetsorgan för kyrkor och kristna samfund

  • främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet,
  • stärka de kristnas gemenskap, tjänst och vittnesbörd i Finland,
  • vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund.

Rådet fyller sitt syfte genom att

  • kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlemmar till interaktion,
  • diskutera aktuella ekumeniska frågor,
  • arrangera överläggningar, seminarier och konferenser,
  • kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper, till vilka styrelsen enligt eget val kallar representanter för medlemmar, observatörer, partnerorganisationer, samt övriga experter,
  • idka publikationsverksamhet,
  • upprätthålla kontakten med sina medlemmar, observatörer och partnerorganisationer samt andra ekumeniska organisationer i Finland och utomlands.

Till medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära.

 

Rådet har elva medlemskyrkor

 

Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund, som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära.

 

Rådet har fem observatörer

 

Som partnerorganisationer till rådet kan godkännas i Finland verkande registrerade föreningar och stiftelser som verkar för främjande av kristen enhet.

 

Rådet har tjogotre partnerorganisationer

 

 

 

 

Rådets möte

ERF:s högsta beslutande organ är dess möte, som sammanträder till vårmöte och höstmöte. Medlemssamfundens representanter har beslutanderätt i generalmötet. Varje medlemssamfund har två representanter med yttranderätt och rösträtt med undantag av evangelisk-lutherska kyrkan i Finland som har 20 representanter och Finlands ortodoxa kyrka som har 10 representanter. Medlemmar som utgörs av enskilda församlingar har vardera en representant.

 

Styrelsen

Styrelsen är verkställande organ och väljs av höstmötet. I styrelsen bör finnas representanter för lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, finska frikyrkligheten och finlandssvenska frikyrkligheten.

 

Sektioner

Medlemssamfund och observatörer kan utse representanter till sektionerna. Organisato­riskt fungerar sektionerna underställda styrelsen. Sektionerna följer med den nationella och internationella diskussio­nen rörande deras ansvarsområden, arbetar med olika projekt samt ordnar se­minarier och samtal i aktuella frågor.

 

Sektionerna är sju:

Sektionen för barn- och ungdomsarbete


Sektionen för fostran

Sektionen för jämställdhet

Sektionen för lokalekumenik 

Sektionen för samhällsfrågor

Sektionen för teologi och lärofrågor 

 

ERF:s språk är finska och svenska. På dessa hemsidor finns information på bägge språk.

Bläddra gärna på finskspråkiga delen och du finner även svensk information. Du är hjärtligt välkommen att kontakta oss och fråga vidare. För kontaktuppgifter: klicka .


Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från lokalförsamlin...
Ekumeniken bland svenskspråkiga kyrkor och samfund i vårt land är ofta öppenhjärtlig och otvungen. Samarbete finns både på riksnivå och lokalnivå, organiserat och spontant. Här följer några exempel på...
Namn och hemort 1 § Föreningens namn är Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, på svenska Ekumeniska Rådet i Finland r.f. Föreningen benämns i fortsättningen i dessa stadgar rådet. Rådets språk är finska...
Rekommendationerna Ekumenikens takt och ton publicerades hösten 2012. Som plakat passar dokumentet t.ex. till församlingssalen, till skolklassen eller till andra offentliga ställen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.