SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Stadgar för Ekumeniska Rådet i Finland

 

Namn och hemort

1 §

Föreningens namn är Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, på svenska Ekumeniska Rådet i Finland r.f. Föreningen benämns i fortsättningen i dessa stadgar rådet. Rådets språk är finska och svenska. Rådets hemort är Helsingfors stad.

 

Syfte och verksamhet

 

2 §

Rådets syfte är att som ett samarbetsorgan för kyrkor och kristna samfund

 • främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet,
 • stärka de kristnas gemenskap, tjänst och vittnesbörd i Finland,
 • vara en mötesplats för kyrkor och kristna samfund.
                

3 §

Rådet fyller sitt syfte genom att

 • kalla kyrkor och kristna samfund och deras medlemmar till interaktion,
 • diskutera aktuella ekumeniska frågor,
 • arrangera överläggningar, seminarier och konferenser,
 • kan tillsätta sektioner och arbetsgrupper, till vilka styrelsen enligt eget val kallar representanter för medlemmar, observatörer, partnerorganisationer, samt övriga experter,
 • idka publikationsverksamhet,
 • upprätthålla kontakten med sina medlemmar, observatörer och partnerorganisationer samt andra ekumeniska organisationer i Finland och utomlands.
         

4 §

Rådet kan för att stödja sin verksamhet ta emot understöd samt testamenten och andra donationer, äga och förvalta nödvändig fast egendom, idka publikationsverksamhet samt sådan ekonomisk verksamhet som avses i 5 § föreningslagen.

 

Medlemskap

 

5 §

Till ordinarie medlemmar av rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära.

Rådets möte godkänner ordinarie medlemmar på ansökan.

 • De ordinarie medlemmarna utnämner sina representanter för en treårsperiod enligt följande:
 • evangelisk-lutherska kyrkan i Finland: 20
 • ortodoxa kyrkan i Finland: 10
 • annan kyrka eller kristet samfund: 2

De ordinarie medlemmarnas representanter har i rådets möte närvaro-, yttrande-, röst- och initiativrätt.

 

6 §

Som observatörer i rådet kan godkännas i Finland verksamma kyrkor och kristna samfund,

som bekänner Herren Jesus Kristus som Gud och Frälsare enligt Bibeln, och där­för tillsammans strävar efter att tillsammans fullgöra sin gemensamma kallelse en enda Gud, Fadern och Sonen och den heliga Anden, till ära.

 

Rådets möte godkänner en observatör på ansökan. Observatörens representant har närvaro- och yttranderätt vid rådets möte.

 

Som partnerorganisationer till rådet kan godkännas i Finland verkande registrerade föreningar och stiftelser som verkar för främjande av kristen enhet.

 

Rådets möte godkänner en partnerorganisation på ansökan. Partnerorganisationens representant har närvaro- och yttranderätt vid rådets möte.

 

På styrelsens förslag kan vid rådets möte till hedersmedlem kallas en person som betydligt främjat och stött rådets verksamhet.

 

Hedersmedlem har närvaro- och yttranderätt vid rådets möte.

 

9 §

Medlem har rätt att utträda ur rådet genom att skriftligt meddela styrelsen eller dess ordförande om detta eller genom att vid rådets möte meddela om utträde för att antecknas i protokollet.

 

Styrelsen har rätt att utesluta en medlem ur rådet om denna lämnat sin medlemsavgift obetald eller annars låtit bli att fylla de förpliktelser som den vid inträdet i rådet förbundit sig till eller som genom sitt förfarande avsevärt skadat rådet eller inte längre fyller de betingelser för medlemskap som nämns i rådets stadgar.

 

Rådets möte

 

10 §

Rådet håller årligen två möten.

 

Vårmötet hålls senast den 30 april och höstmötet senast den 15 november.

Styrelsen skall med ett brev till medlemmarna sammankalla mötet minst fyra veckor före mötet.

 

Om en ordinarie medlem önskar att ett ärende skall behandlas skall detta meddelas styrelsen skriftligt senast tre veckor före mötet.

 

Vid mötet har varje ordinarie medlems representant en röst. Om en representant är förhindrad att delta kan medlemmen skriftligen befullmäktiga en annan person att vara dess representant vid mötet.

 

11 §

Vid vårmötet behandlas:

bokslut, årsberättelse och revisorernas utlåtande,

besluts om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och andra ansvariga,

behandlas övriga, av styrelsen föreslagna, ärenden som nämns i möteskallelsen.

 

12 §

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

 • fastställs verksamhetsplanen, budgeten samt storleken på anslutnings- och medlemsavgifterna för det följande kalenderåret,
 • väljs styrelsens ordinarie medlemmar och ersättare vart tredje år: ordförande, tre vice ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga ordinarie medlemmar samt deras ersättare,
 • väljs två revisorer och ersättare för dem,
 • fattas beslut om tillsättande av sektioner,
 • behandlas övriga, av styrelsen föreslagna, ärenden som nämns i möteskallelsen.
 •                                                                                       

13 §

Extraordinärt möte hålls enligt rådets mötes beslut eller när styrelsen anser skäl därtill föreligga eller när minst tre medlemmar kräver detta av styrelsen med avseende på ett särskilt angivet ärende.

 

Beslut

 

14 §

Vid personval räcker det med enkel majoritet av de avgivna rösterna. För godkännande av nya medlemmar behövs en majoritet på tre fjärdedelar av de avgivna rösterna

 

Styrelsen

 

15 §

Styrelsen är ett beredande och verkställande organ. Styrelsen väljs av höstmötet. Styrelsen kan tillsätta ett arbetsutskott samt både ständiga och tillfälliga arbetsgrupper med uppgift att bereda ärenden för styrelsen.

 

Styrelsen bildas om möjligt av medlemmarnas representanter så att lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, samfund som representerar den finskspråkiga frikyrkligheten och samfund som representerar den svenskspråkiga frikyrkligheten har minst en medlem vardera.

 

Till styrelsen hör ordförande, tre vice ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Styrelsemedlemmarna har personliga ersättare. Generalsekreteraren och skattmästaren har närvaro- och yttranderätt.

 

Styrelsens mandatperiod är tre kalenderår.

 

Styrelsen är beslutför då ordföranden och minst hälften av dess medlemmar är närvarande, så att minst tre av rådets medlemmar är representerade.

 

Anställda

 

16 §

Rådet har en generalsekreterare som väljs av rådets möte på styrelsens förslag.  Generalsekreterarens mandatperiod är fem år. Generalsekreteraren kan väljas för högst två på varandra följande mandatperioder.

                     

Styrelsen väljer övrig personal.

                     

Namntecknare

 

17 §

Rådets namn tecknas av styrelsens ordförande, vice ordförandena, generalsekreteraren eller skattmästaren, två tillsammans.

 

Medlemsavgift  

 

18 §

Höstmötet beslutar om storleken på anslutnings- och medlemsavgifter. Hedersmedlemmar har ingen skyldighet att betala medlemsavgifter.

 

Räkenskapsperiod 

 

19 §

Rådets räkenskapsperiod är ett kalenderår.

 

Bokslutet med de handlingar som behövs och styrelsens årsberättelse skall tillställas revisorerna senast den 15 mars. Revisorerna skall till styrelsen ge ett skriftligt utlåtande senast tre veckor före vårmötet.

 

Stadgeändringar

 

20 §

Rådets möte besluter om stadgeändringar. För ett sådant beslut behövs minst en tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna. Ändringar av stadgarna skall nämnas i möteskallelsen.

 

Upplösande av rådet

 

21 §

Om upplösande av rådet besluts i rådets två sista möten som hålls med tre månaders mellanrum. För beslutet krävs tre fjärdedels majoritet av de avgivna rösterna. Om rådet upplöses skall rådets medel användas till det syfte som nämns i 2 § i stadgarna på det sätt som närmare bestäms av det senare mötet som besluter om upplösande. Om rådet blir upplöst, används medlen för samma ändamål. Rådets arkiv överlåts till Finlands nationalarkiv.

 

22 §

Medlemmars tidigare rättigheter består.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.