SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Verksamhetsberättelser 2003-2014


Ekumeniska Rådet i Finland kunde glädjas åt en växande medlemskrets när Herättäjä-Yhdistys blev dess tjugonde partnerorganisation. Den traditionella väckelserörelsen är också en ekumenisk aktör...
Ekumeniska Rådet i Finland deltog under år 2013 i den samhälleliga debatten i frågor som var väsentliga för dess medlemskår och rådets ekumeniska uppdrag. En central roll intogs av betydelsen a...
Den ställning som den kristna tron och kristna värderingarna har i vårt land genomgår en förändring och olika identiter utmanade varandra i den omgivning som Ekumeniska Rådet i Finland verkade i å...
Ansvarsveckans tvååriga tema religionsfrihet visade sig vara ett aktuellt. Frågan om religionsfrihet och religiös förföljelse har blivit en del av världspolitiken samt Finlands och EU:s utri...
Ekumeniska rådet i Finland (ERF) är en mötesplats för kyrkor. Rådet och dess ekumeniska kunnande skapar möjligheter för samarbete och nya initiativ. Under det gångna året ordnade rådet på egen han...
Finska pingstkyrkans inträde som observatör i Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) var den största förändringen i rådet under 2009. Det var ingen oväntad eller omvälvande upplevelse, utan resultatet a...
Läs om ERF:s verksamhet. Svenskspråkiga sidorna f.o.m. s. 29.
 
I verksamheten av 2008 framgick att de nordiska kontakterna är viktiga för utvecklandet av Ekumeniska Rådets verksamhet och tolkningen av de globala trenderna. Ett exempel på detta var samarbetsförhan...
Ekumeniska rådet i Finland (ERF) fungerade år 2007 som ett viktigt redskap för kristen enhet och betjänade vårt lands kyrkor. Under verksamhetsåret firades rådets 90-årsjubileum, rådet är alltså lika...
Allt som kan göras tillsammans, skall också göras tillsammans. Det som är lokalt upplevs mest verkligt. Den ekumeniska rörelsens två praktiska principer kommer årligen fram under ekumeniska böneveckan...
Ordet gästfrihet har fått en särskild betydelse för ekumeniken. Inom ekumeniken kan gästfrihet vara ett steg mot en djupare gemenskap och synlig enhet. Seminariet om gästfrihet som en ekumenisk fråga...
År 2003 kan betecknas som ett år av ökad ekumenisk medvetenhet. Ekumeniska rådets verksamhetsår inleddes på traditionellt sätt med Böneveckan för kristen enhet och avslutades med beredandet av tex...
Det ekumeniska året 2004 bjöd på många möjligheter till gemensam bön och kontakter till över samfundsgränserna. Böneveckan för kristen enhet, fyra nationella böndagar, världsböndagen, Kyrkornas intern...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.