SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

SEN esittäytyy

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin. Jäseniksi voidaan hyväksyä yhteisöjä, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi.

 

  • 11 jäsenkirkkoa
  • 5 tarkkailijakirkkoa
  • 29 kumppanuusjärjestöä

Ekumenian lähtökohta on yhteydessä ja rakkaudessa, joka on Jumalan elämää antava lahja. Yhteys Jumalaan yhdistää kaikki kristityt. Kristittyjen ykseys on sekä uskon että elämän yhteyttä. 

Ykseys on Raamatun mukaan sekä annettu lahja että rukouksen ja työn kohde. Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen:

Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. 

(Joh. 17:21)

 

Ekumenia tulee kreikankielen sanasta oikoumene ja tarkoittaa koko asuttua maailmaa. Ekumeeninen liike on kristillisen kirkon historiassa melko nuori ilmiö. Se on kristillisiin kirkkoihin ja yhteisöihin kuuluvien kristittyjen yhteinen liike, joka syntyi 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa.

 

Sanaa ekumeeninen on kristikunnan historiassa käytetty useassa eri merkityksessä. Sen yleistyminen ja virallistuminen kristittyjen yhteistyö- ja ykseysliikkeen nimeksi on monella tapaa Ruotsin arkkipiispan, Nathan Söderblomin (1866–1931), ansiota. Hän kutsui järjestämiään tunnustustenvälisiä kokouksia ekumeenisiksi ja sisällytti näin termiin merkitykset, joilla viitataan kahden tai useamman kirkon välisiin suhteisiin tai asenteeseen, joka korostaa ja toivoo kristittyjen ykseyttä.

 

Muototumisvaiheensa jälkeen ekumeeninen liike vakiinnutti asemansa merkittävänä kirkkojenvälisen yhteydenpidon kanavana heti toisen maailmansodan jälkeen. Ekumeeninen liike on järjestäytynyt myös moneksi organisaatioksi. Ekumenia on toimintaa, johon kirkot ja kristilliset yhteisöt osallistuvat omista tunnustuksistaan käsin.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö. SEN on yksi maailman vanhimmista kansallisista ekumeenisista neuvostoista. Perustamisvuosi on 1917.

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on sekä keskustelufoorumi, toimeenpaneva järjestö että asiantuntijaelin. Toiminnan tavoitteena on, että kirkot ja kristilliset yhteisöt tukevat kristittyjen ykseyttä. Pyrkimyksenä on myös kirkkojen yhteisen äänen vahvistaminen yhteiskunnassa.

 

Neuvoston toimintaa ohjaavat kaksi keskeistä periaatetta: 1) kristillinen todistus rakkautena ja kristittyjen yhteytenä sekä 2) yhteinen työskentely luomakunnan ja ihmisarvon puolesta.

 

Toiminta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

  • spiritualiteetti ja opilliset kysymykset
  • eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset, erityisesti ihmisarvo
  • kristillinen kasvatus
  • yhteinen todistus ja uskontodialogi
  • kansainväliset ja kotimaiset ekumeeniset verkostot

 

Neuvoston korkein päättävä elin on kaksi kertaa vuodessa kokoontuva yleiskokous, jossa jäsen- ja tarkkailijakirkoilla sekä kumppanuusjärjestöillä on edustajat. Toimeenpanevana elimenä on yleiskokouksen valitsema hallitus. Työtä johtaa pääsihteeri yhteistyössä toimiston henkilökunnan kanssa. Jaostot ja työryhmät ovat niin ikään tärkeä osa ekumenian edistämistä.

_______

Kuva: Paikallisekumeeninen foorumi Turussa 15.9.2014.


SEN:n jäsenkunta muodostuu kirkoista ja yhteisöistä, jotka ovat jäsenen
tai tarkkailijan asemassa, ja kumppanuusjärjestöistä, jotka ovat rakenteeltaan
tai toiminnaltaan ekumeenisia ja sitoutuvat...
Ekumenia on kristittyjen yhteyttä ja pyrkimystä ykseyteen. Se perustuu
Jeesuksen rukoukseen: Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tul...
Neuvoston jäsenkirkoilla, tarkkailijakirkoilla ja
kumppanuusjärjestöillä on mahdollisuus nimetä edustajansa jaostoihin, jotka
toimivat ekumenian ydinalueilla.
Hallitus on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Syyskokous valitsee hallituksen. Hallitus voi asettaa työjaoston sekä pysyviä ja tilapäisiä työryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallituks...
SEN:n korkein päättävä elin on neuvoston yleiskokous, joka
kokoontuu kevätkokoukseen ja syyskokoukseen. Ylimääräinen kokous voidaan pitää
hallituksen katsoessa sen tarpeelliseksi. Jäsenkunnan (j...
Yhteiskunnalliseen ja kirkolliseen elämään kuuluu lainsäädäntöön ja muulla tavoin kansalaisten elämään vaikuttava suunnittelu ja toteutus. SEN:lla on jäsenistönsä kautta monen alan asiantuntemusta ja...
Vuoden ekumeeninen teko -tunnustus myönnetään vuosittain. Se voidaan myöntää tapahtumalle, hankkeelle tai idealle. Sen voi saada niin yksittäinen henkilö kuin ryhmä tai järjestö, seurakunta tai seurak...
Kumppanuusfoorumi kokoaa SEN:n kumppanuusjärjestöjen edustajat ja SEN:n henkilökunnan yhteisen lounaan ääreen. Voimme nauttia toistemme hyvästä seurasta ja kertoa tiivistetysti viimeisimmät kuulumiset...
Ekumenian ystävät -sivu on perustettiin 14.9.2010. Tuolloin sosiaalisen median merkitys ei ollut vielä kovin suuri. Suomen Ekumeenisen Neuvoston meno Facebookiin toi myös tullessaan pohdintaa, että vo...
Ekumenia on liikettä. Ekumeeniset yhteydet eri puolille maailmaa avartavat ajattelua ja tuovat tukea oman maan ekumenialle. SEN:lla on vahvat yhteydet muihin Pohjoismaihin ja Euroopan maihin ja erityi...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto on jakanut stipendirahastostaan apurahaa 80-vuotisjuhlansa merkeissä vuonna 1997, vuonna 2003 ja satavuotisjuhlansa merkeissä 2017. Samoin on myönnetty pienempiä apurahoja...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.