SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hallitus / Styrelse

Hallitus on valmisteleva ja toimeenpaneva elin. Syyskokous valitsee hallituksen. Hallitus voi asettaa työjaoston sekä pysyviä ja tilapäisiä työryhmiä, joiden tehtävänä on valmistella asioita hallitukselle.

 

Hallitus muodostetaan jäsenten edustajista siten, että hallituksessa on vähintään yksi jäsen luterilaisesta kirkosta, ortodoksisesta kirkosta, katolisesta kirkosta, suomenkielistä vapaata kristillisyyttä edustavasta yhteisöstä sekä ruotsinkielistä vapaata kristillisyyttä edustavasta yhteisöstä kustakin.

 

Hal­lituk­seen kuuluu puheenjohtaja, kolme vara­puheenjoh­tajaa sekä vähintään neljä ja enintään kuusi muuta jäsen­tä. Hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varaedustaja. Pääsih­teerillä ja rahas­ton­hoitajalla on hallituksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

 

Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

 

Hallitus on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä niin, että vähintään kolme neuvoston jäsentä on edustettuna.

 

Styrelsen är ett beredande och verkställande organ. Styrelsen väljs av höstmötet. Styrelsen kan tillsätta ett arbetsutskott samt både ständiga och tillfälliga arbetsgrupper med uppgift att bereda ärenden för styrelsen.

 

Styrelsen utgörs av medlemmarnas representanter så att lutherska kyrkan, ortodoxa kyrkan, katolska kyrkan, samfund som representerar den finskspråkiga frikyrkligheten och samfund som representerar den svenskspråkiga frikyrkligheten har minst en medlem vardera.

 

Till styrelsen hör ordförande, tre vice ordföranden samt minst fyra och högst sex övriga medlemmar. Styrelsemedlemmarna har personliga ersättare. Generalsekreteraren och skattmästaren har närvaro- och yttranderätt.

 

Styrelsens mandatperiod är tre kalenderår.

 

Styrelsen är beslutför då ordföranden och minst hälften av dess medlemmar är närvarande, så att minst tre av rådets medlemmarär representerade.


Suomen Ekumeenisen Neuvston hallituksen puheenjohtajana toimii ev.-lut. kirkon arkkipiispa Tapio Luoma. Puheenjohtajan ja hallituksen toimikausi on kolme vuotta 2022-2024.
Puh...
Jyväskylään syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 12.11.2018 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispan Tapio Luoman. Puheenjohtajan toimi...
SEN:n hallitus kokoontui 7.12.2017 vuoden viimeiseen kokoukseensa. Juhlahetkeä vietettiin hallituksen varapuheenjohtajan, piispa Arsenin kuusikymmentävuotispäivän merkeissä.
Suomen metodistikirkon ainoa maalaisseurakunta Asikkalan Vesivehmaalla avasi ovensa 12.6.2017 Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitukselle ja henkilökunnalle. Seurakunnalla on karjalaiset juuret, myös s...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus kokoontui tänään 16.12.2016 Helsingin Andreaskyrkanissa, joka on ruotsinkielisen vapaaseurakunnan kirkko ja
maamme vanhin käytössä oleva ruotsinkielinen kirkko...
Kunnianarvoisa Arkkipiispantalo loi arvokkaat puitteet SEN:n
hallituksen kokoukselle 8.6.2016. Asialistalla oli muun muassa SEN:n
jaostorakenteeseen liittyvää pohdintaa. Hallituksen työskentely...
SEN:n hallitus kokoontui tänään 7.12. Helsingin
vapaakirkossa Annankadulla. Seurakunnan johtaja, pastori Hannu Hirvonen kertoi,
että kirkko on ollut tällä paikalla juuri 90 vuotta, sillä se valm...
Poriin syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen
Neuvosto (SEN) valitsi 26.10.2015 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen
ev.-lut. kirkon arkkipiispan Kari Mäkisen. Puheenjohtajan toimik...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus ja henkilökunta tutustui
1.6.2015 San Damianon yhteisöön Lapinjärven Porlammilla. Dosentti Pauli Annala
ja puolisonsa Eeva Vitikka-Annala ovat pyhän Francis...
Yksi merkki on meille annettu, yksi usko on meille välitetty. Merkki
uskon jatkuvuudesta on on risti. Piispa Matti Repo kantaa piispanristiä, joka on lahja kuningas Kustaa IV
Adolfilta 1800-luvu...
Hallituksen kokous 29.5. sisälsi tutustumisen Merisotakoulun toimintaan Suomenlinnassa. Vierailua
isännöivät kommodori Sakari Martimo ja kenttäpiispa Pekka Särkiö.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus valittiin syyskokouksessa Tampereella 11.10.2012. Toimikausi on kolme vuotta eli 2013-2015. Puheenjohtajana jatkaa piispa Teemu Sippo SCJ.
Hallitus kokousmatkalla Tallinnassa 28.–29.5.2012 Kuva vierailulta Viimsin vapaakirkossa. Markus Österlund, Tomi Karttunen, Viron kirkkojen neuoston pääsihteeri Ruudi Leinus, vapaakirkon pastori Raido...
Vaasaan syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 8.10.2009 yksimielisesti puheenjohtajakseen Helsingin katolisen hiippakunnan piispan Teemu Sipon alkaen 1.1.2010. Tämä ol...
SEN:n hallituksen puheenjohtaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on piispa Simo Peura ev.-lut.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.