SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasvatusasioiden jaosto

Kasvatusasioiden jaosto on keskustelufoorumi uskonnon ja katsomusaineiden opetuksen ja uskontokasvatuksen kysymyksistä Suomessa. Jaosto koostuu ekumeenisesta asiantuntijatyöryhmästä, jonka jäsenkunta nimeää. Se keskittyy erityisesti varhaiskasvatukseen ja yleissivistävään koulutukseen. 

 

Siksi sen tehtävänä on seurata uskonnonopetusta Suomessa, osallistua uskonnonopetuksesta käytävään keskusteluun, laatia julkilausumia yhteistyössä SEN:n toimiston kanssa sekä harjoittaa yhteiskunnallista vaikuttamistyötä uskontokasvatuksen kysymyksissä. Tämän lisäksi jaosto järjestää seminaareja ja opintomatkoja.

 

Jaoston toiminnasta laajemmin,

 

Johtosääntö

 

1. Määrittely

Jaosto on Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) asettama määräaikainen työryhmä, jonka asettamisesta päättää syyskokous. Toimikausi on kolme kalenterivuotta ellei toisin määrätä.

 

2. Tarkoitus ja toiminta

Kasvatusasioiden jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenille, tarkkailijoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen asioissa, jotka liittyvät ekumeeniseen kasvatukseen. Tarkoituksena on edistää kasvatusta ekumeenisuuteen Suomessa sekä keskinäisen kunnioituksen että tiedon lisäämiseksi kaikissa ikäryhmissä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto

  • luo suhteita ja yhteyksiä eri kirkkokuntien ja kristillisten yhteisöjen kasvatuksesta vastaaviin tahoihin
  • välittää ekumeenista aineistoa kouluille
  • järjestää mahdollisuuksien mukaan seminaareja, tapahtumia, koulutusta ym. vastaavaa toimintaa
  • antaa julkilausumia ja kannanottoja kristillistä kasvatusta koskevissa asioissa
  • tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi vuodeksi
  • laatii toimintakertomuksen edellisestä vuodesta
  • on yhteydessä Suomen ekumeenisen neuvoston muihin jaostoihin.

 

3. Päätöksenteko
Jaoston päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen (konsensus). Jos jaosto joutuu äänestämään, päätöksenteko tapahtuu yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

 

4. Kokoonpano
Hallitus nimeää jäsenet jaostoon SEN:n jäsenten, tarkkailijoiden ja kumppanuusjärjestöjen sille esittäneistä edustajista. Jaoston  jäsenillä on puhe- ja äänioikeus. Jokaiselle jäsenelle taustayhteisö voi nimetä myös varaedustajansa. 

 

5. Toimihenkilöt
Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi kerrallaan. Jaosto voi asettaa määräaikaisia työryhmiä hoitamaan niille erikseen määrättyjä tehtäviä.

 

6. Kokoukset
Jaosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksista ilmoitetaan  vähintään viikko ennen kokousta. Jaoston sihteeri vastaa kokouskutsujen lähettämisestä ja kokousjärjestelyistä.

 

7. Yhteistyö ja tiedotus
Jaoston edustajat osallistuvat hallituksen ja jaostojen yhteiseen suunnittelufoorumiin. Jaosto neuvottelee pääsihteerin kanssa ainakin kerran vuodessa. Jaosto raportoi toiminnastaan neuvoston hallitukselle ja lähettää esityslistat ja pöytäkirjat SEN:n toimistoon. Jaoston puheenjohtaja ja sihteeri kutsutaan neuvoston kokoukseen.

 

8. Lausunnot
Jaosto voi tarvittaessa laatia asiantuntijalausuntoja. Jaosto voi myös tehdä hallitukselle esityksiä julkilausumiksi.

 

9. Talous
Jaosto laatii elokuun loppuun mennessä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa ja kuluneen vuoden toimintakertomuksensa 30.1. mennessä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan pääsihteerille, joka vie ne eteenpäin hallituksen käsittelyyn.


Neuvoston jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt ovat nimennet edustajansa Kasvatusasiain jaostoon. Rådets medlemskyrkor, observatörskyrkor och partnerorganisationer har utsett sina rep...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.