SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paikallisekumenian jaosto

Paikallisekumenian jaosto on keskustelufoorumi Neuvoston jäsenkunnan edustajille paikallisekumeniasta. Jäsenkunta nimeää jaoston jäsenet eri puolilta Suomea. Jaoston tehtävä on järjestää Paikallisekumeeninen foorumi (Pafo) vuosittain toimiston, paikallisten seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. 

 

Jaoston kokoonpano alla.

 

Tavoite on paikallisen ekumenian vahvistaminen. Keskeisessä asemassa on vuosittainen kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko ja sen näkyvyyden edistäminen. Jaosto pyrkii kannustamaan paikalliseen ekumeeniseen toimintaan seurakuntien arjessa ja juhlassa. 

 

Johtosääntö

 

1. Määrittely

Jaosto on Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) asettama määräaikainen työryhmä, jonka asettamisesta päättää syyskokous. Toimikausi on kolme vuotta ellei toisin määrätä. 

 

2. Tarkoitus ja toiminta

Jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenille, tarkkailijoille ja kumppanuusjärjestöille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen paikallisen ekumenian edistämiseksi. Paikallisekumenian jaoston tehtävänä on edistää kristittyjen ykseyttä tukemalla ja kehittämällä paikallisella tasolla kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen välistä yhteyttä ja keskinäistä kunnioitusta, jotta kullakin paikkakunnalla voitaisiin antaa yhteinen kristillinen todistus. 

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto

  • pitää yhteyttä paikallisiin kristillisiin seurakuntiin, yhteisöihin ja toimiviin ekumeenisiin ryhmiin sekä rohkaisee niitä järjestämään kristittyjen yhteistä toimintaa,
  • tukee ja seuraa Kristittyjen ykseyden rukousviikon, Kirkkojen kansainvälisen vastuuviikon sekä muiden kristittyjen yhteisten tapahtumien järjestämistä ja toteutumista eri paikkakunnilla,
  • järjestää mahdollisuuksien mukaan seminaareja, tapahtumia, koulutusta ym. vastaavaa toimintaa,
  • tekee aloitteita ekumeniaa koskevan aineiston julkaisemiseksi.
  • tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi vuodeksi,
  • laatii toimintakertomuksen edellisestä vuodesta,
  • on yhteydessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston muihin jaostoihin.

 

3. Päätöksenteko

Jaoston päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen (konsensus). Jos jaosto joutuu äänestämään, päätöksenteko tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.                                                                 

 

4. Kokoonpano

Hallitus nimeää jäsenet jaostoon SEN:n jäsenten, tarkkailijoiden ja kumppanuusjärjestöjen sille esittäneistä edustajista. Jaoston  jäsenillä on puhe- ja äänioikeus. Jokaiselle jäsenelle taustayhteisö voi nimetä myös varaedustajansa.  

 

5. Toimihenkilöt

Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin vuodeksi kerrallaan. Jaosto voi asettaa määräaikaisia työryhmiä hoitamaan niille erikseen määrättyjä tehtäviä. 

 

6. Kokoukset

Jaosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksista ilmoitetaan  vähintään viikko ennen kokousta. Jaoston sihteeri vastaa kokouskutsujen postituksesta ja kokousjärjestelyistä. 

 

7.  Yhteistyö ja tiedotus

Jaoston edustajat osallistuvat hallituksen ja jaostojen yhteiseen suunnittelufoorumiin. Jaosto neuvottelee pääsihteerin kanssa ainakin kerran vuodessa. Jaosto raportoi toiminnastaan neuvoston hallitukselle ja lähettää esityslistat ja pöytäkirjat SEN:n toimistoon. Jaoston puheenjohtaja ja sihteeri kutsutaan neuvoston kokoukseen. 

 

8. Lausunnot

Jaosto voi tarvittaessa laatia asiantuntijalausuntoja. Jaosto voi myös tehdä hallitukselle esityksiä julkilausumiksi. 

 

9.  Talous

Jaosto laatii elokuun loppuun mennessä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa ja kuluneen vuoden toimintakertomuksensa 30.1. mennessä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan pääsihteerille, joka vie ne eteenpäin hallituksen käsittelyyn.


Neuvoston jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt ovat nimennet edustajansa Paikallisen ekumenian jaostoon.Rådets medlemskyrkor observatörskyrkor och  och partnerorganisationer har utset...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.