SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto (faith and order) 

Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto on foorumi kirkkojen väliselle teologiselle ja opilliselle keskustelulle. Jaosto koostuu eri kirkkojen opillisista asiantuntijoista. Kirkot nimeävät jaostoon edustajansa. Asiakokonaisuuksista riippuen jaosto voi tarvittaessa kutsua muita asiantuntijoita työskentelyynsä. 

 

SEN järjestää yhteistyössä kirkkojen kanssa monenkeskisiä opillisten kysymysten pohdintoja, joiden foorumi jaosto on. Hallitus ohjaa näitä työskentelyjä, joihin myös pääsihteeri osallistuu. Jaosto nostaa myös muita ajankohtaisia keskustelunavauksia yhteiselle keskustelufoorumille. 

 

Tälle jaostolle SEN:n hallitus antoi 16.12.2016 erityistehtäväksi kasteen vastavuoroisen tunnustamisen asiakirjan valmistelun, ja työskentelyn tuloksena syntyi vuonna 2019 julkilausuma .

 

Vuonna 2021 jaosto on tutustunut SEN:n jäsenkirkkojen ehtoolliskäsityksiin ja tietoa näistä on koottu myös .

 

Tutustu laajemmin jaoston toimintaan, klikkaa .

 

Johtosääntö

 

1. Määrittely

Jaosto on Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) asettama   määräaikainen työryhmä, jonka toimikausi on kolme vuotta ellei toisin määrätä. 

 

2. Tarkoitus ja toiminta Teologisen ja opillisen keskustelun jaoston tarkoituksena on tarjota SEN:n jäsenkirkoille mahdollisuus keskinäiseen vuorovaikutukseen opillisten kysymysten edistämiseksi. Jaoston tehtävänä  on auttaa kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä tuntemaan toisiaan, edistää näiden ykseyttä ja poistaa keskinäisiä harhaluuloja.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jaosto

  • seuraa kotimaista ja ulkomaista ekumeenista keskustelua ja erityisesti Faith and Order -liikkeen toimintaa,
  • järjestää ekumeenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista opillisista kysymyksistä.
  • tekee toimintasuunnitelman ja talousarvion seuraavaksi vuodeksi,
  • laatii toimintakertomuksen edellisestä vuodesta,
  • on yhteydessä Suomen Ekumeenisen Neuvoston muihin jaostoihin.

 

3. Päätöksenteko

Jaoston päätöksenteossa pyritään yksimielisyyteen (konsensus). Jos jaosto joutuu äänestämään, päätöksenteko tapahtuu yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. 

 

4. Kokoonpano

Hallitus nimeää jäsenet jaostoon SEN:n jäsenten, tarkkailijoiden ja kumppanuusjärjestöjen sille esittäneistä edustajista. Jaoston  jäsenillä on puhe- ja äänioikeus. Jokaiselle jäsenelle taustayhteisö voi nimetä myös varaedustajansa. 

 

5. Toimihenkilöt

Jaosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan jaoston toimikaudeksi. Tarvittaessa jaosto kutsuu itselleen sihteerin. Jaosto voi asettaa määräaikaisia työryhmiä hoitamaan niille erikseen määrättyjä tehtäviä.

 

6. Kokoukset

Jaosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksista ilmoitetaan  vähintään viikko ennen kokousta. Jaoston sihteeri vastaa kokouskutsujen postituksesta ja kokousjärjestelyistä. 

 

7. Yhteistyö ja tiedotus

Jaoston edustajat osallistuvat hallituksen ja jaostojen yhteiseen suunnittelufoorumiin. Jaosto neuvottelee pääsihteerin kanssa ainakin kerran vuodessa. Jaosto raportoi toiminnastaan neuvoston hallitukselle ja lähettää esityslistat ja pöytäkirjat SEN:n toimistoon. Jaoston puheenjohtaja ja sihteeri kutsutaan neuvoston kokoukseen.

 

8. Lausunnot

Jaosto voi tarvittaessa laatia asiantuntijalausuntoja. Jaosto voi myös tehdä hallitukselle esityksiä julkilausumiksi. 

 

9. Talous

Jaosto laatii elokuun loppuun mennessä seuraavan vuoden toimintasuunnitelmansa ja talousarvionsa ja kuluneen vuoden toimintakertomuksensa 30.1. mennessä Toimintasuunnitelma ja talousarvio toimitetaan pääsihteerille, joka vie ne eteenpäin hallituksen käsittelyyn.


Neuvoston jäsen- ja tarkkailijakirkot ovat nimenneet edustajansa jaostoon.
Rådets medlems- och observatörskyrkor har utsett sina representanter till sektionen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.