SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kyrkorna stöder Finlands EU-ordföandeskap

Kyrkorna betonar Europeiska unionens värdedimension. Nya medlemsländer och kandidatländer bör respektera mänskliga rättigheter och andra grundrättigheter såsom religions- och samvetsfrihet.

 

Medlemskyrkorna i Ekumeniska rådet i Finland (ERF) har utarbetat ett gemensamt målprogram för Finlands EU-ordförandeperiod som inleds i juli. Målet är att allmänt föra fram kyrkornas perspektiv och berätta om arbetet som utförs på såväl nationell som ekumenisk och internationell nivå. Kyrkornas önskar för sin del också stöda statsförvaltningen i frågor som ansluter sig till ordförandeskapet; målet är en regelbunden dialog mellan kyrkorna och statsförvaltningen också i EU-frågor.

 

I sitt ställningstagande skriver kyrkorna att Finland har poängterat unionens egenvärde som en garant för fred och stabilitet samt unionens karaktär av en värdegemenskap som betonar mänskliga rättigheter, medborgarnas välbefinnande och hållbar utveckling.

 

Kyrkorna betonar vikten av interkulturell och interreligiös dialog och tolerans som en del av den europeiska identiteten. En äkta dialog och respekt för andra förutsätter medvetenhet om den egna övertygelsen och identiteten. Kyrkorna anser att det är viktigt att människor respekterar det som är heligt för andra.

 

Kyrkorna betonar Europeiska unionens värdedimension. Nya medlemsländer och kandidatländer bör respektera mänskliga rättigheter och andra grundrättigheter såsom religions- och samvetsfrihet. Kyrkorna ställer sig speciellt positiva till grundfördragets strävan att förstärka unionens karaktör av värdegemenskap. Ur kyrkornas synvinkel är artikel 52 speciellt viktig. Enligt den ska unionen respektera och inte ingripa i i kyrkors och religiösa sammanslutningars och samfunds ställning. Kyrkorna ser punkt 3 i artikeln som viktig, där det bland annat sägs att unionen upprätthåller en öppen och regelbunden dialog med kyrkorna.

 

Kyrkorna anser att EU vid sidan av fokuseringen på den ekonomiska konkurrenskraften bör satsa på social rättvisa och hållbar utveckling. Kyrkorna förordar den nordiska universella välfärdsmodellen enligt vilken samhället ska dra försorg om alla sina medlemmar. Kyrkorna betonar speciellt behovet av att hjälpa de socialt utslagna och samhällets allra svagaste.

 

Kyrkorna vill bekämpa människohandeln genom preventivt arbete, upplysning och fostran som strävar efter att skapa en attitydförändring. Kyrkorna säger att alla människor är skapade av Gud, var och en är Guds avbild. Därför ska varje människas människovärde och integritet respekteras. Kyrkorna betonar att en människa inte på något sätt får vara en handelsvara och att den svagare parten alltid ska skyddas.

Kyrkorna förordar en helhetsbetonad och konsekvent politik i immigrations– och flyktingfrågor. Man önskar en ingående debatt om immigrationspolitikens värderingar inom EU. Kyrkorna anser det vara viktigt att utveckla omplaceringsprogrammet för flyktingar, likaså bör det gemensamma asylsystemet utvecklas. Kyrkorna förhåller sig kritiska till listor över så kallade trygga ursprungsländer.

Även miljöaspekter bör beaktas på ett helhetsbetonat och konsekvent sätt inom alla politikområden i unionen, anser kyrkorna. Bland annat hoppas kyrkorna att Finland under sitt ordförandeskap starkt kunde lyfta fram frågan om skyddandet av Östersjön och poängtera betydelsen av miljöskydd i det nya programmet för den nordiska dimensionen. (KT)

 

Ytterligare information: EU-jurist Lena Kumlin: (09) 180 2234 eller 050 430 3953,

 

Kyrkornas målprogram i helhet, läs word-dokumentet nedan.

 


Kyrkorna och Finlands EU-ordförandeskap 2006


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.