SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lausunto 2.9.2010 Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -selvityksestä

Opetus- ja kulttuuriministeriölle

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) ja Suomen Vapaakristillinen Neuvosto (SVKN), jotka edustavat maamme kaikkia kuuttatoista kristillistä kirkkokuntaa, pitävät tärkeänä koulun katsomusopetuksen kehittämistä nykyisen, omaan uskontoon perustuvan mallin pohjalta. Nykyinen malli tukee parhaalla mahdollisella tavalla sekä enemmistön että vähemmistöjen uskontokasvatusta ja takaa uskonnottomille heidän omista lähtökohdistaan nousevaa kasvatusta. SEN ja SVKN ilmaisevat huolensa perusopetuksen katsomusopetukseen esitettyjen muutosten vaaroista.

 

Oikeus omaan uskontoon sekä siinä kasvamiseen on yleisinhimillinen vapaus ja oikeus. Se todetaan perustuslaissa (11.6.1999/731), uskonnonvapauslaissa (6.6.2003/453), Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa, Yhdistyneiden Kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa sekä Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimuksessa. Oman uskonnon tunteminen vahvistaa oppilaan identiteettiä ja hänen kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Oman uskonnon opetus antaa oppilaalle yhteiskunnassa tarvittavaa perustietoa omasta uskonnostaan. Oman uskonnon ymmärtäminen ja oman uskonnollisen identiteetin pohdinta on lähtökohta muiden uskontojen ja katsomusten ymmärtämiselle. Tasaveroinen dialogi edellyttää aina tietoisuutta omasta uskonnosta ja sen hyvää tuntemusta.

 

Oman uskonnon opetuksen yksitoista viikkotuntia säilytettävä

Oman uskonnon opetuksen vähentäminen nykyisestä yhdestätoista vuosiviikkotunnista kahdeksaan heikentäisi merkittävästi oppilaan oikeutta saada omaan uskontoon tai katsomukseen liittyvää kasvatusta. Tilalle ehdotettava kaikille yhteinen etiikka ei korvaa sitä, sillä katsomuksiin sitoutumattomalla etiikalla on eri lähtökohdat ja pyrkimykset kuin oman uskonnon opetuksella. Riittävän laaja yhdentoista vuosiviikkotunnin mittainen oman uskonnon oppiainekokonaisuus muodostaa oppilaalle vahvan tiedollisen perustan aineesta, välttää tiedon sirpaloitumista ja edistää johdonmukaista jatkumoa oppimisessa..

 

Oman uskonnon opetuksen järjestämisen velvoite

Perusopetuslain 13 §:n (6.6.2003/454) mukaan vähintään kolmelle muuhun kuin evankelis-luterilaiseen tai ortodoksiseen uskonnonopetukseen tai elämänkatsomustiedon opetukseen osallistuvalle oppilaalle järjestetään heidän oman uskontonsa opetusta, jos heidän huoltajansa sitä pyytävät. Perusopetus 2020 selvityksessä oppilaiden vähimmäismäärä ehdotetaan nostettavaksi kymmeneen oppilaaseen. Opetuksen järjestämisen velvoitteen muutos johtaa maantieteelliseen ja kielelliseen eriarvoisuuteen. Suurimpien kaupunkien ulkopuolella kymmenen oppilaan ryhmän muodostaminen pienen uskonnon osalta tai ruotsin kielellä tulee olemaan lähes mahdotonta. Näin katsomuksellisiin tai kielellisiin vähemmistöihin kuuluvien oppilaiden oikeus saada oman uskontonsa tai katsomuksensa mukaista opetusta ei toteudu ja heidän koulutuksellinen tasa-arvonsa heikkenee.

 

Perusopetus 2020 esityksen mukaan opetuksen ja kasvatuksen tehtävä on edistää oppilaan persoonallista kasvua tasapainoiseksi, itsensä tuntevaksi ja itsetunnoltaan terveeksi ihmiseksi, jolla on edellytykset monipuoliseen ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa. Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Suomen Vapaakristillisen Neuvoston työssä sekä niiden yhteyksissä yhteistyökumppaneihin muiden uskontojen piirissä on käynyt selväksi, että oman uskonnon opetus tarjoaa oppilaalle monipuolisesti näitä kasvuaineksia. Oman uskonnon opetuksella on myös keskeinen sivistyksellinen tehtävä. Usean uskontoryhmän toiminta koulussa luo mahdollisuuksia tasaveroiselle vuoropuhelulle ja yhteistyölle niiden kesken, ja tätä ulottuvuutta olisikin kehitettävä. Monikulttuurisen yhteiskunnan kehityksen kannalta on olennaista, että erilaisia identiteettejä tukeva katsomusopetus jatkossakin järjestetään yhteisen koululaitoksen sisällä.

 

Kunnioittaen

 

Heikki Huttunen  

pääsihteeri                                                                   

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Virpi Loukkola

pääsihteeri

Suomen Vapaakristillinen Neuvosto

 

Liite SEN:n ja SVKN:n esittely

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry

  • on vuonna 1917 perustettu maamme kristillisten kirkkojen yhteistyöelin, jonka yhteyteen kuuluu 11 jäsenkirkkoa, 5 tarkkailijakirkkoa ja 15 kumppanuusjärjestöä.
  • SEN:n kasvatusasiain jaosto muodostuu kirkkojen ja järjestöjen nimittämistä asiantuntijoista. Jaosto seuraa koulumaailman yleistä kehitystä, uskonnonopetusta sekä uskonnonvapauden toteutumista ja uskontodialogia koulussa. Kasvatusasiain jaosto on perehtynyt läheisesti käsillä olevaan selvitykseen ja siinä esitettyihin uudistuksiin.

Jäsenkirkot

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Suomen ortodoksinen kirkko

Suomen Vapaakirkko

Katolinen kirkko Suomessa 

Suomen Pelastusarmeija

Finlands svenska baptistsamfund

Finlands svenska metodistkyrka

Suomen Metodistikirkko

Missionskyrkan i Finland

The Anglican Church in Finland

International Evangelical Church in Finland

Tarkkailijakirkot

Suomen Adventtikirkko

Suomen Baptistiyhdyskunta

Suomen Helluntaikirkko

Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit

Finlands Svenska Pingstmission

Kumppanuusjärjetöt

Hiljaisuuden Ystävät

Kansan Raamattuseura

NNKY-liitto

Opiskelijoiden Lähetysliitto

Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys

Sinapinsiemen             

Suomen Ev.-lut. Seurakuntien Lapsityön Keskus

Suomen kristillinen rauhanliike

Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto

Suomen Liikemiesten Lähetysliitto

Suomen Lähetysseura

Suomen NMKY:n liitto

Suomen Pipliaseura

Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus

Tuomasyhteisö

 

Suomen Vapaakristillinen Neuvosto SVKN ry

  • on vuonna 1967 perustettu valtiosta vapaiden kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen yhteistyö- ja edunvalvontaelin.
  • Neuvoston jäseniä ovat helluntaiseurakunnat, Suomen Adventtikirkko, Suomen Baptistikirkko, Suomen Metodistikirkko, Suomen Pelastusarmeija ja Suomen Vapaakirkko.
  • Jäsenyhteisöjen yhteenlaskettu jäsenmäärä on noin 70 000 (jäsenmäärään ei sisälly jäsenten kastamattomat lapset - vallitsevana käytäntönä ns. uskovien kaste).
  • Suomen Vapaakristillinen Neuvosto tekee yhteistyötä Frikyrklig Samverkan r.f.:n kanssa, joka on suomenruotsalaisten vapaakristillisten kirkkojen ja yhteisöjen on yhteistyö- ja edunvalvontaelin (perust.1936).


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.