SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lausunto ihmiskaupan vastaisen toiminnan järjestämisestä valtioneuvostossa, 9.2.2015

Sisäministeriön poliisiosasto on pyytänyt SEN:lta lausuntoa luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomiseksi. Lausuntopyynnössä todetaan, että lausunnon antajan on hyödyllistä kiinnittää luonnosta tarkastellessaan erityistä huomiota ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamisen tehostamiseksi toteutettavaa verkostoitumista koskevaan kohtaan. 

 

Antamassaan lausunnossa ev.lut. Kirkkohallitus pitää ehdotettua koordinaatiorakennetta tarkoituksenmukaisena. Se esittää kuitenkin, että Kirkkohallitus liitettäisiin mukaan verkostoitumisesta puhuttaessa muistion eri kohdissa. Nyt mainitaan vain kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja Kuntaliitto.

 

Ekumeeniselta kannalta verkostoitumisessa olisi huomioitava myös SEN ja sen jäsenkirkot. Ekumeeninen vastuuviikko oli ensimmäinen valtakunnallinen hanke, joka nosti julkisuuteen ihmiskaupan ilmiönä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämän kampanjan tuloksena SEN:n verkostossa on laajasti tietoisuutta ja kokemusta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvostoon hallitus esittää lausuntonaan 9.2.2015: SEN pitää ehdotettua koordinaatiorakennetta tarkoituksenmukaisena. SEN esittää kuitenkin, että verkostoitumisesta puhuttaessa muistion eri kohdissa huomioitaisiin myös evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko, muut kristilliset kirkkokunnat sekä muut uskontokunnat. Niillä on sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation kannalta olennaista tietoa ja kokemusta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.