SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lausunto lakiluonnoksesta koskien ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita 4.6.2012

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)/Eettisten kysymysten jaosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN) pitävät tärkeänä iäkkäiden ihmisten oikeutta arvokkaaseen elämään. Arvokkuus liittyy sekä saatavan hoidon tasoon että myös mielekkääseen tapaan olla olemassa. Iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalvelujen huomioiminen laissa on tärkeää, koska heidän joukossaan on paljon niitä, jotka eivät osaa tai pysty pitämään huolta omista eduistaan. 

 

Olemme kuitenkin huolissamme siitä, että esityksestä on jätetty pois iäkkäiden hengellisten tarpeiden huomioiminen, koska näin luotu kuva ihmisestä jää vajaaksi. Ihmisen hengellisen ulottuvuuden huomioiminen liittyy myös kysymykseen uskonnonvapaudesta.

 

Pidämme hyvänä sitä, että muistiossa esitetään vastuutyöntekijää iäkkään ihmisen tueksi. Esityksessä vastuuhenkilö nimetään mikäli viranhaltijat katsovat sen tarpeelliseksi. Toivomme, että vastuutyöntekijän nimeämisen perusteeksi riittäisi jo se, että iäkäs henkilö sitä itse toivoo. Nykyisessä pirstaloituneessa palveluverkostossa palvelujen ja etujen hahmottaminen voi olla iäkkäälle hyvin vaikeaa.

 

Esitämme, että laki huomioisi ikääntyvien oikeuden olla osallisena omassa hengellisessä yhteisössään elämänsä loppuun saakka. Haluamme korostaa tässä vastuutyöntekijän neuvontavelvollisuutta ja roolia palvelukoordinaattorina, joka huomioi myös henkiset ja hengelliset tarpeet ja mahdollistaa siten yhteydenä säilymisen henkilön omaan hengelliseen yhteisöön. Tämä on erityisen tärkeää niiden vanhusten kohdalla, joilla ei ole omaisia tai omaiset eivät kuulu samaan uskonnolliseen yhteisöön.

 

Kuntien siirtäessä huonokuntoisia vanhuksia hoitopaikasta toiseen yhteys omaan seurakuntaan, ilman omaisten tai hoitohenkilökunnan apua, on mahdotonta, koska lainsäädäntö ei mahdollista laitososoitteiden luovuttamista seurakunnille ja muille uskonnollisille yhteisöille. Hoitolaitosten yksityistäminen on sulkenut niiden ulkopuolelle myös evankelis-luterilaisen kirkon sairaalapastoreita. Hengellisten tarpeiden ja esimerkiksi seurakuntayhteyden huomioiminen olisi mahdollista pykälässä 13, jossa mainitaan iäkkään ihmisen sosiaaliset ja psyykkiset tarpeet.

 

Esitämme myös harkittavaksi vapaaehtoistoiminnan ja järjestöjen mukaan ottamisen säädökseen ja samalla niiden roolin määrittämistä palvelujärjestelmässä.Tämä kannustaisi kuntia yhteistyöhön kolmannen sektorin kanssa.  

 

Toivomme, että laki huomioisi ikääntyneille puolisoille mahdollisuuden asua yhdessä erilaisista sairauksista huolimatta myös laitoshoidossa, mikäli puolisot niin haluavat.

 

Lopuksi haluamme ilmaista huolemme siitä, että pykälässä 16, jonka mukaan iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada lain takaamat sosiaali- ja terveyspalvelut kolmen kuukauden kuluessa niiden myöntämisestä, ei ole nimetty lain toteutumista valvovaa tahoa. Raportointi ja vastuutahoksi voitaisiin nimetä esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

 

Kunnioittaen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto/Eettisten kysymysten jaosto    Suomen vapaakristillinen neuvosto SVKN

 

Heikki Huttunen 

Pääsihteeri

 

Virpi Loukkola

Pääsihteeri

 

LAUSUNTO Sosiaali- ja terveysministeriölle 4.6.2012 lakiluonnoksesta koskien ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluitaSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.