SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lausunto tekijänoikeuslain muutosesityksen johdosta 21.8.2003

Opetusministeriölle. Suomen ekumeenisen neuvoston (SEN) hallitus pitää tekijänoikeuslain 21 §:n muuttamista perusteettomana ja vastustaa jumalanpalvelusten saattamista tekijänoikeuskorvausten alaisuuteen.

 

Neuvoston jäseninä on 12 maamme toimivaa kirkkoa ja kristillistä yhteisöä sekä tarkkailijoina on 20 eri kristillistä järjestöä. Neuvoston hallitus perustelee nykyisen tilanteen säilyttämistä viittaamalla seuraaviin asioihin:

 

1. Uskonnonvapaus ja uskonnonharjoitus

 

Tekijänoikeuslain 21 §:n muuttaminen on ristiriidassa uskonnonvapauden täydellisen toteutumisen kanssa. Se on ristiriidassa myös maamme uuden uskonnonvapauslain kanssa. Ehdotettu lainmuutos ei tue lain korostamaa positiivista uskonnonvapautta eikä kohtele uskonnollisia yhdyskuntia tasapuolisesti.

 

Uskonnonvapauslain 7 §:n mukaan "rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan tarkoituksena on järjestää ja tukea uskonnon tunnustamiseen ja harjoittamiseen kuuluvaa yksilöllistä, yhteisöllistä ja julkista toimintaa, joka pohjautuu uskontunnustukseen, pyhinä pidettyihin kirjoituksiin tai muihin yksilöityihin pyhinä pidettyihin vakiintuneisiin toiminnan perusteisiin". Uskonnollisten yhdyskuntien laissa mainittu uskonnon harjoittamisen tukeminen vaikeutuu, varsinkin liittyen yhteisölliseen ja julkiseen toimintaan, jos tekijänoikeus koskee uskonnollisten yhdyskuntien järjestämiä jumalanpalveluksia.

 

2. Uskontokuntien monimuotoisuus ja jumalanpalveluskäsitteen määrittely

 

Maamme uskonnolliset yhdyskunnat ovat toiminnaltaan hyvin erilaisia. Toisilla on palkattuja työntekijöitä ja viranhaltijoita kun taas toiset toimivat suurelta osin vapaaehtoisvoimin. On vaikea kuvitella, että uskonnollisilla yhteisöillä olisi nykyisillä resursseilla mahdollisuus tehdä muutosehdotuksen edellyttämiä ilmoituksia eri  jumalanpalveluksissa käytetystä aineistosta. Erityisesti pienten uskonnollisten yhteisöjen  varsinainen hengellinen työ kärsii, kun lainmuutoksen edellyttämä byrokratia lisääntyy.

 

Ehdotus puuttuu uskonnonharjoittamiseen ja asettaa uskonnollisten yhdyskuntien järjestämät tilaisuudet keskenään oikeudellisesti erilaiseen asemaan. Jumalanpalveluskäsitteen määrittely on ongelmallinen. Uskonnollisten yhteisöjen piirissä ei aina tehdä eroa seurakuntien pääjumalanpalvelusten ja muiden tilaisuuksien välillä. Lainmuutos loukkaa helposti uskontokuntien integriteettiä. Ei ole hyväksyttävää sitä, että muu taho kuin uskontokunta itse määrittelee, mikä on sen jumalanpalvelus. Pääjumalanpalveluksen lisäksi monet muutkin tilaisuudet ja toimitukset, kuten kasteet, vihkimiset, hautajaiset, kodinsiunaamiset, konsertit, herätyskokoukset yms. ovat luonteeltaan jumalanpalveluksia. Ekumeenisen neuvoston katsoo, että ei ole syytä saattaa uskonnollisten yhteisöjen  jumalanpalvelukset tekijänoikeuskorvausten piiriin. Ehdotettua lainmuutosta ei voida pitää järkevänä, tarkoituksenmukaisena eikä kohtuullisena, vaan päinvastoin eri uskonnollisten yhteisöjen uskonnonharjoittamista haittaamana ja niille ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavana.

 

Suomen ekumeenisen neuvoston hallituksen puolesta

Jukka Paarma               Jan Edström

Puheenjohtaja             PääsihteeriSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.