SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suositukset vihkimisestä seka-avioliittoon

Kirkot ja kristilliset yhteisöt pitävät avioliittoa ja kristillistä perhe-elämää luovuttamattoman tärkeinä ja haluavat tukea ja rohkaista aviopuolisoita vastuuntuntoisen, kristillisen perheen perustamisessa. Seka-avioliitolla tarkoitetaan tässä yhteydessä eri kirkkoihin tai kristillisiin yhteisöihin kuuluvien aviopuolisoiden välistä liittoa. Kirkoille ja yhteisöille suunnattujen suositusten tarkoitus on yhtenäistää seka-avioliittojen solmimiseen liittyviä käytäntöjä sekä vahvistaa kirkkojen ja yhteisöjen seka-avioliitossa eläville jäsenilleen antamaa tukea.

I AVIOLIITTOKESKUSTELUT

 

Ennen vihkimistä tapahtuvissa avioliittokeskusteluissa suositellaan käsiteltäväksi itse vihkitoimitukseen liittyvien asioiden lisäksi avioliiton olemusta ja perhe-elämää sekä aviopuolisoiden oikeuksia ja velvoitteita omassa yhteisössään. Kun seka-avioliittoon aikova pari tulee avioliitto- tai toimituskeskusteluun suositellaan, että heille ehdotettaisiin yhteydenottoa myös tulevan puolison kirkkoon tai kristilliseen yhteisöön. Keskusteluissa pitäisi voida huomioida molempien osapuolien kirkon tai yhteisön näkemys avioliiton pyhyydestä ja sitovuudesta. Myös kysymys lasten liittämisestä jommankumman vanhemman kirkkoon tai yhteisöön on syytä ottaa esille jo avioliittoa suunniteltaessa. Samalla on syytä selvittää kirkkojen ja yhteisöjen ohjeet kummeista. Lisäksi keskusteluissa tulisi ottaa esille kirkon tai yhteisön opetus kristillisestä seksuaalietiikasta. Keskusteluissa tulee painottaa kummankin aviopuolison oikeutta vakaumukseensa ja yhteisen, kristillisen perhe-elämän rakentamista.

 

II KRISTILLINEN PERHE-ELÄMÄ SEKA-AVIOLIITOSSA

 

Seka-avioliitto parhaimmillaan toteuttaa kristittyjen yhteyttä yhteiskunnan perusyksikössä, perheessä. Siinä molempien aviopuo­lisoiden traditio on rikastuttamassa sekä puolisoiden että las­ten elämää. Perheellä on oikeus rakentaa omaa, tradi­tioita yhdistävää perhe-elämäänsä. Samoin on molemmilla aviopuolisoilla oikeus oman traditionsa mukaiseen hartauden harjoittamiseen.

 

Suositellaan, että perheet tutustuisivat molempien aviopuolisoiden jumalanpalvelukseen ja seurakunnalliseen elämään. Vaikka kaikkien kirkkojen ja yhteisöjen välillä ei vielä olekaan ehtoollisyhteyttä, on ehtoollisen yhteydessä mahdollisuus saada siunaus. Kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä kehotetaan pohtimaan mahdollisuuksia järjestää yhteisiä perheleirejä ja seka-avioliitoissa elävien avioparien tapaamisia. Sielunhoitoa varten suositellaan yhteydenottoa kunkin omaan kirkkoon tai yhteisöön. Perheneuvontapalveluja toivotaan suositeltavan kummankin osapuolen kirkon taholta.

 

III AVIOPUOLISOIDEN OIKEUDET JA VELVOITTEET KIRKOSSAAN TAI YHTEISÖSSÄÄN

 

Eri kirkkoihin tai kristillisiin yhteisöihin kuuluvilla aviopuolisoilla on oikeuksia ja velvoitteita omassa yhteisössään. Heillä molemmilla on myös erillään oi­keus osallistua kirkkonsa tai yh­teisönsä jumalanpalveluselämään ja muuhun toimintaan sekä toimia erilaisissa luottamustehtävissä. Aviopuolisoilla on myös hengellisiä ja taloudellisia vastuita kummankin omaa yhteisöä kohtaan. Niistä tulee voida keskustella avoimesti ja rakentavasti.

 

IV SEKA-AVIOLIITTOON VIHKIMINEN

 

Jos avioliittoa suunnittelevat toivovat, että vihkimisessä voisi olla kummankin kirkon tai yhteisön pastori mukana toimituksessa, asianomaisten pappien tulisi olla myös keskenään yhteydessä. Samalla on syytä sopia siitä, kumpi papeista suorittaa avioliittolain 15 pykälässä tarkoitetun vihkimisen; ts. esittää vihittäville kysymykset ja toteaa heidät aviopuolisoiksi. Itse vihkitoimitukseen liitettävät ekumeeniset elementit tulee pappien ja vihittävien yhdessä sopia sen mukaan, miten kirkkojen ja yhteisöjen näkemys sen sallii. Milloin kahden yhteisön käytännön mukaan tulee olla ensin kirkollinen vihkiminen ja sitä seuraava siunaaminen, nämä toimitukset voisi suorittaa samassa tilaisuudessa, mutta kunkin oman kaavan mukaan. Vihkipari voi valita kumman osapuolen kirkossa tai temppelissä vihkiminen tapahtuu ottaen huomioon kirkkojensa antamat mahdolliset ohjeet vih­kimi­sen toimittamisesta.

 

Suositellaan, että seka-avioliiton solmiville pareille annetaan avioliittokeskustelun yhteydessä Ekumeeninen perhekirja (Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisuja XLVII, Helsinki 1995) tai heitä kehotetaan lukemaan se.

 

Suositus hyväksytty Suomen ekumeenisen neuvoston vuosikokouksessa 14.3.1996.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.