SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnot yhteiskunnan turvana  – ystävyyskävely Helsingissä 5.3.2015 

Julkilausuma luettiin ystävyyskävelyn päätepisteessä 5.3.2015 Helsingin synagoogan edessä. Mukana Anas Hajjar, piispa Irja Askola, pastori Marjaana Toiviainen, pääsihteeri Heikki Huttunen, piispa Kaarlo Kalliala ja Yaron Nadbornik. Kolmen uskonnon pyhäkköjen kautta kulkeneeseen ystävyyskävelyyn osallistui noin 200 eri uskontoja edustavaa kävelijää.

Muslimit, kristityt ja juutalaiset sitoutuvat: Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Tunnustettu moninaisuus on menestystekijä. Uskontojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuoma avoimuus ja dynaamisuus luovat yhteiskunnallista ja taloudellista kehitystä. 

 

Vähemmistöjen tasaveroinen asema enemmistön rinnalla kertoo kaikkien hyvinvoinnista. Moniuskontoisuus ja monikulttuurisuus tulee nähdä voimavarana ja mahdollisuutena. Suomi voi välttää Länsi-Euroopan uhkakuvat väestöryhmien vihollisuudesta ja valita yhteiskuntarauhan ja moniarvoisuuden tien.

 

1) Uskonnot yhteisissä tiloissa

 

Omassa maassamme on tähän asti vältytty pahimmilta viharikoksilta. Paras turva niitä vastaan on uskontojen, vakaumusten ja kulttuuritaustojen turvallinen rinnakkainelo, vuoropuhelu ja yhteistyö. Eri identiteetit ja niiden vuorovaikutus ovat tervetullut osa suomalaista yhteiskuntaa.

 

Uskontojen tuntemus ja niiden sanoman ymmärtäminen kuuluvat nykyaikaiseen yleissivistykseen. Oman uskonnon kouluopetus on välttämätöntä kaikille – enemmistölle ja vähemmistöille. Oman uskonnon ja kulttuuritaustan hyvä tuntemus kehittää kriittistä ajattelua ja antaa välineet radikalisoitumista ja vihan lietsontaa vastaan.

 

Uskontojen läsnäolo on luonteva osa yhteiskunnan antamaa tukea sen jäsenille erityisolosuhteissa – kuten puolustusvoimissa, terveydenhuollossa ja vankiloissa.

 

Mitä paremmin ihmiset tuntevat oman identiteettinsä, sitä harvemmin he tuntevat vihaa toisia kohtaan. Mitä paremmin suomalaiset sisäistävät oman uskontonsa, sitä paremmin he ovat turvassa radikaalia propagandaa vastaan.

 

2) Avoin ja oikeudenmukainen maahanmuuttopolitiikka

 

Suomi tarvitsee kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan. Maahanmuuttopolitiikan on oltava avointa ja oikeudenmukaista kaikkia kohtaan. Sen tulisi heijastua opiskelu- ja työperäiseen siirtolaisuuteen, perheiden yhdistämiseen, pakolaiskiintiöihin ja turvapaikkapäätöksiin.

 

Siirtolaisuus vahvistaa maamme vuorovaikutusta muun maailman kanssa ja edistää luovuutta ja yrittäjyyttä.  Maahanmuutto ei vaaranna oman yhteiskuntamme köyhien ja syrjäytyneiden asemaa, vaan edistää yhteistä hyvinvointia. Yhteiskuntamme kulttuurinen ja taloudellinen kehitys edellyttävät, että maamme avaa ovensa useammille muualta tuleville kuin nykyisin.

 

3) Globaali hyvinvointi

 

Suomen ja Euroopan Unionin yhteiskuntarauhaa vahvistetaan edistämällä koko ihmiskunnan hyvinvointia. Suomen on kohotettava profiiliaan kehityksen, rauhan ja ihmisoikeuksien eteenpäin viejänä. Se edesauttaa ihmiskunnan toimintakykyä yhteisten haasteiden, kuten sotien, köyhyyden ja ympäristökatastrofien edessä.

 

Uskontoasiantuntemus sekä uskonnonvapauden ja muiden ihmisoikeuksien edistäminen kuuluvat osana ulko- ja kehityspolitiikkaan. Uskontojen yhteistyö Suomessa voi tarjota malleja vastaaville aloitteille muualla.

 

Helsingissä 5.3.2015

 

Uskontojen yhteistyöfoorumi Suomessa – USKOT-foorumi           

Julkilausma 5.3.2015Piispa Kaarlo Kalliala, varapuheenjohtaja

 

Suomen Islamilainen Neuvosto

Anas Hajjar, puheenjohtaja

                                                          

Suomen Juutalaisten Seurakuntien Keskusneuvosto                       

Yaron Nadbornik, varapuheenjohtaja

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Heikki Huttunen, pääsihteeri 

 

                  

Kuvat: Antti Narmala ja Sirpa-Maija Vuorinen                                   Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.