SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta tarkemmin

Ekumeeninen kirkkovaellus ekumeenisella rukousviikolla Kokkolassa. Kuva Salme Heino.

Ekumenia on kristittyjen yhteyttä ja pyrkimystä ykseyteen. Se perustuu Jeesuksen rukoukseen: Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. (Joh. 17:21)

 

Kristittyjen yhteys on Jumalan antama lahja. Se lähtee yhteydestä Jumalaan. Kristityn koko elämä kietoutuu Kristukseen ja hänen kauttaan osallisuuteen kolmiyhteiseen Jumalaan. Sama rakkauden yhteys liittää kristityt toisiinsa.

Ekumeeninen vaellus Espoossa 26.8.2017. Kuva: Antti Kruus. 

Kristus on antanut ykseyden myös tehtäväksi kaikille kristityille. Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kirkoilla on yhteinen tehtävä todistaa Kristuksesta ja hänen rakkaudestaan. Ekumenia on uskon ja rakkauden yhteyttä ja todeksi elämistä maailmassa.

 

Muotoutumisvaiheensa jälkeen ekumeeninen liike vakiinnutti asemansa merkittävänä kirkkojenvälisen yhteydenpidon kanavana heti toisen maailmansodan jälkeen. Ekumeeninen liike on historiansa aikana järjestäytynyt myös moniksi organisaatioiksi. 

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö.

 

Taustaa

SEN on toiminut vuodesta 1917, jolloin aloitti toimintansa World Alliance -liikkeen Suomalainen kansallistoimikunta. (WA) -liikkeen tarkoituksena oli edistää rauhan asiaa kirkkojen välisen ystävyyden kautta. Aloite toimikunnan perustamisesta tuli Ruotsin arkkipiispa . Suomalaisen kansallistoimikunnan johtohahmo oli professori joka oli Söderblomin hyvä ystävä. 

 

Nimen- ja sääntömuutosten myötä kansallistoimikunnasta tuli vuonna 1933 Suomen Yleiskirkollinen Toimikunta ja 1963 Suomen Ekumeeninen Neuvosto. Vuonna 1971 SEN sai ensimmäisen päätoimisen pääsihteerin ja oman toimiston.

 

Tarkoitus

SEN edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa ja toimii kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana. 

 

Päämäärä

Toiminnan päämääränä on, että kirkot ja kristityt lujittuvat ja syventyvät siinä ykseydessä, jonka puolesta Kristus rukoili. 

 

Toiminnan perusvireenä

on kutsua kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäseniä keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä keskustella ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä. SEN toimii muun muassa dialogifoorumina opillisten kysymysten käsittelylle ja sosiaalieettiselle keskustelulle sekä tukee kirkkojen yhteistä todistusta ja spiritualiteettia. Neuvoston toimintaa ohjaavat kaksi keskeistä periaatetta: 1) kristillinen todistus rakkautena ja kristittyjen yhteytenä sekä 2) yhteinen työskentely luomakunnan ja ihmisarvon puolesta.

 

Toiminta voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

  • spiritualiteetti ja opilliset kysymykset
  • eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset, erityisesti ihmisarvo
  • kristillinen kasvatus
  • yhteinen todistus ja uskontodialogi
  • kansainväliset ja kotimaiset ekumeeniset verkostot


Neuvoston jäseniksi 

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. (Sama jäseneksi hyväksymisen kriteeri kuin Kirkkojen maailmanneuvostolla). Jäsenet hyväksyy hakemuksesta neuvoston kokous.

 

Neuvoston tarkkailijoiksi 

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään yhteistä kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Tarkkailijan hyväksyy hakemuksesta neuvoston kokous. 

 

Neuvoston kumppanuusjärjestöiksi 

voidaan hyväksyä Suomessa toimivat kristittyjen yhteyttä edistävät rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt. 

Kumppanuusjärjestön hyväksyy hakemuksesta neuvoston kokous.

 

Miten osallistua ekumeniaan?

Ekumeniaa eletään paikallisella tasolla. Ekumeenisia tapahtumia on useilla paikkakunnilla erityisesti Ekumeenisella rukousviikolla tammikuussa ja Ekumeenisella vastuuviikolla lokakuussa. Rukoushetkiin ja jumalanpalveluksiin, seminaareihin ja tapahtumiin ovat kaikki tervetulleita. Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusta (Ketko) järjestetään Helsingissä ja Joensuussa. Ekumeenisen vieraanvaraisuuden hengessä eri kirkkokuntien kristityt ovat myös tervetulleita toistensa jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin.

 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto on jäsen- ja tarkkailijakirkkojensa sekä kumppanuusjärjestöjensä palvelija ja yhteinen foorumi. Se toimii yhteistyötahona ja jäsenkunnan resurssina evankeliumin julistamise...
Nimi ja kotipaikka
1 § Yhdistyksen nimi on Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, ruotsiksi Ekumeniska Rådet i Finland rf. Yhdistystä nimitetään jatkossa näissä säännöissä neuvostoksi. Neuvoston kielet ov...
Namn och hemort
1 § Föreningens namn är Suomen Ekumeeninen Neuvosto ry, på svenska Ekumeniska Rådet i Finland r.f. Föreningen benämns i fortsättningen i dessa stadgar rådet. Rådets språk är fin...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.