SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomukset alkaen 2003

Suomen Ekumeeninen Neuvosto on jäsen- ja tarkkailijakirkkojensa sekä kumppanuusjärjestöjensä palvelija ja yhteinen foorumi. Se toimii yhteistyötahona ja jäsenkunnan resurssina evankeliumin julistamisessa, diakoniassa, sosiaalisessa vastuunkannossa ja teologisissa pohdinnoissa. SEN:lla on myös tärkeä tehtävä koota kirkkoja ja yhteisöjä yhdessä vaikuttamaan ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä, sillä kirkkojen yhteistä ääntä kysytään yhä enenevässä määrin.

 

Ekumeniska Rådet i Finland är ett gemensamt forum som betjänar sina medlems- och observatörskyrkor samt partnerorganisationer. Det fungerar som samarbetsorgan och som medlemskretsens resurs i arbete att förkunna evangelium, inom diakoni, socialt ansvar samt vid teologiska överläggningar. ERF har också en viktig funktion när det gäller att erbjuda kyrkorna och samfund möjlighet att tillsammans påverka i aktuella samhälleliga frågor. Detta är av särskilt stor betydelse när man allt oftare efterlyser kyrkornas gemensamma röst.


Voit ladata vuokertomuksen 2021 tästä (pdf):


Tiivistetty toimintakertomus ja toimintavuoden kuvausSuomen Ekumeenisen Neuvoston toimintavuotta 2021 varjosti vuonna 2020 alkanut COVID-19-pand...
Toimintaympäristönä vuotta 2020 leimasi vuoden alkupuoliskolla nopeasti maailmanlaajuiseksi levinnyt COVID-19-pandemia. Kirkkojen linjaukset olivat yhteneviä siinä, että kristillistä lähimmäisenrakkau...
Voit ladata toimintakertomuksen tästä (pdf):

Tiivistetty toimintakertomus


Usean juhlavuoden jälkeen vuosi 2019 oli kansainvälisellä tasolla hiljaisempi. Vu...
Vuosi 2018 oli maailmanlaajuisesti hieman rauhallisempi ja toiveikkaampi kuin edellinen vuosi. Syyrian sota alkoi hiljalleen laantua ja turvapaikan hakijoiden määrä sotien ja levottomuuksien vuo...
Vuosi 2017 oli yhtäältä sovinnon ja juhlien täyttämä vuosi, toisaalta rauhattomuuksien ja yhteiskunnallisen epävakauden vuosi. Vuotta leimasivat pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden valtava...
Vuotta 2016 leimasivat suuret muutokset niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Syyrian sota ja terrori-iskut myös Euroopassa loivat pohjaa epävarmuudelle ja arvomaailman muutokselle. Nationalisti...
Monet Euroopan muutokset vaikuttivat kuluneen vuoden ekumeeniseen toimintaan. Yhteisen Eurooppamme perusarvoja – ihmisarvoa, asaveroisuutta ja vapaata liikkuvuutta – pakotettiin pohtimaan uudelleen. T...
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsenkunta kasvoi, kun Herättäjä-Yhdistys liittyi sen kahdenneksikymmenneksi kumppanuusjärjestöksi. Perinteinen herätysliike on myös ekumeeninen toimija ja monet sen pii...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto osallistui vuonna 2013 yhteiskunnalliseen keskusteluun jäsenkuntansa ja ekumeenisen tehtävänsä kannalta olennaisissa asioissa. Keskeisellä sijalla oli kristinuskon ja yleen...
Kristillisen uskon ja arvomaailman asema oli muutoksessa ja eri identiteetit haastoivat toisiaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimintaympäristössä vuonna 2012. Luterilaisen kansankirkon tilastot kerto...
Vastuuviikon kaksivuotinen uskonnonvapausteema osoittautui ajankohtaiseksi. Kysymys uskonnonvapaudesta ja uskonvainoista on tullut osaksi maailmanpolitiikkaa ja Suomen ja EU:n ulkopolitiikkaa.
Siirtolaisuus 2010 oli teemana Euroopan kirkkojen siirtolaisuusvuodella. Se haastoi kirkkoja katsomaan peiliin ja pohtimaan, ovatko ne niin vastaanottavaisia ja osallistuttavia kaikkia kohtaan kuin ju...
Suomen Helluntaikirkon tulo Suomen Ekumeenisen Neuvoston tarkkailijajäseneksi oli vuoden 2009 merkittävin muutos SEN:n elämässä. Se ei ollut odottamaton tai mullistava tapahtuma, vaan pitkään jatkunee...
Vuoden 2008 toiminnassa kävi ilmi, että pohjoismaiset yhteydet ovat olennaisia Suomen Ekumeenisen Neuvoston toiminnan kehittämisessä ja maailmanlaajuisten trendien tulkinnassa. Esimerkiksi SEN:n työne...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) toimi vuonna 2007 kristittyjen ykseysliikkeen keskeisenä työkaluna maamme kirkkojen palveluksessa. Toimintavuonna vietettiin neuvoston 90-vuotisjuhlaa eli SEN edustaa...
Se, mitä voidaan tehdä yhdessä, tulee myös toteuttaa yhdessä. Todellista on se, mikä on paikallista. Nämä kaksi ekumeenisen liikkeen hyväksi havaittua periaatetta toteutuvat vuosittain ekumeenisen ruk...
Kirkko Suomessa 850 vuotta -juhlavuosi sävytti myönteisellä tavalla ekumenian vuotta 2005. Kirkon juhla oli näkyvästi esillä mediassa ja kaikkialla yhteiskunnassa. Kirkkojen sitoutuminen juhlavuoden y...
Ekumenian vuonna 2004 tarjoutui monia mahdollisuuksia yhteiseen rukoukseen ja yhteydenpitoon yli kirkkokuntien rajojen. Kristittyjen ykseyden rukousviikko, neljä kansallista rukouspäivää, Maailman ruk...
Vuotta 2003 voidaan luonnehtia ekumeenisen tietämyksen lisääntymisen vuodeksi. Suomen ekumeenisen neuvoston toimintavuosi alkoi perinteiseen tapaan Kristittyjen ykseyden rukousviikolla ja loppupuolell...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.