SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2010 Verksamhetsberättelse

Euroopan kirkkojen Siirtolaisuus 2010 -teemavuoden tunnus oli ikoni Kristus ja Pyhän Menas, joka Taizén ekumeenisen yhteisön kautta on tullut tunnetuksi ystävyyden ikonina. Koptilainen ikoni 500-600-luvulta esittää Kristusta ja Pyhää Menasta, joka oli Bawitin luostarin johtaja. Ikonin vasemmassa yläkulmassa sädekehän vieressä on koptinkielellä teksti: Isä Menas Vartija. Kristuksen sädekehän vieressä on teksti: Vapahtaja. Alkuperäinen ikoni on Pariisin Louvressa Egyptiläisen taiteen osastolla.

Siirtolaisuus 2010 oli teemana Euroopan kirkkojen siirtolaisuusvuodella. Se haastoi kirkkoja katsomaan peiliin ja pohtimaan, ovatko ne niin vastaanottavaisia ja osallistuttavia kaikkia kohtaan kuin julistavat. Suomi oli yksi aktiivisimpia teemavuoden toteuttajia.

 

 

Edinburghin Maailmanlähetyskonferenssin 100-vuotisjuhla oli esillä useassa yhteydessä. Lähetystyö kristittyjen yhteisenä missiona ja ykseyspyrkimysten liikkeellepanevana voimana näkyi yhteistyössä jäsenkirkkojen, lähetysjärjestöjen ja kansainvälisten kumppanien kanssa. SEN:n kannalta oli tärkeää korostaa, kuinka lähetystyön tukeminen on kasvattanut maamme kristittyjä kansainväliseen avoimuuteen ja globaaliin vastuuseen.

 

Migration 2010 var temat för de europeiska kyrkornas år för migrationsfrågor. Det utmanade kyrkorna att se sig i spegeln och fundera över om de är så emottagande och inkluderande gentemot alla människor som de förkunnar. Finland var ett av de mest aktiva länderna i fråga om att engagera sig i temaåret.

 

Kirkkoneuvos Risto Cantell jäi eläkkeelle vuoden 2010 lopussa ja hänen läksiäisiään vietettiin kirkkohallituksessa 26.11. Anna Hyvärinen, Heikki Huttunen ja Sirpa-Maija Vuorinen kiittivät SEN:n puolesta Risto Cantellia vuosikymmenien sitoutuneesta, ahkerasta ja visonäärisestä ekumeenisesta vaikuttamisesta (Kuva: Heikki Jääskeläinen)Hundraårsminnet av Världsmissionskonferensen i Edinburgh noterades på flera olika sätt. Missionsarbete som kristenhetens gemensamma uppdrag och som en drivande kraft i enhetssträvandena syntes i samarbetet med medlemskyrkor, missionsorgan samt internationella partner. För ERF var det viktigt att betona hur stödet för missionen har hjälpt de kristna i vårt land att växa till internationell öppenhet och globalt ansvar.

 

 

SEN Toimintakertomus 2010 ERF Verksamhetsberättelse

 

 

 


SEN toimii kirkkojen kohtauspaikkana, jonka nimi ja ekumeeninen osaaminen luovat mahdollisuuksia yhteistyölle ja uusille aloitteille. Kuluneena vuotena neuvosto järjesti itse ja oli mukana järjest...
Ekumeniska rådet i Finland (ERF) är en mötesplats för kyrkor. Rådet och dess ekumeniska kunnande skapar möjligheter för samarbete och nya initiativ. Under det gångna året ordnade rådet på egen han...
Tarkastele ekumeenisen vuoden kulkua kuvin. Klikkaa kuvaa, niin se avautuu uuteen ikkunaan. Följ det ekumeniska året genom att se bilder. Klicka på foton och den öppnas i ett nytt fönster.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.