SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2012 Verksamhetsberättelse

Nora Repo, Sini-Maaria Kauppi, Anna Hyvärinen ja Tiina-Mari Mällinen toimivat Kulttuurikeskus Sofiassa järejestetyn Pohjoismaisen ekumeenisen naiskonferenssin 16.-19.8. stuertteina.

Kristillisen uskon ja arvomaailman asema oli muutoksessa ja eri identiteetit haastoivat toisiaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimintaympäristössä vuonna 2012. Luterilaisen kansankirkon tilastot kertoivat kristillisen yhtenäiskulttuurin väistymisestä ja uskonvakaumuksen muuttumisesta entistä epämääräisemmäksi. Tähän kehitykseen liittyi selkeä uskonnonvastainen trendi yhteiskunnassa.


Toisaalta myös määrittelemätön kiinnostus hengellisiä asioita kohtaan oli yleistä, mutta se kanavoitui muualle kuin totunnaiseen kirkolliseen elämään.

 

Ekumenian hyvät tavat julkistettiin tiivistetyssä muodossa syyskokouksessa Tampereella  11.10.2012.Ekumeenisen yhteistyön uusi haaste on antaa yhteisiä impulsseja vastauksena kirkkojen uskottavuusvajeeseen. Ekumeeninen toiminta tarjoaa erityisen mahdollisuuden inspiroida ja tuoda esille kirkkojen opetusta ja kokemusta, joka liittyy ihmisoikeuksien teologiaan ja niiden toteutumiseen.

 

SEN:n hallitus, Kasvatusasiain jaosto ja toimisto osallistuivat edelleen aktiivisesti keskusteluun koulun uskonnonopetuksesta. Yhdessä islamin ja juutalaisuuden edustajien kanssa otettiin kantaa nykyisen, oppilaan omaan uskontoon perustuvan järjestelmän puolesta. Maan hallitus vahvisti tuntijaon uudistuksen, jossa ei puututtu uskonnonopetusjärjestelmään. Keskustelu jatkui haastavana, kun kuitenkin esitettiin uusia argumentteja sen puolesta, että olisi siirryttävä pakolliseen yhteiseen uskontotieto-oppiaineeseen. 

 

SEN:n oman toiminnan kannalta merkittävä edistysaskel oli pitkäaikaisen yhteistyökumppanin Medialähetysjärjestö SANSAn liittyminen jäsenkuntaan kumppanuusjärjestöjen joukossa. Tämä vahvisti neuvoston mahdollisuuksia tarttua uudella tavalla lähetyksen ekumeenisiin yhteistyömahdollisuuksiin.

 

Suomen Pipliaseura vietti perustamisensa 200-vuotisjuhlaa. Se oli SEN:n jäsenkunnan vahvimpiin kuuluvan kumppanuusjärjestön merkkipäivä, mutta myös suomen- ja ruotsinkielisen raamattutyön juhla. Pipliaseura on sekä kokoonpanonsa, kotimaisen toimintansa että kansainvälisen verkostonsa puolesta ekumeeninen järjestö. Merkkivuosi huomioitiin SEN:n toiminnassa useilla tavoilla, ja erityisesti kevät- ja syyskokousseminaareissa.

 

Ekumeeninen vastuuviikko tavoitti lähes puolitoista miljoonaa suomalaista medioiden ja seurakuntien tilaisuuksien kautta. Oli kaksivuotisen uskonnonvapaus-teeman toinen vuosi. Sitä käsiteltiin uskonnonvapauden loukkausten aiheuttaman siirtolaisuuden ja pakolaisuuden kautta. Uusi menetelmä, joka antoi kasvot tiedoille uskonvainoista ihmisten konkreettisten kertomusten muodossa, osoittautui menestyksekkääksi seurakunnallisessa toiminnassa.

 

SEN jatkoi toimintaansa kirkkojen tukena maahanmuuttoon liittyvissä uusissa haasteissa. Neuvosto edisti seurakuntien diakonian verkostoitumista vaativissa pastoraalisissa tilanteissa. Samalla neuvosto piti esillä ihmisoikeuksia ekumeenisessa keskustelussa ja toi kristillistä näkökulmaa julkisiin medioihin. Myös ympäristötematiikka pyrittiin pitämään kirkkojen asialistalla. Toimisto seurasi ilmastonmuutoskeskustelua kristilliseltä kannalta ja edisti luomakunnan aika -hanketta ekumeenisena mahdollisuutena järjestää rukouksia luonnonympäristön puolesta.

 

SEN edisti voimakkaasti Pohjolan ekumeniaa. SEN:n toimisto hoiti menestyksekkään Pohjoismaisen ekumeenisen naiskonferenssin valmistelun ja toteutuksen. Neuvosto tarjoutui uuden yhteistyöverkoston keskuspaikaksi, mutta hanke jäi toteutumatta, koska rahoitus ei järjestynyt. Samalla oli selvää, että pohjoismainen yhteistyö on välttämätöntä monilla kirkkojen työaloilla – kirkko-oikeudesta ympäristökysymyksiin. Yhteisen koordinaation puute vaarantaa pienten kirkkojen ja talousvaikeuksissa olevien maiden edustajien mukanaolon. 

 

Valtiovallan ja SEN:n näkyvin yhteistyömuoto sai odotetun jatkon, kun uusi tasavallan presidentti ilmoitti edeltäjänsä tapaan allekirjoittavansa vuosittaisen rukouspäiväjulistuksen. Valtionpään antaman rukouspäiväjulistuksen perinne oli vuonna 2012 jatkunut tasan 400 vuotta.

 

Klikkaa kuvia, niin ne avuautvat uuteen ikkunaan. 

 

SEN Toimintakertomus 2012 ERF Verksamhetsberättelse 

 

 


Klikkaa kuvaa, niin se avautuu suurempana. Klicka på bilden för att förstora den.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto rakentuu kansainvälisen
ekumeenisen liikkeen yhteiselle perustalle. Se on määritelty
niin sanotussa ekumeenisessa baasiksessa, jonka mukaan ekumeeninen liike on
yh...
Neuvoston jäseniksi voidaan hyväksyä Suomessa toimivat
kirkot ja kristilliset yhteisöt, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Kristuksen
Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoks...
Kristillisen uskon ja arvomaailman asema oli muutoksessa
ja eri identiteetit haastoivat toisiaan Suomen Ekumeenisen Neuvoston
toimintaympäristössä vuonna 2012. Luterilaisen kansankirkon tilastot...
Den ställning som den kristna tron och kristna värderingarna har i vårt land
genomgår en förändring och olika identiter utmanade varandra i den
omgivning som Ekumeniska Rådet i Finland verkade...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.