SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

6.3 Pohjoismaiset ja Baltian alueen yhteydet

 

Pohjolan ja Baltian ekumeeniset neuvostot. Pohjoismaisen ekumenian yhteydenpito jatkui toista vuotta ilman yhteistä koordinaatiota Ekumenik i Norden -ohjelman päättymisen jälkeen. Norjan, Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Viron ekumeenisten neuvostojen pääsihteerit huolehtivat Pohjolan-Baltian ekumeenisten toimijoiden yhteisten kokousten valmistelusta ja tukevat keskinäistä viestintää. Muutoin pohjoismaiset ekumeeniset verkostot hoitavat itse yhteydepitoaan ja tiedotustaan. Huolenaiheena on pienten kirkkojen ja alueen pienimpien maiden mukanaolon varmistaminen.

 

Pohjolan ja Baltian ekumeenisten neuvostojen ja kirkkojen ekumeenisten toimijoiden vuosittainen kokous pidettiin 28.–30.1. Tallinnan satamassa. Kokoukseen osallistuivat luterilaisten kansankirkkojen, eräiden muiden kirkkojen sekä kirkkojen neuvostojen edustajat. Keskustelunaiheina olivat KMN:n ja EKK:n yleiskokoukset ja niiden seuranta. Keskustelua käytiin edellisen osalta kahden pohjoismaisen luterilaisen KMN:n keskuskomitean jäsenen, virolaisen Urmas Viilman ja norjalaisen Beate Fagerlin johdolla, ja jälkimmäisen osalta EKK:n pääsihteeri Guy Liagren johdolla. Toisena aiheena oli uskonnon asema ja näkyvyys yhteiskunnassa. Sitä käsiteltiin korkeatasoisten virolaisten alustajien johdatuksella sekä kaikkia pohjoismaita edustavan paneelikeskustelun keinoin. Keskusteltiin myös ajankohtaisista ekumeenisista aiheista, jotka olivat suureksi osaksi Pohjoismaille yhteisiä.

 

Pohjolan ja Baltian ekumeenisten neuvostojen vuosittainen pääsihteerikokous pidettiin 8.10.  Helsingissä. Norjan, Ruotsin, Viron ja Suomen neuvostojen pääsihteerit kokoontuivat ortodoksisen seurakunnan Pyhän Kolminaisuuden kirkossa ja sen Storoshka-salissa. Kokouksessa käsiteltiin ajankohtaisia asioita, kuten Nordic-FOCCISA-yhteistyön uutta alkua ja KMN:n uutta toimikautta. Keskusteltiin Pohjolan ekumeenisten verkostojen tilanteesta ilman yhteistä koordinaatiota Ekumenik i Norden -ohjelman päätyttyä. Suunniteltiin tammikuussa Oslossa pidettävää Pohjolan-Baltian ekumeenisten toimijoiden vuosittaista kokousta. 

 

Etelä-Afrikan rotusortohallinnon aikana Pohjolan kirkot tekivät läheistä yhteistyötä Eteläisen Afrikan kirkkojen neuvoston kanssa. Yhteistyöhanke kulki nimellä Nordic-FOCCISA (Fellowship of Christian Councils in Southern Africa). Etelä-Afrikan demokratian aikakaudella yhteistyö on jatkunut Norjan valtion rahoittaman kirkkojen HIV-AIDS-työtä tukevan One Body -ohjelman muodossa. Nordic-FOCCISA-yhteistyötä viriteltiin uudestaan 25.–29.8. Johannesburgissa. Otsikkona oli Teologia ja ihmisoikeudet.

 

Uutta yhteistyötä hahmoteltiin otsikolla Churches engaging in promoting human rights. Se tarkoituksena on tukea kirkonjohtajia edistämään tasaveroista kunnioitusta miehiä ja naisia kohtaan, riippumatta sukupuolesta, etnisyydestä tai sukupuolisesta suuntautumisesta. Tämä tapahtuisi paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja se perustuisi uskon mukaisiin teologisiin käsitteisiin. Uuden hankkeen päärahoitus tulisi Norjan valtion kehitysrahastolta NORAD, mutta periaatteellisesti on tärkeää, että kaikista mukana olevista Pohjoismaista löydettäisiin oma osuus siihen.

 

Eesti Kirikute Nõukogu

Viron kirkkojen neuvoston ja SEN:n yhteistyö oli tiivistä kahden Tallinnassa pidetyn Pohjolan ja Baltian ekumeenisen kokouksen kohdalla, ekumeenisten toimijoiden kokouksen ja kirkkojen siirtolaistyön neuvottelun. Sen lisäksi yhteyttä pidettiin EKN:n pääsihteerin vieraillessa SEN:n kevät- ja syyskokouksessa ja SEN:n pääsihteerin osallistuessa eri tilaisuuksiin Virossa.

 

Pohjolan ja Baltian kirkkojen siirtolaistyön verkosto

Pohjoismaiden ja Baltian kirkkojen siirtolaistyötä tekevät työntekijät kokoontuivat vuosittaiseen kokoukseensa 17.–19.9. Tallinnassa. Neuvosto osallistui kokouksen suunnitteluun ja isännöintiin Viron Kirkkojen Neuvoston kanssa (EKN). Kokous tutustui Viron siirtolais- ja pakolaistilanteeseen sekä kirkkojen että viranomaisten kannalta. Keskustelussa Viron ev.lut kirkon edustajien kanssa nousivat esiin Suomeen ja muihin maihin lähteneiden ihmisten ja heidän perheenjäsentensä, ”euro-orpojen” pastoraaliset tarpeet. Tärkeä sijansa ohjelmassa oli myös Pohjolan kirkkojen ajankohtaisilla siirtolais- ja pakolaistilanteilla.

 

Theobalt-yhteistyö

Itämeren rantavaltioiden evankelis-luterilaisia, katolisia ja ortodoksisia kirkkoja yhdistävän Theobalt-verkoston tulevaisuutta pohdittiin Visbyn hiippakunnan isännöimässä kokouksessa 4.–5.9. Kokouksessa olivat mukana Ruotsin, Suomen ja Tanskan ev.-lut. kirkkojen sekä Ruotsin ja Suomen kirkkojen neuvostojen edustajat. Todettiin, että kirkkojen yhteistyö poliittisen itä-länsi-eron yli on erityisen ajankohtaista poliittisen tilanteen takia. Keskustelujen tulisi lähteä teologian ja hengellisyyden määrittämältä perustalta. Verkoston omistajuutta päätettiin laajentaa tähänastisesta Visbyn hiippakunnan roolista käsittämään kaikki kolme traditiota. Kolmen esipaimenen allekirjoittama kutsu seuraavaan Theobalt-konferensiin vuonna 2015 lähetetään Itämeren rannoilla toimiville evankelis-luterilaisille, katolisille ja ortodoksisille hiippakunnille.

 

Pohjolan kirkkojen ympäristöverkosto

Neuvosto tuki pohjoismaisten kirkkojen ympäristötoimijoiden yhteistyötä osana ECEN:n toimintaa. Pohjolan kirkkojen ympäristöverkostossa olivat mukana mm. Ruotsin kirkko, Ruotsin kristillinen neuvosto, Norjan kirkko, Norjan Metodistinen kirkko, Pohjois-Saksan luterilainen kirkko, Tanskan ev.-lut.kirkko, Katolinen kirkko Tanskassa ja DanchurchAid. Suomesta mukana olivat ev.-lut. kirkko ja ort. kirkko.

 

Pohjolan ja Baltian Faith and Order -verkosto

Kulttuurikeskus Sofiassa Helsingissä järjestettiin 2. – 3.10. yhteistyössä Ev.-lut. kirkon ulkoasiainosaston kanssa pohjoismais-baltialaisen verkoston kokoontuminen. Kokouksen aiheena oli Faith and Order work and the renewal of churches. Pääesitelmöitsijänä oli Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission johtaja, professori John Gibaut. Osanottajia oli Ruotsista, Norjasta ja Suomesta.

 

Pohjolan ekumeeninen naiskomitea

Pohjolan ekumenian verkostoista on toimintaansa aktiivisesti jatkanut Nordisk ekumenisk kvinnokommitté. Kansankirkot Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa sekä ekumeeniset neuvostot Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa ovat tukeneet toimintaa. Myös Luterilaisen maailmanliiton WICAS (Women in Church and Society) Pohjois-Euroopan toiminta on nivoutunut naiskomitean yhteyteen. Sirpa-Maija Vuorinen edustaa NEKK:ssa Suomen ev.-lut. kirkkoa ja Eija Kemppi naisjaostoa. Lisää kohdassa Naisajosto.

 

Svenska Bibelsällskapet

Huvudmannarådsmöte hölls 23 april i Uppsala. Nyöversättningen av Galaterbrevet och mittpartiet av Lukasevangeliet kommer att publiceras till Svenska Bibelsällskapets 200-årsjubileum nästa år. Översättningen är ett första steg inför en eventuell nyöversättning av hela Nya Testamentet. I övrigt har Översättningsenheten till stor del varit sysselsatt med samiska översättningar av bibeln.

 

I 8-10 maj 2015 firas Svenska Bibelsällskapets 200-årsjubileum i Uppsala. Egentligen skulle ett nytt huvudmannaråd tillträda då, men då detta ansågs olämpligt beslöt huvudmannarådet att förlänga sitt mandat till hösten 2015. Generalsekreterare Krister Andersson avtackades vid mötet. Han avgår med pension. Ny generalsekreterare är Anders Blåberg, f.n. missionsdirektor för Evangeliska frikyrkan.

 

Årets andra sammanträde hölls i Uppsala 10 november. Mötet var det första med den nya generalsekreteraren. Den fråga som diskuterades mest var den kommande provöversättningen av Galaterbrevet och Lukasevangeliet 9:51–19:28. Efter att en sondering beträffande en eventuell ny översättning av Nya testamentet som skulle ersätta NT 81, kom man till att man skulle presentera en provöversättning av några avsnitt, vilket alltså sker nu. Meningen är att samla respons från medlemssamfunden. Frågan gäller om provöversättningen visar på behovet av en nyöversättning. Det framkom tydligt att man är inställd på att svaret lika bra kan vara nekande.

 

Den finlandssvenska kristenheten representeras i Svenska bibelsällskapet (SBS) genom Ekumeniska Rådet. Docent Risto Nurmela (ev.-luth.) representerar, och TD Leif-Göte Björklund (meth.) som hans suppleant.

 

Sveriges Kristna Råd

Ruotsin kristilliseen neuvostoon (Sveriges Kristna Råd, SKR) pidettiin yhteyttä lähes viikoittain. Vastuuviikon ja Kyrkornas globala veckan -kampanjan yhteisistä teemoista pidettiin yhteistyöseminaari. Norjan kristillinen neuvosto aloittelee vastuuviikon kaltaista globaalin vastuun kampanjaa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.