SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

9 Hallinto

Piispa Tapio Luoma puhui Espoon tuomiokirkossa kokouksen aloittaneessa hartaudessa.Markus Österlund, Luisa Tast, Tomi Karttunen, Jori Brander ja Soile Salorinne keskustelemassa toimintakertomuksesta.

Arkkipiispa Kari Mäkinen puolisoineen oli kutsunut syyskokousväen arkkipiispantaloon syyskokouksen ensimmäisen päivän illaksi.9.1 Kevätkokous pidettiin 7.4. Espoossa. Edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomusten käsittelyn lisäksi palkittiin Lapinlahden Yhteyspäivät Ekumeeninen teko -tunnustuksella sekä hyväksyttiin Herättäjä-Yhdistys kumppanuusjärjestöksi. Hyväksymisen myötä SEN:n kumppanuusjärjestöjen lukumäärä on 20. Kevätkokouksessa päätettiin myös hakea Euroopan kirkkojen siirtola iskomission jäsenyyttä.

 

Kokous pidettiin Espoon tuomiokirkon seurakuntatalossa Espoon ruotsinkielisen seurakunnan, Espoon seurakuntayhtymän maahanmuuttajatyön ja Espoon ekumeenisen toimikunnan isännyydessä. Kokous avattiin tuomiokirkossa, jossa puhuivat piispat Tapio Luoma ja Björn Vikström sekä kirkkoherra Roger Rönnberg ja SEN:n puheenjohtaja, piispa Teemu Sippo SCJ. Kanttorina oli Pia Bengts.

 

Hallitus kokoontui Tampereen tuomiokapitulissa 27.5.2014.Hiippakuntasihteeri Heli Aaltonen valittiin kokouksen puheenjohtajaksi toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja vastuuvapauspykälän käsittelyn ajaksi. Kokousväelle toivat tervehdyksensä edellisviikon kansainvälisiin lähetyskokouksiin osallistuneet TT Evangelia Voulgaraki-Pissinas Kreikasta ja rehtori Reena Patrick Pakistanista. Kevätkokouspäivä päätettiin seminaariin Juuret ja siivet. Pääalustajana oli Espoon perusturvajohtaja Juha Metso. Kommentaattoreina olivat Tapiolan ev.-lut. seurakunnan kirkkoherra, TL Päivi Linnoinen ja espoolainen lukiolainen Helen Kesete (ort.). Seminaarin juontajina olivat pastori Janne Tiainen (SHK) ja tiedottaja Sheila Liljeberg-Elgert (ev.-lut.). Duo Maija Nuorteva ja Helen Kesete toivat tilaisuuteen viehättävän musiikkitervehdyksen.

 

9.2. Syyskokous

Turun Mikaelinseurakunta isännöi neuvoston syyskokousta 16.–17.10. yhteistyössä katolisen ja ortodoksisen seurakunnan kanssa. Syyskokousseminaari avasi ekumeenisen näkökulman tulevaan reformaation merkkivuoteen 2017. Luterilaisen Maailmanliiton apulaispääsihteeri Kaisamari Hintikka tarkasteli protestanttisen reformaation liikkeelle panneita teologisia kysymyksiä kirkkojen nykyisen teologisen vuoropuhelun ja ekumeenisen yhteistyön kannalta. Häntä kommentoivat isä Raimo Goyarrola (kat.), PhD Grant White (ort.) ja TD Leif-Göte Björklund (met.). Euroopan kirkkojen siirtolaiskomission pääsihteeri Doris Peschke tarkasteli uskon ja tekojen suhdetta polttavan ajankohtaisten kristittyjen todistusta ja palvelua haastavien tilanteiden valossa. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on tänä vuonna pitkän yhteistyön tiimoilta liittynyt siirtolaiskomission jäseneksi. Seminaarissa kuultiin myös Mikaelinseurakunnalta turvaa saaneitten henkilöiden kertomuksia. Juontajina toimivat pastori Kristiina Friman ja pastori Jonathan Westergård.

 

9.3 Hallitus

Hallitus piti viisi kokousta. 27.5. kokonnuttiin Tampereen tuomiokapitulissa. Piispa Matti Repo kertoi hiippakunnan historiasta ja nykypäivästä. Samalla tutustuttiin piispantaloon ja Pyynikinharjun kansallismaisemaan.

 

Puheenjohtaja / Ordförande

Piispa Teemu Sippo SCJ, kat (varajäsen / suppleant yleisvikaari Raimo Goyarrola)

Varapuheenjohtajat / Viceordföranden

Piispa Matti Repo, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: pastori Antti Kruus)

TM Outi Vasko, ort. (varajäsen / suppleant ylidiakoni Juha Lampinen)

VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (varajäsen / suppleant: TD Leif-Göte Björklund, met.)

Muut jäsenet / övriga medlemmar

TT Tomi Karttunen, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: TT Päivi Jussila)

TT Minna Hietamäki, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: TL Veijo Koivula)

Piispa Simo Peura, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: tuomiorovasti Matti Poutiainen)

Pastori Soile Salorinne, met.

 

9.4 Talous

Tilikauden ylijäämä oli 7 432,86 euroa (edellisen tilikauden ylijäämä 112,26 euroa) ja oman

pääoman määrä vuoden lopussa 44 183,99 euroa (36 751,13 euroa). Rahastojen pääoma vuoden lopussa oli yhteensä 20 306,81 euroa (20 436,81 euroa). Yhdistyksen ja sen rahastojen varat on talletettu matalan riskin välineitä käyttäen pääosin

sijoitusvakuutukseen.

 

Tuotot

Tilikauden tuotot olivat 395 276,00 euroa (edellisellä tilikaudella 402 242,53 euroa), ja vähennys edelliseen vuoteen nähden oli 1,7 %. Seurakuntien tuen osuus kaikista tuotoista oli 43,8 % (43,9 %). Valtiolta saadun tuen osuus oli 13,4 % (13,7 %) ja jäsenyhteisöjen osuus 38,0 % (34,5 %). Kolehtien osuus kaikista tuotoista oli 43,4 % (42,5 %) ja jäsenmaksujen 31,4 % (30,7 %).

 

Virallisia kolehteja saatiin seurakunnilta 168 832,05 euroa (168 056,77 euroa) ja vapaita kolehteja 2 596,61 euroa (2 674,22 euroa) ja talousarviotukea 6 880,00 euroa (5 940,00 euroa). Lahjoituksia saatiin 70,00 euroa (60,00 euroa).

 

Valtiolta saatu tuki oli yhteensä 53 000,00 euroa (50 000,00 euroa). Jäsenyhteisöiltä saadut tuotot olivat 150 031,00 euroa (159 038,23 euroa). Yhdistyksen sijoitus- ja rahoitustoiminnan korkotuotot olivat 2 881,07 euroa (2 730,02 euroa).

 

Kulut

Tilikauden toimintakulut olivat 387 843,14 euroa (edellisellä tilikaudella 402 130,27 euroa) ja ne alenivat edellisestä vuodesta 3,6 %. Palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat 239 040,59 euroa (231 055,80 euroa) sisältäen myös muille toiminta-alueille kirjatut palkat ja palkkiot sivukuluineen. Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot olivat yhteensä 5043,30 euroa (85,22 euroa).

 

Vastuuviikon kulut olivat 89 584,59 euroa (92 073,69 euroa), ja ne alenivat edellisestä vuodesta 2,7 %. Muun varsinaisen toiminnan kulut olivat 21 775,54 euroa (37 895,16 euroa), ja ne alenivat 42,5 %. Tukitoimintojen ja yleishallinnon kulut olivat 98 631,95 euroa

(103 954,74 euroa), ja ne alenivat 5,1 %. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut olivat 258,98 euroa (271,18 euroa).

 

9.5. Henkilöstö

SEN:n toimisto hoiti laajaa tehtäväkenttää. Sen työ on toimintaa, jota ei useinkaan huomata ennen kuin sitä ei tehdä. Päivittäiseen työhön sisältyy neuvontaa, vastauksia tiedusteluihin ja ohjausta ekumeenisen tiedon lähteille. Henkilökunta hoiti lukemattomia yhteyksiä sekä evankelis-luterilaisen kirkkohallituksen osastoihin että muihin jäsenkirkkoihin ja edisti ekumeenista ajattelua ja yhteistyötä pienissä ja suurissa aisoissa. Jaostojensa kautta ja yhteistyössä useiden eri kumppanien kanssa järjestettiin pienistä henkilöresursseista huolimatta laajaa toimintaa, joka tarjosi ekumeenista asiantuntemusta monilla eri alueilla kirkkojen ja yhteiskunnan käyttöön.

 

Pääsihteerinä toimi Heikki Huttunen ja hallintosihteerinä Sirpa-Maija Vuorinen. Osa-aikaisina työntekijöinä olivat rahastonhoitaja Perry Johansson ja Vastuuviikon projektisihteeri Anna Hyvärinen sekä määräaikaisena, osa-aikaisena Vastuuviikon ruotsinkielisenä projektisihteerinä Jan Edström.

 

Teol. yo Suvi Korhonen kävi viikoittain lukemassa lehdet ja taltioimassa leikearkistoon ekumenian kannalta merkittävimmät artikkelit. Toimisto jatkaa 1970-luvulla alkanutta lehtiarkistoperinnettä. Leikekirjat palvelevat hyvällä tavalla ekumeenisen työn arkea. Suvi Korhonen suoritti myös muita teologisia tehtäviä. Peruskoulun ylä-asteen työelämään tutustumisosion (TET) suoritti kahdeksannen luokan oppilas Irina Huttunen Espoon Tapiolan koulusta.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.