SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Toimintakertomus 2016

Vuotta 2016 leimasivat suuret muutokset niin Euroopassa kuin muuallakin maailmassa. Syyrian sota ja terrori-iskut myös Euroopassa loivat pohjaa epävarmuudelle ja arvomaailman muutokselle. Nationalistiset liikehdinnät käyttivät epävarmuutta uhkakuvien luomiseen toiseudesta kaikkialla maailmassa. Länsimainen demokratia ja ihmisten yhdenvertaisuus tulivat vahvasti haastetuiksi.

 

Myös Suomessa käytiin kiivasta keskustelua, joka liittyi turvapaikanhakijoiden suureen määrään sodan ja väkivallan repimiltä alueilta ja heidän oikeuksiinsa. Edellisen vuoden aikana n. 32 000 turvapaikanhakijaa oli saapunut maahamme. Kirkot olivat erityisen huolissaan asenteiden koventumisesta Suomessa. Tämä näkyi niin sosiaalisessa mediassa kuin maamme lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa suhteessa turvapaikanhakijoihin, joiden oikeudet ja asema heikkenivät suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkkojen sanoma lähimmäisen rakkaudesta ja jokaisen ihmisen mittaamattomasta arvosta nousi yhä tärkeämmäksi.

 

SEN oli antanut julkilausuman koskien turvapaikanhakijoita ja perheenyhdistämistä vuoden 2015 joulukuussa. Toinen julkilausuma annettiin keväällä yhteistyössä uskontojohtajien kanssa. Viimemainittu julkilausuma, joka niin ikään keskittyi perheenyhdistämisen vaikeutumiseen, sai palstatilaa Helsingin Sanomissa. Sen tiimoilta tehtiin yhteistyötä Kirkon tiedotuskeskuksen kanssa, jolloin medianäkyvyys oli kattavampi kuin vuoden 2015 julkilausumalla. Myös Kirkko turvapaikkana -ohjeistusta uudistettiin ja se sai osakseen julkista keskustelua median piirissä. Julkinen keskustelu ja kirkkojen huolenilmaisut eivät kuitenkaan vaikuttaneet viranomaispäätöksiin.

 

Vuoden aikana SEN:n Ekumeeninen turvapaikanhakijatyötä tekevien asiantuntijaverkosto aloitti työnsä. SEN:n hallitus lähetti delegaation Maahanmuuttovirastoon syyskuussa ja työskentely viraston kanssa leimasi syksyä myös toimiston osalta. Neuvottelun tuloksena sovittiin turvapaikkapuhuttelua hoitavien haastattelijoiden avuksi voitavan antaa kirkon/seurakuntien lausunto kristityksi kääntyneestä turvapaikanhakijasta. Samalla sovittiin koulutuksen järjestämisestä Maahanmuuttovirastossa.  Sopimusta lausunnon antamisesta voidaan pitää yhtenä pienenä, mutta tärkeänä kirkkojen yhteistyön edistysaskeleena kovenevaa arvopohjaa vastaan, missä viranomaisyhteistyön tärkeys on turvapaikanhakijoiden kannalta ratkaisevaa. Vastuuviikon teema Turvassa? luotasi samaa keskustelua ja tuki seurakuntia työssään lähimmäisenrakkauden harjoittamisessa silloinkin, kun kyse on kulttuurisesti ja uskonnollisesti erilaisista lähtökohdista tulevista ihmisistä. Ekumeeninen yhteistyö Neuvoston piirissä oli saumatonta yhteisen huolen vuoksi ihmisarvon puolesta. Tässä tehtävässä kukin toi oman osuutensa työn kokonaisuuteen ja työstä tuli aidosti yhteistä ja ekumeenista.

 

Uusi ihmisoikeushanke käynnistyi vuoden alussa. Hankkeen puitteissa SEN sai yhden kokopäiväisen työntekijän lisää pieneen toimistoonsa, jossa aiemmin oli vain kaksi kokopäiväistä työntekijää ja kolme osa-aikaista. Tämä mahdollisti panostamisen uskonnon- tai vakaumuksenvapauteen, jota SEN:n jäsenkirkot yleiskokousten keskusteluissa painottivat kärkiteemana. Teemaan kuuluvat sekä globaalin uskonnonvapauden että Suomessa olevien turvapaikanhakijoiden uskonnonvapauden edistäminen. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana kasvatettiin asiantuntemusta, edistettiin kirkkojen yhteiskunnallista ääntä ja luotiin verkostoja. Henkilöresurssi vahvisti huomattavasti Ekumeenisen Neuvoston ihmisoikeustyötä kirkkojen hyväksi.

 

Yhteiskunnallisen vastuun osalta SEN:n työ oli vuoden kuluessa näkyvää. Ulkoasiainministeriön, Kirkon Ulkomaanavun ja katolisen kirkon kanssa järjestettiin seminaari uskonnollisista vähemmistöistä ja yhteiskuntarauhasta. Seminaarin ja myös SEN:n vieraana oli kardinaali Peter Turkson. Ihmisoikeushankkeessa tehtävä yhteistyö ulkoasiainministeriön kanssa oli onnistunutta. Maahanmuuttoviraston kanssa saatiin aikaan sopimus ja pyritään jatkamaan yhteistyötä luottamuksen synnyttyä. Kasvatusasiain jaoston delegaatio yhdessä pääsihteerin kanssa vieraili opetusministerin luona keskustellen vähemmistökirkkojen sekä myös vähemmistöuskontojen uskonnonopetuksesta kouluissa. Uskonnonopetuksen tason ylläpitäminen ja sen yhdenvertaisuus nähdään Neuvoston piirissä tärkeänä.

 

Kevätkokouksen seminaari pohti kirkkojen vastuuta ja ilmastonmuutosta. Seminaarin pääpuhuja oli kansanedustaja Ville Niinistö. Seminaari liittyi kesäkuussa Kulttuurikeskus Sofiassa pidettyyn Euroopan kristillisen ympäristöverkoston (ECEN) yleiskokoukseen ja konferenssiin, jota SEN järjesti yhteistyössä Euroopan kirkkojen konferenssin ja ev.-lut. Kirkkohallituksen kanssa. Syyskokouksen seminaari pohti reformaatiota kirkkojen yhteiskunnallisena haasteena ja siihen oli kutsuttu myös Sisäministeriön edustaja puhumaan turvapaikanhakijoiden tilanteesta. Niin Naisjaosto kuin Kasvatusasiain jaosto järjestivät ajankohtaiset seminaarit, jotka keskittyivät kotoutumiseen, yhteiskuntarauhaan, uskonnon merkitykseen ja uskontokasvatukseen. SEN myös osallistui Sisäministeriön ja USKOT-Foorumin pyöreän pöydän keskusteluun vähemmistöuskonnoista ja yhteiskuntarauhasta.

 

Vuoden toinen painopiste oli organisaation ja yhteistoiminnan kehittämisessä. Yhteistyöneuvottelut Suomen Vapaakristillisen Neuvoston (SVKN) ja Frikyrklig Samverkanin (FS) kanssa aloitettiin ja niiden mahdollisesta yhdistymisestä SEN:on keskusteltiin. Keskustelut käynnistyivät hyvässä yhteisymmärryksessä ja niitä jatketaan toimintasuunnitelman mukaisesti vuonna 2017.

 

Edellisen vuoden syyskokous oli antanut tehtäväksi suunnitella ja kehittää jaostotyöskentelyä. Tämä kehittämistyö käynnistettiin yhdessä jaostojen kanssa ja suunnitelman tultua hyväksytyksi hallituksessa tuotiin se syyskokouksen käsittelyyn. Kokous päätti asettaa seuraavat jaostot kaudelle 2017–2019: Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto, Paikallisekumenian jaosto, Kasvatusasioiden jaosto, Lapsi- ja nuorisotyön jaosto ja Yhdenvertaisuusjaosto. Ensin mainittuun kirkot valitsivat edustajansa ja muihin koko jäsenkunta. Teologisen ja opillisen keskustelun jaoston toiminta mahdollistaa valmistelutyön monenkeskeisille sopimuksille opillisista kysymyksistä. Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto mahdollistaa laajan näkökulman yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja kirkkojen yhteisen äänen vahvistumisen. Nuorisojaosto muuttui Lapsi- ja nuorisotyön jaostoksi, jolloin ammatillinen näkökulma saa enemmän sijaa. Uusiutunut nuorisoverkosto on mukana jaoston toiminnassa. Myös Ketko asetettiin uudistuneen jaoston yhteyteen. Yhdenvertaisuusjaostossa keskustelu avautuu laajalle tasolle yhdenvertaisuuskysymyksistä. Paikallisekumenian jaosto jatkaa paikallisen ekumenian esillä pitämistä kirkoissa ja Kasvatusasioiden jaosto uskonnonopetuksen ja varhaiskasvatuksen piirissä tapahtuvaa asiantuntija-työskentelyä. Jaostouudistuksessa päädyttiin myös selkeämmin luomaan yhteyttä jaostojen, toimiston ja hallituksen kanssa, jotta jaostojen työ ei jäisi irralleen SEN:n muusta toiminnasta. Näin jäsenkunnan asiantuntemus tukee Ekumeenisen Neuvoston työskentelyä yhteisten päämäärien hyväksi.

 

Kolmas painopiste oli opillisten ja hengellisten asioiden painopiste. Kristillinen usko ja yhteys on kaiken ekumeenisen toiminnan perusta. Ekumeenisen rukousviikon aineisto oli koottu Latvian kirkkojen toimesta ja se toimitettiin suomeksi ja ruotsiksi. Radioitu ekumeeninen jumalanpalvelus toteutettiin Pielavedellä. Rukouspäivätyöryhmä työsti rukouspäiväjulistuksen, joka hallituksen käsittelyn jälkeen siirtyi Tasavallan Presidentille. Hän allekirjoitti sen marraskuun alussa. Brysselin terrori-iskujen jälkeen pidettiin kiirastorstaina Uspenskin katedraalissa ekumeeninen rukoushetki. Paikallisekumeeninen foorumi järjestettiin Lahdessa ja Vääksyssä. Vastuuviikon jumalanpalvelus pidettiin Tuomasmessussa Mikael Agricolan kirkossa Helsingissä ja radioitu ekumeeninen jumalanpalvelus Jyväskylässä. Ekumeeninen teko -tunnustus luovutettiin syyskokouksessa Studium Catholicumille, mikä vahvistaa yhteisen rukouksen merkitystä ekumeenisessa kentässä. Yhteisen rukouselämän lisäksi Opillisten kysymysten jaosto oli tehnyt pohjatyön Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjasta KMN:lle annettuun hallituksen lausuntoon.

 

Yhteistyö kansainvälisissä ekumeenisissa verkostoissa oli vilkasta. Varsinkin yhteistyö pohjoismaisten neuvostojen kanssa oli kiinteää. Suomessa oli myös kaksi kansainvälistä konferenssia, joiden yhtenä järjestäjätahona SEN toimi. Euroopan kristillisen ympäristöverkoston yleiskokouksen lisäksi vuoden alussa kokoontui Helsingissä Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten asiantuntijoiden verkosto. Tähän osallistui myös Euroopan kirkkojen konferenssin edustus. Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokous pidettiin Trondheimissa, jossa Neuvostolla oli edustus. Euroopan kansallisten neuvostojen pääsihteerikokous pidettiin Lissabonissa.

 

International Association for Mission Studies (IAMS) yleiskokous pidettiin Soulissa ja sen piirissä tunnettu katolinen kontekstuaalisen teologian ja missiologian professori Stephen Bevans oli Ekumeenisen Neuvoston vieraana toukokuussa samaan aikaan kardinaali Peter Turksonin kanssa. Bevans oli mukana toimittamassa paavi Franciscuksen Evangelii Gaudiumia koskevaa julkaisua, johon pääsihteeri oli kirjoittanut artikkelin. Julkaisu luovutettiin kardinaali Turksonille. Lokakuussa vietettiin Lundissa katolisten ja luterilaisten yhteistä reformaation merkkivuoden aloitustapahtumaa, Vastakkainasettelusta yhteyteen, joka oli ekumeenisesti merkittävä tapahtuma. Myös siellä oli Neuvoston edustus. Suomalaisen Luther-tutkimuksen jälki teologisessa työskentelyssä kirkkojen välillä on ollut historiallisesti merkittävää. Vuoden aikana sekä katolinen että luterilainen teologia oli esillä SEN:n toiminnassa kuin myös reformaation merkkivuoteen valmistautuminen.

 

Hallitus kokoontui viisi kertaa. Yleiskokoukset pidettiin keväällä Helsingissä ja syksyllä Kuopiossa. SEN:sta tuli Societas Oecumenican jäsen. Jäsenkunta pysyi samana.

 

Seuraavassa tarkastellaan kuluneen vuoden toimintaa yksityiskohtaisemmin. 

 

Verksamhetsberättelse på svenska: f.o.m. s. 24. 

Toimintakertomus 2016 Verksamhetsberättelse.pdf 


2.1 Spiritualiteetti ja opilliset kysymykset
Tässä luvussa käsitellään yksityiskohtaisemmin vuoden 2016 keskeisiä toiminnan osa-alueita, jotka on mainittu kohdassa 1.4. Ensimmäinen toiminnan osa-al...
3.1 Globaalit verkostot
Kirkkojen maailmanneuvosto
Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean kokouksen 22.–28.6. teema oli Pilgrimage of justice and peace in changing landscapes. Viikon mittain...
Vuoden kristillinen mediateko
Kristillisen Medialiiton vuosittainen tunnustuspalkinto myönnettiin ekumeenisen rukousviikon päättyessä 25.1. Yle Teeman sarjalle Tapahtukoon sinun tahtosi. Perustelui...
5.1 Yleiskokoukset
Kevätkokous pidettiin Helsingissä 8.4. vapaakirkossa. Kokouksessa
käsiteltiin vuoden 2015 toimintakertomus sekä tilinpäätös ja myönnettiin
vastuuvapaus hallitukselle ja mui...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.