SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Etiikka, yhteiskunta, ekumenia

Erottaako etiikka vai yhdistääkö? Ekumenian alkutaipaleella katsottiin, että yhdistää: Life and Work -liike (toinen linja Faith and Order, opin yhdistymistä etsivä). Nykyään opissa lähennytty, mutta kiistoja eettisistä kysymyksistä on erityisesti seksuaalietiikasta.

 

Kirkkokuntien etiikan suuntaviivoja ja historiaa

- kirkkojen modernin sosiaalietiikan alku 1800-luvun lopulla

- kasvavassa määrin kannanottoja nykyhetkeä kohti tultaessa

 

a) roomalaiskatolinen kirkko

- paavi Leo XIII:n ensyklika Rerum Novarum 1891 sos.et. alku: varovasti kapitalismia vastaan

- Pius XI:n Quadragesimo Anno 1931: kolme peruskäsitettä

 

1) Persoona, yksilön ihmisoikeudet

2) Solidaarisuus, yksilön vastuu toisista

3) Subsidiariteetti, ”lähipäätösperiaate”: pienten yksiköiden vastuu ennemmin kuin valtion

 

- suuria kiistoja ns. vapautuksen teologiasta 1960-luvulta lähtien

- luonnonoikeudellista etiikkaa, mutta myös etiikan sitomista kirkon opetusvirkaan (vrt. Paavin asema)

 

b) ortodoksinen kirkko

- perinteisesti välttänyt systemaattista eettistä pohdintaa/julkilausumia: sen sijasta painottanut sellaisenaan kristillisen rakkauden periaatetta, joka heijastuisi kaikkeen

- yhtäältä luonnonoikeudellista ajattelua, toisaalta Kristuksen luomakuntaa täydellistävää työtä korostetaan

- nykyaikaa kohti tultaessa joutunut yhä enemmän määrittelemään kantojaan tarkemmin

- esimerkki kipuilusta etiikan kanssa: Venäjän ortodoksisen kirkon laajat lausumat

 

c) protestanttiset kirkot

- paljon teoreettista keskustelua etiikasta, vähemmän yhteisiä selviä linjoja

- luterilaiset: luonnonoikeudellista etiikkaa, luomisen teologian painotusta

- kuitenkin sekä heillä että anglikaaneilla myös jonkin verran kristosentristä etiikkaa

- reformoidut: painotetusti kristosentristä etiikkaa, näkyy esim. kristillisen poliittisen aktiivisuuden korostuksena

 

Ekumeenisen liikkeen (Kirkkojen maailmanneuvoston) eettiset mallit

 

1) Sosiaalinen evankeliumi (social gospel) 1930-luvulle asti

- sekä kapitalismin että kommunismin äärimuotoja vastustettiin

- taustalla optimistinen liberaaliteologia, jonka mukaan maailma kehittyy historian kuluessa ihmisten tekojen kautta kohti Jumalan valtakuntaa

- erityisesti eurooppalaiset luterilaiset kritisoivat hurmahenkisestä Jumalan valtakunnan tämänpuoleistamisesta; kuihtui tämän ja barthilaisen teologian vaikutuksesta

 

2) Väliaksioomien malli (middle axioms) 1940-luvun lopulle asti

= yleisiä, suuntaa antavia periaatteita, kuten ”kristityn tulee toimia rauhan puolesta”

- ns. ”inspiraatioetiikkaa”, kirkon nähtävä profeetallisesti ”ajan merkit”

- tietty kriittisyys nykytilannetta kohtaan, pohjaa myöhemmälle vapautuksen teologialle

- keskeistä Kristuksen herruus: kristosentristä, deontologista etiikkaa

 

3) Vastuullisen yhteiskunnan malli 1970-luvun alkuun asti

- keskeisiä käsitteitä: kuuliaisuus, sitoutuminen Kristukselle

- silti myös luonnonoikeudellisia elementtejä: käytännön tavoitteet usein samoja kuin katolisella kirkolla (valtion vastuu, siirtomaiden vapauttaminen, sekatalousjärjestelmä)

 

4) Oikeudenmukainen, osallistuva ja kestävä yhteiskunta 1980-luvulle asti

 (JPSS: Just, participating and sustainable society)

- ekumeenisen liikkeen poliittinen aktiivisuus, usein vasemmistolaiseksi leimattu, kasvoi

- vapautuksen teologian ja kolmannen maailman esiintulo

- globaali oikeudenmukaisuus ja osallistuminen, kehitysyhteistyö

- kestävä-termi viittaa nousseeseen ympäristöhuoleen (1972 keskeinen Kasvun rajat -raportti)

- riitoja kirkon tehtävästä: ”puhtaasti hengellinen lähetystyö vai kehitysyhteistyö”?

 

5) Oikeudenmukaisuus, rauha ja luomakunnan eheys 1982–1992

 (ORLE, JPIC: Justice, peace & Integrity of Creation)

- ympäristö keskeiseen asemaan, luomakunnan keskinäisen riippuvuuden korostus

- ”konsiliaarinen prosessi”, ”kaikki yhdessä ongelmien ratkaisemiseksi”

- roomalaiskatolisetkin aluksi mukana, suurta innostusta

- prosessin päätöskokous Soulissa 1990 ristiriitainen, samoin Canberran yleiskokous 1991: liittoteologiaa arvosteltiin ja ”synkretismistä” eli uskontojen sekoittamisesta syytettiin

 

6) Kirkko-oppi (ekklesiologia) ja etiikka 1992-1996

- asiakirjoja: Kallis ykseys 93, Kallis vastuu 95, Kallis kuuliaisuus 97 (Costly Unity, Commitment, Obedience)

- moraalikasvatuksen/moraalihengellisyyden malli, luonto yhä tärkeällä sijalla

- yhteisöjen puolustus, kommunitarismi, liberalismia vastaan

- vaikuttajia: Larry Rasmussen, Martin Robra; taustalla Bonhoeffer, Niebuhrin veljekset ym.

 

Johtopäätöksiä

- sekä kirkkojen että ekumeenisen liikkeen sisällä sekä luonnonoikeudellista että kristosentristä etiikkaa: eri lähtökohdista samoja päätelmiä, mutta myös samoista lähtökohdista eri päätelmiä!

- kannattaako etiikkaa pitää tällöin erottavana tekijänä? (vrt. Mark Ellingsen: Cutting Edge ja Per Lönning: Creation – an Ecumenical Challenge?)

- paljon sosiaalietiikkaa, vähän yksilöetiikkaa, mutta sille kasvava paine

- kirkot olleet harvoin etiikan edelläkävijöitä (vrt. orjuus), mutta ekumeeninen kohtaaminen lisännyt tietoisuutta erilaisessa asemassa olevien uskonveljien ja -sisarien ongelmista

- käytäntö ollut tärkeämpää kuin teoria, mutta mikä olisi tehokkain tie?

- lopputuloksena ollut yritys auttaa maailmaa samalla kun yhdessä hitaasti pohditaan teoriaa

- erityisesti luonnonoikeudellisen etiikan kautta rakennettu dialogia muiden uskontojen kanssa (esim. Hans Küngin Maailmanetiikka-projekti)

 

Pastori Panu Pihkala Ketkossa kevätlukukaudella 2006


Sofia Forum Suomi-ilmastofoorumin pääviestit ja pohdintoja Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta - Kannustimet, kehittäminen ja sääntely julkaistiin Mikael Agricolan kirkossa Helsing...

Ilmaston lämpeneminen ja sen aiheuttamat luonnon muutokset ja uhat koko luomakunnalle ovat olleet yleisesti tunnustettuja asiantuntijapiireissä jo vuosia. Myös kirkot ekumeenisesti...
Aikuisten on katsottava peiliin: mitä voidaan tehdä sen eteen, että jokainen nuori saisi kokea olevansa osallinen ja turvassa. Muun muassa tämä viesti nousi esiin Suomen Ekumeenisen neuvoston (SEN) yh...
Sosiaalietiikan ja terveydenhuollon etiikan kysymykset fokuksena kristillinen etiikka nousevat esille Eettisten kysymysten jaoston toiminnan kautta. Jaoston tehtävänä on käsitellä ajankohtaisia eettis...
Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Olav Fykse Tveit vieraili Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa.  SEN:n 100-vuotista taivalta juhlistettiin ja samalla keskusteltiin ekumeenisen liikkeen historiasta...
Eri kirkkokunnat sekä ekumeeniset tahot ovat jo pitkään nostaneet esille talouskysymysten yhteyttä ihmisten ja yhteiskuntien hyvinvointiin sekä ekologiseen kriisiin. Ekumeenisessa työskente...
Paavi Franciscuksen ja ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen yhteinen julkilausuma luomakunnan puolesta rukoilemisen maailmanlaajuisena
päivänä.
Luomakunnan aika on kansainvälinen ekumeeninen aloite kirkkojen rukouspäivästä luomakunnan ja sen varjelemisen puolesta. Suomen
Ekumeeninen Neuvosto edistää aloitteita viettää luomakunnan juhlaa ek...
Kirkon alat ry:n juhlapäivän vietto alkoi Uspenskin katedraalista, jatkui ristisaatossa tuomiokirkkoon ja sieltä kryptaan. Kirkon alat on moniammatillinen ja ekumeeninen edunvalvoja. Jäsenistössä on m...
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeeniset toimijat kokoontuivat Islannissa Reykjavikissa 14.–16.3.2017. Kokous käsitteli ilmastonmuutosta ja ympäristöasioita luonnonkauniissa Reykjavikissa. Isännät olivat...
Kirkkojen maailmanneuvoston kansainvälisten asiain komissio CCIA kokoontui 54. kerran Addis Ababassa, Etiopiasssa 27.2.–1.3.2017. CCIA:lle esiteltiin
Afrikan unionin optimistisen valoisaa Agenda 20...
Kuopion helluntaiseurakunnan Elim-temppeli sijaitsee ev.-lut.
seurakuntayhtymän naapurissa. Tervetulotoivotuksessaan seminaariin 11.10.2016 johtava pastori Heimo Enbuska kertoi, että naapuruus on h...
Water in sustainable future oli teemana Euroopan kristillisen ympäristöverkoston (ECEN) kokoontumisella Helsingissä 11.-15. kesäkuuta. ECEN:n 11. yleiskokous kokoontui kulttuurikeskus Sofiassa ja muka...
Pyhiinvaellus kohti oikeudenmukaisuutta ja rauhaa (Pilgrimage of
Justice and Peace) oli teemana pohjoismais-baltialaisella ekumeenisten asiantuntijoiden
kokoontumisella 26.–28.1.2016 Helsingissä...
Sama uskonto voi olla sekä väkivallan voimana että rauhan rakentajana. Mikä on uskonnon suhde sananvapauteen tai väkivaltaan? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin ekumeenisessa seminaarissa Helsing...
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kansainvälisten asiain komissio (CCIA) kokoontui 52. kerran, ensimmäistä kertaa Busanin yleiskokouksen jälkeisen, uuden keskuskomitean nimeämässä uudessa kokoonpanoss...
Tammikuun 8. päivänä 2015 kokoonnuttiin Helsingin Seuratupaan pohtimaan evoluutiota teologiassa ja luonnontieteissä. Alustuksissa olivat aiheina evoluutio ja yksilöllisyys, evoluutio filosofisena kysy...
Toteutuuko hyvä saattohoito suomalaisessa yhteiskunnassa ja jos ei, niin miksi ei? Miten uudistuvien palveluiden maassa vastataan saattohoidon haasteisiin? Muun muassa näihin kysymyksiin haettiin vast...
13.4.2011 Helsingissä Tieteiden talossa pidetyssä seminaarissa käytiin rakentavaa keskustelua perhearvojen muutoksesta ja ikääntymisestä kansainvälistyvässä Suomessa. Tilaisuus oli kaikille kiinnostun...
SEN:n eettisten kysymysten jaoston järjestämässä seminaarissa Tieteiden talossa 24.3.2010 tarkasteltiin uskonnollisen taustan merkitystä kotouttamisessa ja kotoutumisessa. Samalla tutkailtiin Su...
YK:n ilmastoneuvottelut Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 saivat valtiojohtajien lisäksi liikkeelle myös kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Heidän huolenaan on erityisesti se, että ilmastonmu...
Kainuun Opistolla Paltamossa järjestettiin 17.–18.9.2009 kirkkojen kumeeninen ilmastoseminaari teemalla …jalanjäljissä... Seminaari oli osa kirkkojen valmistautumista Kööpenhaminassa joulukuussa pidet...
Kristilliset kirkot ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Niitä motivoi kiitollisuus ja kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan. Ilmastoteesit kutsuvat kirkkojen jäseniä muuttamaan elämäntapaansa...
Euroopan ensimmäiset katoliset yhteiskuntapäivät (The First Catholic Social Days for Europe) järjestettiin Gdanskissa, Puolassa, 8.-11.10.2009. Päivien teemaa Solidaarisuuden haaste Euroopalle tarkast...
Noin sata osanottajaa oli paikalla seminaarissa Kirkot kriisien kohtaajina Tieteiden talossa Helsingissä 25.3.2009. Päivän anti oli monipuolinen ja maamme kriisityön laajuus tuli erinomaisesti esille...
Tieteiden talon Suuri sali täyttyi kuulijoista keskiviikkona 5.3.2008, kun seminaarissa Yhteinen fundamentalismi? pohdittiin ajankohtaista teemaa. Akateemisessa keskustelussa, kirkoissa, kristillisiss...
SEN:n eettisten kysymysten jaosto järjesti kolmena vuotena (2005-2007) healing-aiheisen seminaarin. Seminaareihin oli johdattamassa ekumeenisessa liikkeessä viime vuosina käyty keskust...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.