SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen uskontojohtajat: Pakolaisella on yhtäläinen oikeus perheeseen

Ilmaisemme huolemme jokaisen ihmisen yhdenmukaisen kohtelun periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa. Uskontojohtajina kannamme syvää huolta myös ilmapiirin kovenemisesta omassa maassamme.

 

Huolemme nousee asenteiden muutoksista suhtautumisessa pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin sekä eriarvoistumista lisäävistä ja ihmisarvoa loukkaavista toimista eri puolilla Eurooppaa. Jokaisella lapsella ja vanhemmalla on oikeus turvaan ja huolenpitoon, oikeus perheeseen ja toistensa kanssa elämiseen riippumatta sosiaalisesta, kulttuurisesta tai uskonnollisesta taustasta. Perheenyhdistäminen ei ole vain oman maan kansalaisten oikeus. Päätösten ja toimien tulee perustua perhettä huomioivaan ajatteluun.

 

Euroopassa, maamme rajojen ulkopuolella, ihmisarvoa ovat loukanneet esimerkiksi sellaiset konkreettiset toimintatavat, kuten yksin tulleiden pakolaislasten puhelimien takavarikointi. Puhelin on kuitenkin usein ainoa keino saada yhteys vanhempiin tai samaa kieltä puhuviin ihmisiin. Kaikkinainen perheenjäsenten eristäminen toisistaan vaikeuttaa kotoutumista ja on omiaan luomaan sosiaalisia ongelmia.

 

Jokaisen ihmisen mittaamaton arvo, oikeus turvallisuuteen ja itsemääräämisoikeus tulee säilyttää vaikeissakin tilanteissa. Kulttuurisesta, sosiaalisesta tai uskonnollisesta taustasta riippumattomasta yhdenvertaisuudesta ei tule poiketa sen paremmin oikeusturvan kuin turvapaikan saaneiden sosiaaliturvankaan osalta. Poikkeaminen murentaa eurooppalaisten yhteiskuntien moraalista perustaa ja eheyttä.

 

Uskontojohtajina haluamme korostaa, että ihmiskunnan sydämeen on eri kulttuurisin ja uskonnollisin perintein kirjoitettu kultainen sääntö, joka velvoittaa kohtelemaan toista ihmistä siten kuin itse toivoisi tulevansa kohdelluksi. Se myös ohjaa kohtelemaan toisen perhettä tai yhteisöä samoin kuin toivoisimme omaa perhettämme tai omia kansalaisiamme kohdeltavan.

 

Haluamme tältä pohjalta rohkaista ja tukea suomalaisia päättäjiä, virkamiehiä ja vapaaehtoisia heidän vaativassa tehtävässään. Korostamme omissa uskonnollisissa yhteisöissämme luottamusta, rauhaa ja lempeyttä toisia ihmisiä kohtaan. Haluamme vahvistaa jokaisen ihmisen arvokasta kohtelua yhteiskunnassamme. Arvomme suomalaisina tulevat näkyviin sanoissamme ja teoissamme.

 

Helsingissä 7.4.2016

 

Ylirabbiini Simon Livson

Suomen juutalaiset seurakunnat

 

Arkkipiispa Kari Mäkinen

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

 

Arkkipiispa Leo

Suomen ortodoksinen kirkko

 

Piispa Teemu Sippo SCJ

Katolinen kirkko Suomessa

 

Johtaja Atik Ali

Suomen Islam-seurakunta

USKOT-foorumi ry, puheenjohtaja

 

Puheenjohtaja Anas Hajjar

Suomen Islamilainen Neuvosto ry

 

Pääsihteeri Mari-Anna Pöntinen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Julkaistu , sivu C24.

 

Kuva: http://www.freeimages.com/photo/sundown-family-1553623Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.