SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Uskonnonvapaus

Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä toisten kanssa, sekä julkisesti että yksityisesti, opettamalla sekä harjoittamalla hartautta ja uskonnollisia menoja.
(YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, 18. artikla)

Kuva: Free Images/David Simmonds

Suomi on
moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Uskontojen ja vakaumusten
kirjo ja sen mukanaan tuoma avoimuus ja dynaamisuus luovat yhteiskunnallista ja
taloudellista kehitystä. ...
Mitä uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus tarkoittavat? Toteutuuko uskonnon- tai vakaumuksen vapaus Suomessa? Näitä kysymyksiä tarkasteltiin Helsingissä keskiviikkona 6.2.2019 Eduskunnan kirjaston...
Oppimisympäristö on jättimäinen loikka eteenpäin uskonnon- tai vakaumuksenvapauskoulutuksen saralla.
(Professori Ahmed Shaheed, YK:n uskonnonvapauden erityisraportoija)

...
Hyisenä marraskuun aamuna Helsingin pimeys vaihtui Afrikan
paahtavaan aurinkoon, kun SEN:n ihmisoikeusasiantuntija ja Kirkkojen
maailmanneuvoston ihmisoikeusasiantuntijan Jennifer Philpot-Nissen...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen Lähetysseura järjestivät
yhteistyössä ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikön kanssa 14.11.2017 koulutuksen uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta ja naiste...
Miten uskonnon- tai vakaumuksenvapaus ja naisten oikeudet liittyvät toisiinsa? Miten molempia voidaan edistää? Muun muassa näitä kysymyksiä pohdittiin Oxfordin yliopiston apulaisprofessori Nazila Ghan...
Ihmisoikeusloukkaukset ovat arkea monen järjestön ja kirkon kumppaneille. Osa kumppaneistamme elää maissa, joissa ihmisoikeustilanne on todella heikko ja uskonnonvapausrikkomukset ovat hyvin räikeitä...
Uskonnon- tai vakaumuksenvapautta bisneksen avulla edistävän
järjestön Religious Freedom and Business Foundation (RFBF) johtaja Brian Grim vieraili Suomessa 7.-8.9.2017 SEN:n ja Lähetysseuran kutsu...
Ekumeenisen vastuuviikon koordinaattori Katariina Väisänen on juuri päättämässä Kirkkojen maailmanneuvoston Bosseyn-instituutin kesäkoulun
kurssia Living with and Loving the Neighbour – Peacebuildi...
Suomen ihmisoikeustilanne oli arvioitavana YK:n ihmisoikeusneuvoston määräaikaistarkastelussa (UPR) Genevessä 3.5.2017. Suomen ihmisoikeustilannetta kuvaavan raportin esitteli sosiaali- ja terveysmini...
Ihmisoikeuskeskus on laatinut videoidun luentosarjan perus- ja ihmisoikeuksista. Luennot ovat saatavillla myös PDF-muodossa. Vihdoinkin monimutkaisen ihmisoikeuskielen omaksuminen on helppoa. Ota rent...
Rakkauden, toivon ja sisaruuden puheenvuoron hädän alueelta toivat piispa Isaiah Dau Majok Etelä-Sudanin helluntaikirkosta ja Etelä-Sudanin Kirkkojen Neuvoston pääsihteeri, isä James Oyet. Vieraat...
YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi 23.3.2017 konsensuksella EU:n esittelemän päätöslauselman uskonnon- tai vakaumuksenvapaudesta (A/HRC/34/L.15). Suomi tuki ja kanssasuositti päätöslauselmaa. I...
Uskonnon harjoittaminen on vahvasti suojattu ihmisoikeus, sisältäen oikeuden uskonnolliseen pukeutumiseen ja uskonnollisten symbolien esillä pitämiseen. Määritelmä sille, missä oloissa ja millä tava...
EU:n erityisedustaja ihmisoikeuskysymyksissä (EU Special Representative for Human Rights, EUSR) Stavros Lambrinidis vieraili Suomessa, vierailun yhteydessä ulkoministeriö järjesti 2.2. keskustelutil...
Tunnemme usein toistemme uskontoperinteet, ja jopa omamme, huonosti tai pintapuolisesti. Tämä vaikeuttaa dialogin käymistä muiden uskontojen edustajien kanssa ja voi jopa sulkea mielen kokonaan tämän...
Saimme 24.1.2017 Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon vieraaksemme
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Lähi-idän asiantuntijan Michel Nseirin. Hän oli saapunut Helsinkiin 24.1. järjestettävään, Suomen isän...
YK:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu (Universal Periodic Review, UPR) keskittyy YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeustilanteen seurantaan ja valvontaan. Kyseessä on vertaist...
Kuinka auttaa haastavissa olosuhteissa eläviä uskonnonvapauspuolustajia
tai uskonnonvapausrikkomuksista kärsiviä? Minkälaisia parhaita käytänteitä on
tarjolla ulkopolitiikan toimijoille uskononn...
”Epäoikeudenmukaisuus missä päin tahansa uhkaa oikeudenmukaisuutta kaikkialla muualla. Olemme osa maailmanlaajuista yhteyttä, josta emme voi karata. Meidät kaikki on puettu osallisiksi samas...
Tie muutokseen voi olla pitkä. Muutos vaatii toisinaan
tuskallistakin kamppailua, sinnikästä yritystä, itsensä täydellistä likoon
laittamista ja meille kristityille antautumista Jumalan muutetta...
Viime vuosina valtiot ja kansainväliset järjestöt ovat antaneet enenevässä määrin huomiota uskonnon- tai vakaumuksen vapauden suojelemiselle. Tämä kehitys on toivottavaa, koska se luo uusi mahdolli...
Olemme todistaneet viime vuosina uskontojen ja vakaumusten paluun kansainvälisten suhteiden ja kansainvälisen diplomatian asialistalle. Poliittisilla toimijoilla sekä tutkijoilla tuntuu olevan kons...
Kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluprosessissa ovat Suomen Ekumeenien Neuvosto ja USKOT-foorumi antaneet kannanoton. Siinä korostetaan, että ohjelman valmisteluun valitut teem...
Mikä on uskonnonvapauden tämänhetkinen tila globaalisti tarkasteltuna? Mitkä ovat sekularisaation synnyttämiä sudenkuoppia ulkopolitiikan kentässä? Miten kyseiset sudenkuopat voitaisiin välttää ja edi...
Helsingin yliopistossa kuultiin 13.9.2016 analyysi uskonnonvapauden tilasta, kun Kanadan entinen uskonnonvapauden suurlähettiläs Andrew Bennett luennoi teologisen tiedekunnan tiedekuntasalissa. Yleisö...
Kristittyjen, juutalaisten ja muslimien edustajat allekirjoittivat 27.9.2016 yhteisen julkilausuman yhteiskuntarauhan puolesta. Allekirjoitusta edeltävän keskustelutilaisuuden avasi sisämini...
Keskustelutilaisuudessa 2.6.2016 käsiteltiin laajasti vähemmistöjen asemaa, eri uskontoja, pakolaistilannetta maailmalla, historiaa ja identiteettiä sekä kansallista ja kansainvälistä auttamistyötä. T...
YK:n ihmisoikeuksien julistuksen mukaan uskonnon tai vakaumuksen vapaus on perustavanlaatuinen ihmisoikeus. Kuitenkin 3/4 maailman väestöstä asuu maissa, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan vakavin se...
Muslimit, kristityt ja juutalaiset sitoutuvat: Suomi on moniuskontoinen ja monikulttuurinen yhteiskunta. Tunnustettu moninaisuus on menestystekijä. Uskontojen ja vakaumusten kirjo ja sen mukanaan tuom...
Ekumeenisen vastuuviikon ohjelmassa muistutetaan huhtikuussa 2011 allekirjoitetusta kolmen uskonnon uskonnonvapausjulistuksesta. Kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin uskontojohtajat laativat Usko v...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.