SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Avoin sekularismi edistää uskonnonvapautta

Sekularismin käsitettä hän puolestaan sanoo käyttävänsä valtion ja kansalaisen suhdetta kuvatessaan. Avoimiksi sekulaareiksi yhteiskunniksi voidaan tässä tapauksessa lukea valtiot, joissa kansalaisten uskonnonvapaus on turvattu lailla ja jossa kaikkien vakaumusten annetaan kukoistaa ja jossa vakaumusta saa harjoittaa ja tunnustaa, mikäli se ei loukkaa demokraattisen valtion ja vapaan yhteiskunnan sääntöjä. 

 

Bennett korosti, että uskonnonvapaus sisältää tällöin vapauden tunnustaa myös uskonnotonta tai ateistista vakaumusta.  Suljetulla sekularismilla hän tarkoittaa toisaalta sekularistista uskomusjärjestelmää, johon vedoten kielletään avoin uskonnonharjoittaminen jokapäiväisessä elämässä, tai jossa suhtaudutaan uskonnollisuuteen epäluuloisesti.

 

Ulkopolitiikkaa, joka pyrkii edistämään ja puolustamaan uskonnonvapautta on välillä kritisoitu kolonialismista sillä sen väitetään olevan länsimaisten arvojen viemistä Lähi-itään, Afrikkaan ja Aasiaan – länsimaiseen kulttuuriin kuuluvat uskonnon ja uskonnonvapauden käsitteet eivät ole universaaleja käsitteitä. Bennett kuitenkin huomautti, että vedottaessa YK:n ihmisoikeusjulistukseen on tarkasteltava, missä tilanteessa ajatus yhtäläisestä uskonnonvapaudesta on syntynyt. Toinen maailmansota synnytti huomattavaa kulttuurista, poliittista ja uskontoperinteiden välistä vaihtoa, josta kumpusi aidosti yhteinen ihmisoikeuksien julistus. Tämä julistus nimenomaisesti pyrkii takaamaan kaikkien uskonnon, uskon ja tietoisuuden vapauden. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.