SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mikä on uskonnonvapauden tila tällä hetkellä globaalisti tarkasteltuna?

Bennett toi esiin PEW tutkimuskeskuksen tilastoja vuosilta 2014 ja 2013 kerätyistä aineistoista. Tutkimuksessa mukana olleiden maiden osalta niiden valtioiden määrä, joissa uskonnonvapautta rajoitetaan voimakkaasti hallituksen toimesta näyttää laskevan (2013: 28 %, 2014: 24 %). Samankaltainen kehitys näkyy niiden valtioiden määrässä, joissa raportoitiin esiintyvän vihamielisyyttä jonkin uskonnon harjoittajia kohtaan (2013: 27 %, 2014: 23 %). 

 

Ennen vuotta 2013 luvut olivat sen sijaan kasvaneet parin vuoden ajan. Bennett huomautti, että vaikka vain neljännes tutkimuksessa olleista maista luetaan korkeiden uskonnonvapauden rajoitusten maihin, monet näistä maista ovat väkimäärältään huomattavan suuria; Tällaisia maita ovat esimerkiksi Kiina, Indonesia ja Pakistan.  Uskonnonvapauden rajoitukset ja vihamielisyys uskontoryhmiä kohtaan koskevat näinollen jopa noin kolmea neljäsosaa maailman ihmisistä. Samalla myös uskonnollisiksi terroristijärjestöiksi itsensä lukevien ryhmien terroristinen toiminta on tilastojen mukaan lisääntynyt.

 

Yleisesti ottaen tilastot osoittavat, että kaikenlainen uskonnonvapauden rajoittaminen sekä vihamielisyys uskontoja kohtaan näyttävät vähentyneen. Kaikkein eniten tilastoissa näkyy kahden maailman suurimman uskonnon, kristinuskon ja islamin, edustajien kokemaa häirintää. Huolestuttavana voidaan kuitenkin pitää juutalaisten kokeman häirinnän yleisyyttä. Juutalaiset, jotka muodostavat 0,2 % maailman väestöstä kokevat uskontoperustaista häirintää 81:ssä maassa 200:sta tutkimuksessa mukana olleesta maasta. Juutalaisiin kohdistuva häirintä on kasvussa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa: Yhdysvalloissa vuonna 2014 jopa 58 % uskonnonvastasista viharikoksista kohdistui juutalaisiin.

 

Bennett totesikin, että vakavat uskonnonvapausloukkaukset asettavat yhä haasteen ihmisen turvallisuudelle, geopoliittiselle vakaudelle sekä monien valtioiden sosiaaliselle ja taloudelliselle kehitykselle. Globaali tilanne vaatii yhtenäisiä, tehokkaita ja koordinoituja toimia, joilla käsitellä uskonnonvapausloukkauksia paikasta ja vainotusta uskonnollisesta yhteisöstä riippumatta. Uskonnollisesta vakaumuksesta tai sen puutteesta riippumatta on puolustettava jokaista vainon kohteeksi joutuvaa yksilöä tai ryhmää, sillä se on ihmisen lähtemättömän arvon puolustamista.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.