SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seppo Rissanen: Uskonnollinen lukutaito huolestuttavasti heikennyt

Seppo Rissanen
Suomen Lähetysseuran puolesta minulla on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi Lähetystaloon uskonnonopetuksen ekumeeniseen seminaariin. Suomen Lähetysseura on tunnetusti uskonnollinen toimija.

 

Me koulutamme ja lähetämme ihmisiä työhön, jossa uskolla ja uskoon liittyvillä arvoilla on keskeinen merkitys. Lisäksi toimialaamme kuuluvat olennaisesti uskontojen kohtaamisen monet ulottuvuudet. Uskontoon liittyy siten työssämme paljon arvoja – niin myönteisessä kuin kriittisessä merkityksessä.

Suomen Lähetysseura on voinut palvella koko historiansa ajan monin tavoin uskonnonopetusta maamme kouluissa. Erityisalaamme on ollut uskontojen kohtaamiseen liittyvä tieto ja kokemus. Lukuisat lähetystyöntekijämme ovat osallistuneet uskonnonopetuksen sisältöjen tuottamiseen kirjoittamalla uskonnon oppikirjoja ja uskontotunneilla tapahtuneiden vierailujen kautta. Lisäksi Lähetysseura on voinut tarjota Lähetysmuseon, nykyisen Kumbukumbun, avulla vuosittain tuhansille koululaisille mahdollisuuden havainnollisen opetuksen saamiseen näyttelyjen välityksellä.

Suomen Lähetysseuralla on siis paljon liittymäkohtia koulujen uskonnonopetukseen. Mielestämme on tarvetta kiinnittää huomiota uskonnonopetukseen arvoon yhteisen hyvän kehittämisessä.

Suomen Lähetysseurassa olemme olleet huolissamme viime vuosina lisääntyneestä uskonnollisen lukutaidon heikkenemisestä. Sillä tarkoitetaan kertomusten sekä perinteisen uskonnollisen kielen ja tapojen tuntemusta ja ymmärtämistä. Kulttuurien rajat ylittävän vuorovaikutuksen lisääntyessä uskonnollisen lukutaidon tarve ei ole vähenemässä vaan kasvamassa.

Erilaisista uskonnollisista taustoista tulevien maahanmuuttajien määrä maassamme jatkaa kasvua vielä kauan. Näiden ihmisten sopeutumisessa suomalaiseen elämänmuotoon uskonnolla on ja tulee olemaan tärkeä tehtävä. Kotoutumisen edistymisen voi vaarantaa suomalaisen yhteiskunnan ymmärtämättömyydestä aiheutuva kielteinen suhtautuminen uskonnollisesti vieraaseen. Uskonnonopetuksella voidaan vaikuttaa sekä vastaanottavan että maahan muuttavan väestön valmiuksiin kohdata uskonnollisesti moninainen arvomaailma. En pidä maatamme erityisen kielteisenä vieraisiin uskontoihin, mutta olisi epärehellistä väittää, etteikö maassamme olisi sellaista suvaitsemattomuutta, jolla vaikeutamme yhteisen elämämme kehittymistä.

Nähdäkseni uskonnolliseen suvaitsevaisuuteen kasvattaminen uskonnonopetuksen keinoin on kaikkien osapuolten yhteinen etu. Kirkkojen ja eri uskonnollisten yhdyskuntien vastuulla on kuitenkin tuottaa uskonnonopetusta varten niiden omasta perinteestä nousevaa positiivista tulkintaa toisista. Tämän tehtävän laiminlyöminen edistäisi yleistä uskonnonvastaisuutta ja kaventaisi näin ihmiskäsitystämme. Mielestäni suvaitsevaisuuteen kasvattaminen on myös uskollisuutta evankeliumin sanomalle.

Toisen uskonnollisen lukutaidon heikkenemiseen liittyvän seurauksen kohtaamme ulkomaisessa työssämme. Lähetystyöntekijöille uskonnollinen maailma on tuttua ja siinä osataan toimia. Yhteistyökumppanimme etelässä kertovat kuitenkin usein, että heillä on kasvavia vaikeuksia tulla toimeen erilaisten pohjoisten avustusjärjestöjen työhön tulevien kanssa. Monille näistä nimittäin uskonnon liittyminen kaikkeen inhimilliseen toimintaan on vieras asia, johon he eivät osaa suhtautua.

Tässä ei ole kyse vain perinteen erilaisuudesta nousevista erilaisista suhtautumistavoista. Uskonnollisuuden arvon kieltäminen voi johtaa yhteistyön mahdollisuuksien päättymiseen. Osallistuminen yhteiseen jumalanpalvelukseen ja rukoileminen ovat usein avain hyväksyntään. Oudosti katsotaan sellaista ihmistä, joka ei tiedä, miten pöytärukous luetaan. Vielä herkempää on suhtautuminen uskonnollisesti perusteltuun moraalilakiin. Ymmärtääkö tuo toinen ihminen sen, että minä en voi tehdä jotakin sen takia, että se on vastoin omaatuntoani?

Tanskassa tapahtunut kulttuurien yhteentörmäys uskonnollisiin arvoihin kohdistuvalla pilapiirroksella oli osoitus asioiden herkkyydestä. Pilapiirroksia puolusteltiin sillä, että länsimaissa meillä on mielipiteen ilmaisun vapaus ja että kyse oli yhteiskunnallisesti merkittävästä asiasta. Olen vakuuttunut siitä, että arvostelun kohteena olleilla maahanmuuttajilla on ollut valmiutta keskustella aiheesta, mutta tapa, jolla keskustelua yritettiin käynnistää, osoitti uskonnollisen lukutaidon puutetta. Siitä oli vahinkoa kaikille.

Uskonnonopetuksella on mielestäni uusia, yhteiskunnallisesti tärkeitä haasteita edessään. Toivon seminaarimme voivan tavoittaa uusia oivalluksia.


 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.