SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kokonaiseksi ihmiseksi

Sylvia Tast.

Lehtori, KM Sylvia Tast alusti aiheesta: miksi lapsella tulee olla oikeus uskontoa ja katsomuksia koskevaan kasvatukseen? Katsomuskasvatus on monilla tavoin tärkeää ja lähelle tulevaa mutta se ei saisi olla sitouttavaa. Millaisia välineitä uusi varhaiskasvatussuunnitelma antaa hyvän katsomuskasvatuksen rakentamiseen? Lähtökohtaa hyvälle katsomuskasvatukselle on uskonnonvapaus. 

 

– Uskonto ei saa olla tabu tai asia, joka varhaiskasvatuksessa torjutaan. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa avoimempaan puheeseen katsomuksista, kuin mihin on kulttuurissamme totuttu. Uskonnonvapaus varhaiskasvatuksessa tarkoittaa lapsen vapautta harjoittaa uskontoa ja kasvattajan vastuuta arvostaa ja kiinnostua lapsen uskonnosta. Lapsi saa rukoilla tai laulaa päiväkodissa, eikä aikuisen tule säikähtää sitä, vaan avata keskustelua, jonka avulla uskonnollisuus ja katsomuksellisuus tulevat ymmärrettäväksi lapsiryhmässä.

 

– Kasvattajan on tuotava uskonnollisia elementtejä osaksi varhaiskasvatuksen arkea, jotta lapset oppivat tunnistamaan niitä ja keskustelemaan niistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi eri juhlien juhlimista päiväkodin arjessa.

 

– Pitkään on koulutuksessa uskonnonvapautta tulkittu vapautena olla osallistumatta, mutta uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa korostetaan, että mikäli uskonnonvapaus tarkoittaa vapautta olla kohtaamatta katsomuksellisia kysymyksiä tai elementtejä, vapaudella itse asiassa rajoitetaan lapsen osallistumista yhteisölliseen elämään ja sen ymmärtämiseen.

 

– Kasvatusalalla tulee tarkastella kriittisesti sitä, miten katsomuksellisuuteen on suhtauduttu: ovatko katsomukset jotain pelättävää tai pelottavaa, vai ovatko ne yhteyden löytymisen välineitä? Katsomus on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin osatekijä ja mahdollisuus, se on osa jokapäiväistä elämää ja identiteettiä. Tasapainoinen ja vahva katsomuksellinen identiteetti on myös pohjana sille, että uskalletaan tarkastella uskontoja kriittisesti.

 

– Katsomuskasvatus toteutetaan yhteistyössä perheiden kanssa. Vanhemmat saavat kertoa, mikä heidän perheensä katsomuksessa on tärkeää ja mitä he haluavat tuotavan osaksi päiväkodin elämää, jotta lapset ymmärtäisivät toistensa katsomuksellista käytöstä paremmin. Perheessä tehtävää katsomuskasvatusta tukemalla vahvistetaan lapsen identiteetin rakentumista.

 

– Hyvän katsomuskasvatuksen ammatillinen osaaminen sisältää kyvyn kunnioittaa perheen taustaa ja kertoa perheille siitä, että uskonnot ja kasvatukset ovat osa päiväkodin arkea. Uskonnollisten ja katsomuksellisten elementtien, askartelujen, juhlien ja symboleiden ottaminen päiväkodin arkeen ei uhkaa tai sitouta lasta. Sen sijaan uskonnolliset elementit tarjoavat päiväkodin elämään ja myös perheen elämään välineitä käydä läpi katsomusten moninaisuutta ja sitä, mihin lapsen perheessä uskotaan tai ei uskota.

 

– Uskonnollisten symboleiden tarkastelu kehittää lapsen monilukutaitoa ja kulttuurista osaamista.

Hyvä katsomuskasvatus vaatii ammattilaisilta avoimuutta uskonnollisuutta kohtaan. Se vaatii myös kykyä reflektoida omaa katsomuksellista taustaa ja suhdetta uskontoihin ja katsomuksiin. Avoin ja positiivinen suhtautuminen uskontoihin ja katsomuksiin on kunnioittavaa uteliaisuutta.

 

– Asenteita tarkistaessa kannattaa tarkastella eri uskontojen ja katsomusten syvimpiä arvoja: Onko niissä todella jotain pelättävää tai torjuttavaa? Päiväkodin arjessa uskonnot ja katsomukset antavat sijaa ihmettelylle – kaikki mitä tässä maailmassa on, ei ole järkeiltävissä.


Sylvia Tast: Kokonaiseksi ihmiseksi.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.