SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Paneelin kommentointia

Kaarina Lyhykäinen, Satu Lindgren ja Nurit Steinbock-Vatka.

Paneelissa kommentoivat TM, FM Kaarina Lyhykäinen, ortodoksinen kirkko, opettaja FM Nurit Steinbock-Vatka, Helsingin juutalainen seurakunta ja erityisopettaja Satu Lindgren, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko. 

 

Helsingin juutalaisessa koulussa työuransa tehnyt Nurit Steinbock-Vatka iloitsi siitä, että suhtautuminen uskontoon on pikkuhiljaa muuttunut. Uskontoa ei tarvitse pelätä, peittää tai piilottaa. Steinbock-Vatka painotti, miten tärkeää varhaislapsuuden uskontokasvatus juutalaisessa perinteessä on. Kun juutalaisuuden väylät on lapsuuden ensimmäisinä vuosina avattu, jää juutalaisuus arvokkaaksi muistoksi, josta ihminen voi ammentaa koko loppuelämänsä.

– Vanhempien osuus lapsen juutalaisessa kasvatuksessa on ratkaiseva: Vanhempien oma juutalainen elämä on esimerkkinä lapselle. Keskeistä on myös luottamus lapsen ja aikuisen välillä.

– Juutalainen seurakunta tukee perheitä kasvatustehtävässä ja sitouttaa oppimaan yhdessä juutalaisiin perusarvoihin kuten hyväntekeväisyyteen, maailman korjaamiseen ja hyviin tekoihin. Kasvamalla juutalaisessa perheessä ja seurakunnassa lapsi oppii juutalaiset juhlat, kielen, musiikin, Tooran ja Israelin merkityksen. Tämä luo pohjan elinikäiselle oppimiselle ja vastuunkantamiselle yhteisössä.

 

Itse mormoniksi aikuisiällä kääntynyt varhaiskasvatuksen erityisopettaja Satu Lindgren pohti, miten VASU2017 uudistukset saadaan osaksi varhaiskasvatuksen henkilöstön ajattelua. Seminaariesitelmät olivat haastaneet hänet muotoilemaan kysymyksiä, joilla henkilökunta voi avata perheiden kanssa keskustelua vakaumuksellisuudesta. Yksi mahdollisuus olisi kysyä, ”Miten uskonto tai uskonnottomuus näkyy teidän arjessa tai juhlassa?”

Lindgren pohti myös sitä, miten uudet vaatimukset huomioidaan lastentarhanopettajan koulutuksessa. Millaisia eväitä ja asennekasvatusta siellä annetaan?

– Katsomuskasvatuksen tulisi lähteä lasten kysymyksistä ja aikuisen tehtävä on avata uskomusten moneutta ja kannustaa oman ajattelutavan löytämiseen.

 

FM, TM Kaarina Lyhykäinen Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta tarkasteli katsomuskasvatusta esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden valossa. Vaikka Lyhykäinen oli tyytyväinen uudistusten henkeen, hän kertoi pettyneensä siihen, etteivät uudistukset puhu oman uskonnon opetuksesta mitään.

– Miten toteutuu lapsen oikeus omaan uskontoon kun katsomuskasvatus tapahtuu ryhmän ehdoilla?

 

Lyhykäinen näki tämän vaikuttavan vähemmistöuskontoa edustavien identiteettiä heikentävästi.

Samalla Lyhykäinen halusi kysyä, onko ryhmälähtöinen katsomuskasvatus tasa-arvoista. Kaikissa paikoissa ei ole katsomuksellista moninaisuutta, eikä erilaisuuden kohtaamisen taidot kehity. Toisaalta kasvatuksen ammattilaiset ovat valtavan haasteen edessä. Mistä he ammentavat osaamista kaikkien uskontojen kohtaamiseen ja käsittelyyn?

 

Lyhykäinen totesi, että vaikka uskontoa ja kulttuuria on vaikea erottaa toisistaan, olisi tärkeää, ettei puhetta uskonnosta korvattaisi vain puheella kulttuurista.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.