SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeeninen lähetyspyhä - Ekumeniska missionshelgen

Kuva: Angela Jeu, freeimages.

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena pyhänä (lauantaista sunnuntaihin). 

Lähetyspyhä korostaa yhteistä rukousta kaikille kristityille kuuluvan lähetystehtävän puolesta. Yhteisen lähetyspyhän vieton toivotaan vahvistavan kristittyjen yhteistä todistusta, keskinäistä rauhaa, sovintoa ja rakkautta sekä innostavan erityisesti nuorisoa lähetysvastuuseen.

 

Sen lisäksi että samalla paikkakunnalla toimivat seurakunnat rukoilevat toistensa lähetystyön puolesta, voivat ne esimerkiksi kutsua toisen kirkko- ja seurakunnan lähetysväkeä tilaisuuksiinsa jakamaan ajatuksia ja kokemuksia lähetystyöstä. Näin kristityt voivat oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan toistensa tekemää työtä sekä vahvistamaan yhteistä kristillistä todistusta, "jotta maailma uskoisi".

 

Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Sysäyksen tähän antoi Suomen lähetysneuvottelu (20.-22.10.1998), joka järjestettiin Lohjan Vivamossa. Neuvottelua isännöivät Suomen ekumeeninen neuvosto, ja .

 

Lähetysneuvottelun päätteeksi julkaistiin Vivamon viesti, jossa todettiin mm. seuraavaa:

 

Olemme kokeneet, että erilaisista perinteistämme huolimatta on mahdollista oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia lähetyskäsityksiä ja toistemme tekemää työtä. Rohakaistessamme toisiamme vahvistamme yhteistä näkyä Jumalan lähetyksestä. Rukoilemme, että sanoma hänen sovittavasta rakkaudestaan Jeesuksessa Kristuksessa tavoittaisi mahdollisimman monia ihmisiä lähellä ja kaukana. Meitä rohkaisee tieto siitä, että kristittyjen määrä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa kasvaa voimakkaasti, ja että niiden kirkkojen lähetystyö on yhä laajempaa. Meidän lähetystyömme merkitsee yhteistyön tiivistämistä nuorten kirkkojen ja lähetysten kanssa kaikkialla maailmassa.

 

Odotamme, että tämän neuvottelun järjestäjäyhteisöt jatkavat rakentavaa keskustelua lähetyksen tämän päivän ja tulevaisuuden kysymyksissä. Tällainen keskustelu on tarpeen, jotta lähetysnäkymme uudistuu ja vahvistuu. Se auttaa meitä myös ymmärtämään toisiamme paremmin lähetystoimintamme eri tasoilla. Kristittyjen vuorovaikutuksessa vieraus voi muuttua yhteydeksi ja erilaisuus rakkaudeksi.

  • Viestin henkeä seuraten neuvottelun järjestäjätahot asettivat välittömästi Lähetysyhteistyöryhmän (LYTR), johon näiden kolmen tahon (SLN, SEN ja SVKN) hallitukset nimeävät edustajansa.
  • LYTR toimi aktiivisesti vuoden 2008 loppuun. LYTR oli maamme kirkkojen lähetystyön yhteinen foorumi, joka mahdollisti yhteydenpidon kirkkojen ja lähetysjärjestöjen kesken. Myös vuosittainen lähetyksen teemapäivä alkoi LYTR:n toiminnan hedelmänä.
  • Lähetyksen yhteistyökuvio kuitenkin muuttui, kun liittyi Suomen Lähetysneuvoston jäseneksi. Taustayhteisöt totesivat LYTR:n saavuttaneen yhteistyön tavoitteensa ja työryhmän toiminta päätettiin alkuperäisessä muodossaan lopettaa vuoden 2009 alusta. Suomen Lähetysneuvosto voi uudella tavalla palvella lähetyksen ekumeenisena foorumina. SEN:n hallitus on esittänyt, että yhteydenpidosta katoliseen kirkkoon lähetysyhteistyössä on huolehdittava. 
  • LYTR:n toiminnan päättämiseen liittyen SEN ja SLN solmivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaa ekumeenista lähetyspyhää kehitetään edelleen SEN:n ja SLN:n yhteisenä hankkeena.

 

Ekumeniska missionshelgen

Under missionshelgen betonas gemensam bön till förmån för det missionsarbete som bedrivs av de kristna kyrkorna och samfunden. Vi hoppas att missionshelgen skall stärka det kristna vittnesbördet, främja fred, försoning och kärlek samt inspirera speciellt ungdomar att ta ett aktivt missionsansvar.

 

Förutom att be för varandra kan de lokala församlingarna på samma ort inbjuda t.ex. missionsvänner från andra kyrkor och församlingar till sina samlingar för att dela med sig av tankar och erfarenheter av missionsarbetet. På detta sätt kan kristna lära sig att förstå och respektera varandras arbete och stärka det gemensamma kristna vittnesbördet för att världen skall tro.

 

Missionshelgen har firats sedan 1999 efter att man i Vivamo i Lojo hade arrangerats Finländsk missionskonsultation 20-22.10.1998. Arrangörer var Finska Missionsrådet, Ekumeniska rådet i Finland och Finlands frikyrkoråd.

 

I avslutning av konsultationen gavs Vivamos budskap, där man konstaterar bl.a. följande:

 

Vi har upplevt att, trots våra olika traditioner, det är möjligt att lära sig förstå och respektera olika missionsuppfattningar och varandras arbete. När vi uppmuntrar varandra förstärker vi den gemensamma synen på Guds mission. Vi ber att budskapet om hans försonande kärlek genom Jesus Kristus skall nå så många männsikor som möjligt, när och fjärran.

 

Vi uppmuntrars av beskeden om att de kristnas antal i Asien, Afrika och Latinamerika växer starkt och att dessa kyrkors missionsarbete är ännu mer omfattande. Vårt eget missionsarbete innebär ett ökat samarbete med unga kyrkorna och missionerna överallt i världen.

 

Vi förväntar oss att denna konsultations arrangörssamfund fortsätter det konstruktiva samtalet om missionens nuvarande och framtida frågor. Detta samtal är nödvändigt, föra att vår syn missionen skall förnyas och förstärkas. Det hjälper oss också att förstå varandra bättre på olika nivåer i våra missionsåtgärder. Genom de kristnas växelverkan kan främlingskap utbytas i gemenskap och olikheter bli en rikedom (Rom. 12:4-8).

  • I andan av budskapet utsåg arrangörerna omedelbart en samarbetsgrupp (Lähetyksen yhteistyöryhmä, LYTR). Arrangörernas styrelser utser medlemmar till arbesgruppen.
  • LYTR var aktivt verksam fram till slutet av 2008. LYTR var samarbetsgrupp för vårt lands kyrkors gemensamma forum för mission, som möjliggjorde kontakter mellan kyrkor och missionsorganistaioner. Även årlig temadag för mission är frukt av LYTR:s arbete.
  • Missionssamarbetet tog en ny vändning under år 2008, då Ortodox mission rf blev medlem i Finska Missionsrådet. De medverkande i missionsarbetsgruppen konstaterade att arbetsgruppen fyllt sin uppgift och det beslöts at avsluta arbetsgruppens verksamhet med början av 2009. Finska Missionsrådet kan nu mera effetktivt fungera som missionens ekumeniska forum. ERF:s styrelse har konstaterat att kontakterna till katolska kyrkan på missionssamarbetsbranchen bör också skötas.
  • ERF och FMR ingick ett samarbetsavtal om att utveckla ekumeniska missionshelgen i ömsesidigt samarbete.

Lähetyspyhän historia.

Ekumeenista lähetyspyhää vietetään vuosittain lokakuussa. Tämän vuoden lähetyspyhä on 7.-8.10. Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Vuoden 2023 lähetyspyhän teema on: Jumalan ra...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään vuosittain lokakuun toisena viikonvaihteena. Tänä vuonna lähetyspyhän ajankohta on 8.-9.10.2022. Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 9.-10.10.2021. Tämän vuoden teema on Usko ja epäusko. Kirkot saavat viettää yhteistä lähetyspyhää ja muistaa että, uskomme perusta on yl...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 10.-11.10.2020 teemalla Rakkauden kaksoiskäsky. Kirkot ja kristityt kaikkialla saavat osallistua Jumalan missioon, Missio Dei. Jumalan m...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 12.-13.10.2019 teemalla Kiitollisuus. Ekumeeninen kirkkojen yhteinen lähetys on elpynyt Kirkkojen maailmanneuvoston Arushan kokouksen...
Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet, ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena viikonvaihteena, joka tänä vuonna on 13.-14.10. Lähetyspyhän teema on evankelisluterilaisen kirkon...
Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet, ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena viikonvaihteena, joka tänä vuonna on 7.–8.10. Lähetyspyhän teema on evankelisluterilaisen kirkon sunnuntaiai...
Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet, ekumeenista lähetyspyhää vietetään
jälleen lokakuun toisena viikonvaihteena, joka tänä vuonna on 9.–10.10. Lähetyspyhän teema on evankelisluterilaisen kirkon...
Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet – Ekumeenista lähetyspyhää vietetään jälleen lokakuun
toisena viikonvaihteena, joka tänä vuonna on 10.–11.10.2015. Lähetyspyhän teema on
evankelisluterilai...
Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet - Kära systrar och bröder i Kristus, Ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena viikonvaihteena, 11.–12.10.2014. Lähetyspyhän teema on tänä vuonna...
Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet, ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena viikonvaihteena 12. – 13.10.2013. Lähetyspyhän teema on tänä vuonna evankelis-luterilaisen kirkon sunnunt...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 13–14.10.2012. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen Lähetysneuvosto ovat nimenneet työryhmän valmistelemaan aineistoa lähetyspyhää varten...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 8–9.10.2011. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja Suomen Lähetysneuvosto ovat nimenneet työryhmän valmistelemaan aineistoa lähetyspyhää varten. A...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 9.-10.2010. Suomen Ekumeeninen neuvosto (SEN) ja Suomen lähetysneuvosto (SLN) ovat nimenneet työryhmän valmistelemaan aineiston lähetyspyhää va...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 10.–11.10.2009. Teema on Rakkauden kaksoiskäsky ja se on valittu Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkovuoden teeman ja tekstien muka...
Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään kymmenettä kertaa 11.–12.10.2008. Lähetyspyhä on kaikki kristityt sisäänsä sulkevan yhteistyön hedelmää. Se on tarkoitettu lähetystyön ekumeeni...
Useana vuotena Lähetyksen yhteistyöryhmä (LYTR) on valmistanut materiaalin kristittyjen yhteisen lähetyspyhän viettämiseksi. Aineisto ja teema perustuvat Suomen ev.lut. kirkon kalenterin mukaisiin tek...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.