SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2011: Kristus antaa elämän - Kristus ger liv

 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 8–9.10.2011. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja ovat nimenneet työryhmän valmistelemaan aineistoa lähetyspyhää varten. Aineisto on nyt käsillä. Kirjoittajina on eri kirkkokuntien jäseniä.

De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas 8–9 oktober 2011. Ekumeniska Rådet i Finland och Finska Missionsrådet har utsett en arbetsgrupp att sammanställa ett material för missionshelgen. Materialet ligger nu för handen. Skribenterna är medlemmar i olika kyrkosamfund.

 

Lähetyspyhän tausta ja idea on korostaa kristittyjen yhteistä rukousta Kristuksen maailmanlaajan kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyön puolesta.

 

Tavoitteena on vahvistaa kristittyjä yhteisessä todistus- ja palvelutehtävässä eri puolilla maailmaa ja innostaa nuoria lähetysvastuuseen.

 

Muuttuva maailma on suuri haaste lähetystyölle. Euroopassa on alueita, joissa vanhuksien osuus väestöstä on suuri – ihmisiä jotka lähivuosina kohtaavat iankaikkisuuden. Yli puolet maailman väestöstä asuu nyt kaupungeissa, joiden liikkuvaa väestöä pitäisi osata kohdata. Suurin osa lapsista ja nuorista asuu Aasiassa ja Afrikassa, mutta suurin osa lähetystyöstä kehitysmaissa kohdistuu aikuisiin.

 

Meidän tehtävämme on viedä Jumalan ilosanoma maailman ääriin asti. Jumala on pyhä, oikeudenmukainen ja vanhurskas. Kukaan ei voi astua hänen eteensä ilman Kristusta. Tehtävämme on kertoa koko maailmalle että Kristus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta.

 

Tästä aineistosta löytyy rukouksia, raamattutunteja ja saarnavirikkeitä. Tavoitteena on tukea kristillisiä seurakuntia ja yhteisöjä lähetyspyhän valmisteluissa.

 

Missionshelgens bakgrund och idé är att framhäva de kristnas gemensamma bön för Kristi världsvida kyrkas mission och utvecklingssamarbete.

 

Målet är att stärka de kristna i den gemensamma uppgiften att vittna och tjäna på olika håll i världen och uppmuntra de unga till missionsansvar.

 

Den förändrade världen är en stor utmaning för missionsarbetet. I Europa finns områden där åldringarnas andel av befolkningen är synnerligen stor – människor som under de närmaste åren står inför evigheten. Över hälften av världens befolkning bor nu i städer, vars rörliga befolkning vi borde kunna nå. Största delen av barnen och de unga bor i Asien och Afrika, men den största missionsinsatsen i utvecklingsländerna är inriktad på de vuxna.  

 

Vår uppgift är att föra Guds glada budskap till jorden yttersta gräns. Gud är helig, rättvis och rättfärdig. Ingen kan stå inför honom utan Kristus. Vår uppgift är att berätta för hela världen att Kristus har dött för alla människor.

 

I detta material finns böner, bibeltimmar och predikoutkast. Målet är att stöda kristna församlingar och samfund i förberedelserna inför missionshelgen.

 

Siunausta toivottaen / Med önskan om välsignelse

Työryhmä / Arbetsgruppen

 

Lähetyspyhä 2011. Aineisto pdf-muodossa.

 

 

 Ekumeeninen lähetyspyhä 8.–9.10.2011 Ekumenisk missionshelg

17. sunnuntai helluntaista / 17 söndagen efter pingst
Kristus antaa elämän / Kristus ger liv
...
Lue psalmin kohta muutamaan kertaan. Mikä puhuttelee sinua? Mieti puhuttelevista asioista yhtä, keskity siihen ja huomaa, minne ajatuksesi kulkeutuvat. Voit käyttää myös alla olevia apukysymyksiä...
Jag vet att min återlösare lever och som den siste skall han träda fram över stoftet. När sedan denna min sargade hud är borta skall jag i mitt kött skåda Gud. Jag själv skall skåda honom, med egn...
Kristuksessa rakkaat ystävät
Eräs vaikuttavimmista Kristuksen ihmeistä on Lasaruksen kuolleista herättäminen. Meidän päähuomiomme tässä kaikessa keskittyy itse ihmeeseen ja usein jätämme sitä...

Päivän rukous

Jumala, sinä haluat, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan sinun totuutesi. Katso kypsän viljasatosi runsautta ja lähetä pelloillesi t...

Kirjoittajat:

Pekka Y Hiltunen, uskontokasvatussihteeri, Kirkon lähetystyön keskus, ev.-lut. kirkko
Håkan Nitovuori, pastor, pingstkyrkan
Isä Andrei Verikov...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.