SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2012 Missionshelg

 

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään 13–14.10.2012. Suomen Ekumeeninen Neuvosto ja ovat nimenneet työryhmän valmistelemaan aineistoa lähetyspyhää varten. Aineisto on nyt käsillä. Kirjoittajina on eri kirkkokuntien jäseniä.

 

Lähetyspyhän tausta ja idea on korostaa kristittyjen yhteistä rukousta Kristuksen maailmanlaajan kirkon lähetys- ja kehitysyhteistyön puolesta.

 

Tavoitteena on vahvistaa kristittyjä yhteisessä todistus- ja palvelutehtävässä eri puolilla maailmaa ja innostaa nuoria lähetysvastuuseen.

 

Tämän vuoden teema on Yhdessä kohti elämää – Usko ja epäusko. Viime vuoden teema oli Kristus antaa elämän. Kun pohdimme teemaa, Yhdessä kohti elämää, muistamme että Kristus antaa elämän, että Kristus on sanonut: Minä olen tie, totuus ja elämä ja kristittyinä me jaamme tätä elämää. 

 

Lähetystyö on kristillisen seurakunnan keskeisin tehtävä. Jumalan antaman tehtävän huipentuma on kuvattu Ilmestyskirjassa. Siinä, Jumalan ja Kristuksen edessä, on ihmisiä kaikista maista, kansoista ja heimosta ja kieliryhmistä. Meidän tehtävämme on viedä Jumalan ilosanoma kaikille näille ryhmille. Tehtävämme on kertoa koko maailmalle että Kristus on kuollut kaikkien ihmisten puolesta.

 

Aineistosta löytyy rukouksia, raamattutunteja ja saarnavirikkeitä. Tavoitteena on tukea kristillisiä seurakuntia ja yhteisöjä lähetyspyhän valmisteluissa.

 

***

 

De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas 13–14 oktober 2012. Ekumeniska Rådet i Finland och har utsett en arbetsgrupp att sammanställa ett material för missionshelgen. Materialet ligger nu för handen. Skribenterna är medlemmar i olika kyrkosamfund.

 

Missionshelgens bakgrund och idé är att framhäva de kristnas gemensamma bön för Kristi världsvida kyrkas missions- och utvecklingssamarbete.

 

Målet är att stärka de kristna i den gemensamma uppgiften att vittna och tjäna på olika håll i världen och uppmuntra de unga till missionsansvar.

 

Årets tema för missionshelgen är Tillsammans på väg mot livet – Tro och otro. Fjolårets tema var Kristus ger liv. När vi tänker på årets tema, Tillsammans på väg mot målet minns vi att det är Kristus som ger liv, det är Kristus som sagt: Jag är vägen, sanningen och livet och som kristna syskon delar vi tillsammans detta liv.

 

Missionsarbete är den kristna församlingens mest centrala uppgift. Fullbordandet av det uppdrag som Gud gett oss skildras i Uppenbarelseboken. Där, inför Gud och Kristus, finns folk från alla länder, av alla folkslag och stammar och språkgrupper. Vår uppgift är att föra Guds glada budskap till alla dessa grupper. Vår uppgift är att berätta för hela världen att Kristus har dött för alla människor.

 

I detta material finns böner, bibeltimmar och predikoutkast. Målet är att stöda kristna församlingar och samfund i förberedelserna inför missionshelgen.

 

Siunausta toivottaen / Med önskan om välsignelse

 

Työryhmä / Arbetsgruppen

Brita Jern (SLN, SLEF, lut.), Jari Portaankorva (SVKN, bapt.), Aimo Helminen (SVKN, adv.), Aino Nenola (SEN, ort.), isä Frans Voss (SEN, kat.).

 

Raamatunkohdat - Bibeltexter

4 Moos. 21: 4–9, Kol. 1: 19–23, Gal. 1:11–19, Joh. 7: 40–52

 

Lähetyspyhä 2012 Missionshelg
Aineisto.- Material pdf

 


Kiertääkseen Edomin maan israelilaiset lähtivät Horinvuoren luota Kaislamerelle vievää reittiä. Matkalla kansa kävi kärsimättömäksi ja alkoi puhua Jumalaa ja Moosesta vastaan: ”Miksi te toitte meidä...
Joh.7: 40–52: Jeesuksen sanat kuultuaan jotkut väkijoukosta sanoivat: »Tämän täytyy olla se profeetta.» Toiset sanoivat: »Hän on Messias.» Mutta toiset epäilivät: »Ei kai Messias Galileasta tule! Ki...
Teen teille selväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmismielen mukainen. Enhän minä ole sitä ihmisiltä saanutkaan, eikä kukaan ole sitä minulle opettanut, vaan sain sen, kun Jee...
4 Mos 21: 4–9, Kol 1: 19–23, Joh. 7: 40–52. Det kristna livet är ofta en kamp mellan å ena sidan tvivel och otro och å andra sidan tro och förtröstan. Denna tvekamp åskådliggörs i Guds Ord på ett f...
Jumalan rakkautta säteillen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.