SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetyspyhä 2013 Missionshelg, Jeesuksen lähettiläät - Jesu sändebud

 

Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet, ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena viikonvaihteena 12. – 13.10.2013. Lähetyspyhän teema on tänä vuonna evankelis-luterilaisen kirkon sunnuntaiaiheiden mukaisesti Jeesuksen lähettiläät.

 

Ekumeeninen lähetyspyhä kutsuu meidät monien kysymysten äärelle. Millaisena näemme toinen toisemme? Millaisen arvon ja merkityksen annamme toinen toistemme todistukselle?

 

Ekumeeninen lähetyspyhä antaa mahdollisuuden syventää oman seurakunnan tuntemusta sisarkirkkojen lähetystyöstä. Se voi antaa meille uuden näkökulman ja innostuksen myös oman kirkkomme lähetystyöhön.

 

Lähetystyö ei ole nykymaailmassa helppo kysymys. Eri kristillisissä yhteisöissä voidaan nähdä lähetystyön teologiset painotukset tai metodit hyvinkin erilaisina. Nykyajan avoimuuden kulttuuriin kuuluu, että kirkkojen perinteisiä tehtäviä kyseenalaistetaan hyvin rankastikin. Lähetystyö on saanut tästä kritiikistä osansa. Kutsu viedä eteenpäin sanomaa ylösnousseesta Kristuksesta on kuitenkin meille kaikille yhteinen.

 

Yhdessä vietetty ekumeeninen lähetyspyhä on yksi tie kohti yhteistä lähetysidentiteettiämme ja muistuttaa kristittyjen yhteisen todistuksen ja keskinäisen rauhan merkityksestä. Todistamme siitä ilosanomasta, jonka myös jaamme keskenämme.

 

Ekumeenisen lähetyspyhää voi viettää juuri sellaisella tavalla, joka kullekin kirkolle sopii. Se voi olla yhteinen Raamattu-meditaatio, sunnuntaijumalanpalvelus, toisesta perinteestä lainattu rukous, lähetyspiirin vierailu. Perinteinen tapa viettää ekumeenista lähetyspyhää on kutsua omaan kirkkoon saarnavieraaksi toisen sisarkirkon edustaja. On eri asia viettää oman kirkon lähetyspyhää kuin yhteistä ekumeenista lähetyspyhää. 

 

Kristinusko on aktiivista toimintaa Kristuksen ja hänen seuraajiensa jalanjäljissä. Lähetystyön ytimessä on avoin kirkko. Onko se tänä vuonna niin avoin, että haluamme kutsua naapurin kylään?

 

Voitte käyttää tästä aineistosta sitä osaa, joka parhaiten sopii seurakuntaanne.

 

Siunattua ekumeenista lähetyspyhää!

 

Kära systrar och bröder i Kristus

 

Vi firar den ekumeniska missionshelgen den 12–13 oktober 2013. Temat för missionshelgen i år enligt den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkoår är Jesu sändebud.

 

Den ekumeniska missionshelgen ställer oss inför många olika frågor. Hur ser vi på varandra? Vilket värde och vilken betydelse tillmäter vi varandras vittnesbörd?

 

Den ekumeniska missionshelgen ger oss i vår egen församling möjlighet att bättre lära känna systerkyrkornas missionsarbete. Den kan också ge oss ett nytt perspektiv och en ny iver för vår egen kyrkas missionsarbete.

 

Missionsarbete i dagens värld är ingen lätt fråga. Inom de olika kristna sammanhangen uppfattar man missionsarbetets teologiska betoningar eller metoder mycket olika. Till dagens öppna kultur hör att kyrkornas grundläggande uppgifter ifrågasätts också mycket kraftigt. Missionsarbetet har fått sin beskärda del av den här kritiken. Uppgiften att föra ut budskapet om den uppståndne Kristus är ändå gemensam för oss alla.

 

Att fira den ekumeniska missionshelgen är en väg till en gemensam missionsidentitet, och det påminner oss om vikten av de kristnas ömsesidiga vittnesbörd och kärlek. Vi vittnar om det glädjebudskap som vi också delar med varandra.

 

Den ekumeniska missionshelgen kan man fira just på det sätt som det passar bäst för varje kyrka. Det kan vara fråga om en gemensam bibelmeditation, en söndagsgudstjänst, en bön lånad från en annan tradition eller ett besök i en missionsgrupp. Det traditionella sättet att fira den gemensamma missionshelgen är att till sin egen kyrka kalla en predikande gäst från en systerkyrka. Det är skillnad på att fira den egna kyrkans missionshelg och att fira en gemensam ekumenisk missionshelg.

 

Kristen tro är att vara aktiv och verksam i Kristi och hans efterföljares fotspår. I missionsarbetets kärna finns en öppen kyrka. Är den i år så öppen att vi vill bjuda in vår granne?

 

Material kan användas på sådant sätt som bäst passar i er församling.

 

Välsignad ekumenisk missionshelg!

 

Työryhmä/Arbetsgruppen:

Brita Jern (SLN/FMR SLEF, lut.), Aimo Helminen (SVKN, adv.), Aino Nenola (SEN, ort.), Jari Portaankorva (SVKN, bapt.), isä Frans Voss (SEN/ERF, kat.)

 

Kirjoittajat:

Riitta Pohjanpalo, lähetyssihteeri, Vaasan suomalaisen ev.-lut. seurakunnan lähetyssihteeri, pitkäaikainen SLEY:n Japanin-lähetti.
Isä Frans Voss, Sacerdos Cordis Jesu, Jeesuksen sydämen papit (SCJ), Katolinen kirkko Suomessa

Kenth Stolpe, pastor, Finlands Svenska Adventkyrka

 

Julkaisijat:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto, SEN

, SLN

, SVKN

 

Lähetyspyhä 2013 Missionshelg.
Aineisto - Material 

 


Rakas Jeesus. Kiitos kaikista perheistä, jotka ovat lähteneet lähetystyöhön. Kiitos, että sinä olet heidän kanssaan joka päivä ja autat heitä. Siunaa lähetysperheiden lapsia. Anna heille hyviä kaver...
Vår himmelske Far, du som är universums Kung.Tack att du sände din Son till oss, förlorade syndare, för att rädda oss. Vi ber att du, genom din Ande, skall uppenbara det stora offer Jesus gjort...
Herra, minä kiitän sinua elämän lahjasta. Kiitos, että saan olla ihminen, joka on sidottu sinuun ja lähimmäisiin rakkauden siteellä. Auta minua kulkemaan Kristuksen tietä palvellen lähimmäisiäni saam...
Herra, kun sinä annoit lähetyskäskysi, ilmaisit toivomuksesi, että kaikki ihmiset tulisivat elämässään totuuden tietoon. Pyydämme sinua: kutsu keskuudestamme naisia ja miehiä palvelemaan sinua siell...
Ilman Pyhää Henkeä Jumala on kaukana meistä,Kristus pysyy menneisyydessä,evankeliumin sana on kuollut kirjain,kirkko on vain instituutio,arvovalta on henkistä väkivaltaa,lähetystyö on mainostyötä,juma...
Kun armeijan kutsuntakirje tulee, on lähdettävä inttiin, miellyttääpä tämä tai ei. On palveltava kotimaataan jonkun aikaa, jos suinkin on terve. On noudattava armeijan sääntöjä. Sanotaan, että tämä...
Paavali antaa tässä testamenttinsa nuorelle lähetystyöntekijälle Timoteukselle. ”Julista sanaa”. Noissa kahdessa sanassa on lyhykäisyydessään koko testamentin sisältö.
När den finske presidenten inbjuder till självständighetsfest på slottet får gästernas kläder stor uppmärksamhet. De inbjudna använder mycket tid och pengar för att klä sig i det bästa de kan tänka...
Isä meidän, joka olet taivaissa.Pyhitetty olkoon sinun nimesi.Tulkoon sinun valtakuntasi.Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.