SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Med en inbjudan till bröllopsfesten 

 

När den finske presidenten inbjuder till självständighetsfest på slottet får gästernas kläder stor uppmärksamhet. De inbjudna använder mycket tid och pengar för att klä sig i det bästa de kan tänka sig. Att komma fram inför presidenten och kamerorna iklädd ett par gamla jeans vore otänkbart. Det skulle ses som en förolämpning mot presidenten och allt som självständighetsdagen står för, speciellt det stora offer som gjorts för att vinna landets självständighet och frihet.

 

Jesus berättade vid ett tillfälle en liknelse om en fest där gästernas kläder hade stor betydelse. Liknelsen handlar om den himmelska bröllopsfesten. Den har lärdomar för alla Jesu efterföljare som är kallade att vara hans sändebud och inbjuda människor till den stora festen. Läs liknelsen i Matteus 22:1-14.

 

Den första kallelsen till bröllopsfesten i liknelsen representerar evangeli kallelse som gavs av Johannes Döparen och Jesus och hans lärjungar. Den andra kallelsen i liknelsen gavs av lärjungarna efter Jesu korsfästelse, uppståndelse och himmelsfärd. På pingstdagen predikade Petrus evangelium i Andens kraft och flera tusen tog emot budskapet och kallelsen. Men den judiska nationen, genom dess ledare, förkastade dessa två kallelser och dödade flera av Jesu efterföljare i den förföljelse som utbröt efter att Stefanus stenats. Den förutsagda följden av att judarna förkastade kallelsen och dödade flera av Jesu efterföljare, kom då Jerusalem förstördes av romarna år 70 eKr.

 

Den tredje kallelsen i liknelsen, att gå till ”vägskälen” och bjuda alla, både onda och goda, till bröllopsfesten, gavs då apostlarna och senare de kristna missionärerna gick ut och predikade evangelium till de icke-judiska folken. Paulus, som själv var jude, förklarade detta för sina landsmän i Antiokia när de förkastade kallelsen han gav dem: ”Det var ni som först skulle få höra Guds ord förkunnas. Men när ni nu visar det ifrån er och dömmer er själva ovärdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna” (Apg 13:46, 47 BK).

 

De som fick inbjudan och tog emot kallelsen och kom till bröllopssalen, representerar alla dem som tagit emot kallelsen till frälsning under historiens lopp, och därmed fått sina namn skrivna i livets bok (Upp 3:5). Kungens undersökning av gästerna före bröllopsfesten representerar en undersökning av alla som bekänt sig vara Kristi efterföljare för att bestämma vilka som är värdiga att vara med på den himmelska bröllopsfesten. Den undersökningen måste ske före Jesu återkomst eftersom det då måste vara klart vilka som skall få ärva det eviga livet och ha rätt att vara med på den himmelska bröllopsfesten.

 

Bröllopskläderna i liknelsen är Kristi rättfärdighets klädnad som ges till varje människa som tar emot frälsningen och inbjudan till det eviga livets glädje. Det är den helige Ande som förmedlar denna gåva. Anden gör det genom att uppenbarar synd och rättfärdighet för människor (Joh 16:8). När Petrus predikade på pingstdagen i Andens kraft kände människorna som lyssnade ett styng i sina hjärtan. De blev av Anden överbevisade om synd och frågade Petrus vad de skulle göra. Petrus ledd av Anden förklarade: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva” (Apg 2:38). Den helige Ande uppenbarade sedan för de troende den rättfärdighet som hör till omvändelsen.

 

Detta är något som den helige Ande vill göra för varje troende som fått inbjudan till det eviga livet. Det gör han genom att leda den troende till Guds Ord och där visa honom Jesu rättfärdiga liv. Sedan erbjuder Anden Kristi rättfärdighet i utbyte mot den troendes orättfärdighet. Är det inte detta verk av Guds Ande som beskrivs av Paulus i 2 Kor 3:18?: ”Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel (ser Jesu rättfärdighet i Ordets spegel), vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet (vi förvandlas från Kristuslikhet till större Kristuslikhet). Det sker genom Herren, Anden” (det sker genom Herrens Ande, den helige Ande).

 

Denna förvandlande process kan människan säga nej till genom att stå emot den helige Andes verk att klä henne i Kristi rättfärdighet.  Mannen i liknelsen uppskattade inte den rättfärdighets klädnad som erbjudits honom genom Anden. Han brydde sig inte om att ära konungen och hans son utan kom klädd i sina egna kläder. Ingen människa har några ”egna kläder” eller en egen rättfärdighet som duger inför Gud. Vi accepteras som värdiga att få delta i den himmelska bröllopsfesten endast om vi är klädda i Jesu fullkomliga rättfärdighet. Det är en rättfärdighet som han har berett för oss genom sin död och sitt fullkomliga liv, en klädnad som kostat honom så mycket. Den har han gjort tillgänglig för oss. Genom tron kan vi tillägna oss hans rättfärdighet så att den övertäcker oss men också så att den blir en del av våra liv. Det är så vi tar på oss bröllopskläderna.

 

Mannen som blev utkastad från festsalen fick inte vara med på bröllopsfesten på grund av sitt eget felaktiga handlande. Han hade fått bröllopskläderna men valde att inte ha dem på sig och fick därför inte delta i bröllopsfesten.

 

Vi lever i den tid då den tredje och sista kallelsen att komma till den himmelska bröllopsfesten håller på att ges. Alla vi som tagit emot Jesus som Frälsare och Herre, vare sig vi är unga eller äldre, får gå ut på Jesu befallning och inbjuda till bröllopet. Jesus sade: ”Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma” (Matt 24:14). Inte förrän alla människor fått en inbjudan till bröllopet är arbetet slutfört. Uppgiften är enorm men löftet om den helige Andes hjälp och kraft gäller oss likaväl som de första lärjungarna. Och vi bör be om Andens uppfyllelse i våra liv lika ivrigt som de gjorde, om vi skall få del av den lika fullt som de och kunna fullborda det enorma uppdraget.

 

Jesu uppmaning till sina lärjungar gäller också oss: ”Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut” (Matt 28:19). Vår uppgift som sändebud är att gå ut till alla folk och göra dem till lärjungar. Detta innebär enligt Jesus, dels att leda människor till omvändelse och dop, dels att undervisa dem om vikten av att leva ett rättfärdigt liv i harmoni med Jesu undervisning och exempel.

 

Paulus, som var Jesu sändebud och ett exempel för oss i vår uppgift och undervisning, beskriver dessa frälsningens båda aspekter i sina brev till de kristna församlingarna i Asien. I Kolosserbrevets två första kapitel förklarar han för de troende vad Gud har gjort för dem i Kristus, sedan uppmanar han dem: ”Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom” (Kol 2:6). Med andra ord: såsom ni genom tron på Kristus räknades som rättfärdiga, så skall ni också genom tron på Kristus leva rättfärdigt. I Efesierbrevets andra kapitel förklarar Paulus samma sanning: ”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem” (Ef 2:8–10). Lite senare i sitt brev uppmanar Paulus efesierna: ”Därför skall ni sluta leva som förrut; ni skall lägga av er den gamla människan, som går under, bedragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd och att ni klär er i den nya människan, som är skapad efter Guds bild, med den rättfärdighet och den helighet som hör sanningen till” (Ef 4:22–23 BK). Liksom Paulus bör vi som Jesu sändebud uppmuntra dem vi inbjuder till bröllopsfesten att ta på sig bröllopskläderna genom att i tro tillägna sig den rättfärdighet Gud berett för dem.

 

Det är en stor förmån och ära för oss att få vara den himmelske Kungens sändebud. Vi får ju gå ut med ett fantastiskt erbjudande och inbjuda människor att vara med på den största av alla fester som någonsin hållits, den himmelska bröllopsfesten. En del kommer att ignorera kallelsen, andra kommer att förargas när de hör om den, men många kommer att ta emot den med stor tacksamhet. De kommer med glädje att klä sig i de bröllopskläder Kungen ordnat för dem, för de älskar Kungen och vill ära honom och hans Son.

 

Kenth StolpeSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.