SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen lähetysneuvottelu II: Kristinusko huomisen maailmassa - Sofian viesti 2008

Suomen toinen lähetysneuvottelu järjestettiin kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingissä 18.11.2008. Kristinusko huomisen maailmassa -neuvotteluun osallistui lähetystoimijoita yli kolmestakymmenestä eri kirkkokunnasta, yhteisöstä ja lähetysjärjestöstä. Neuvottelussa todettiin, että vuonna 1998 pidetyn ensimmäisen lähetysneuvottelun jälkeen suomalaisten lähetystoimijoiden yhteistyö on syventynyt ja laajentunut samalla, kun globaali toimintaympäristö on muuttunut.

 

Lähetysneuvottelu totetutettiin kutsutapahtumana eli Suomen Ekumeenisen Neuvoston, ja jäsenkuntia edustavat kirkot ja järjestöt nimesivät edustajansa neuvotteluun.

 

Siihen osallistui runsaat 60 henkeä.

 

Neuvottelun paikka oli , Helsingin Kallahti.

 

Kokoontumisen aiheena oli Kristinusko huomisen maailmassa.

Metropoliitta Ambrosius toivotti neuvottelun osanottajat tervetulleiksi aamun rukoushetkessä. Metropoliitta muistutti lähetyksen kuuluvan kirkon olemukseen.

 

Arkkipiispa Paarma puolestaan totesi alkupuheenvuorossaan, että kirkollisessa elämässä tapahtuvassa rajojen tarkistamisessa ja identiteetin painottamisessa on vaara, että ne nähdään ainoina tärkeinä asioina. Kristus lähettää omansa turvallisten rajojen ulkopuolelle.

 

Pastori Juha Auvinen kertoi ensimmäisen, kymmenen vuotta aiemmin Vivamossa pidetyn neuvottelun annista. Hänen mukaansa kokouksessa toiset toivoivat enemmän käytännön yhteistyötä, toiset taas korostivat yhteisen oppiperustan välttämättömyyttä yhteistyön ehtona. Dosentti Risto Ahonen oli muistuttanut siitä, että maailman kiihtyvä muutos pakottaa myös kirkkoa ja lähetystä uudistumaan.

 

toiminnanjohtaja Arto Hämäläisen aiheena oli Evankeliumin kohdistaminen nykypäivän maailmassa. Hän keskittyi pohtimaan saavuttamattomien kansanryhmien tavoittamista evankeliumilla. Helluntailais-karismaattiset kirkot kasvat voimakkaasti erityisesti ”väsähtäneiden” kristittyjen parissa. Hämäläinen otti myös esiin sen, etteivät helluntailaiset ole useimmiten osallistuneet keskusteluun proselytismistä. Aktiivijäsenten kalastelu toisesta kirkosta ei Hämäläisen mukaan helluntailaisestakaan näkökulmasta ole eettisesti oikein.

 

Dosentti Timo Vasko puhui uskontodialogin moninaisesta ymmärtämisestä ja totesi uskontodialogin olevan todellisuutta tänään.

 

kansainvälisen työn johtaja Pauliina Arola pohti esityksessään lähetyksen ja kehitysyhteistyön välistä suhdetta. Hän teki eron kansainvälisen diakonian ja lähetyksen välillä. Arola puhui diakonian laajan ymmärtämisen puolesta. "Diakonia on hyvään tähtääviä tekoja. Auttamisen tekoa tuleekin mielestäni arvioida juuri avuntarpeen näkökulmasta. Avun kytkeminen uskonnolliseen uskoon kaventaa väistämättä diakoniaa vain uskovaisten saamaksi avuksi”, Arola totesi esitelmässään.

 

Valitettavasti neuvottelussa ei ollut aikaa yleiskeskusteluun kuultujen esitysten pohjalta. Esitelmien pohjalta käytyjen ryhmäkeskustelujen tuloksena kuitenkin mietittiin käytännön haasteita.

 

Käsityksekseni jäi, että suomalainen lähetyskeskustelu on edelleen vahvasti sidoksissa omaan ympäristöömme. Globaalien teemojen tunnistaminen on vaikeaa. Siksi oikeiden johtopäätösten tekeminen näyttää kestävän. Lähetyksen yhteys ekumeniaan ja yhteisöjen kehitykseen vaatii edelleen työstämistä. Jotain on saavutettukin. Varsin monet viittasivat kokouksessa siihen, että lähetyksellä ymmärretään Kolmiyhteisen Jumalan toimintaa ja että lähetys on kirkon olemukseen kuuluvaa. Uskon näiden määrittelyjen pohjalta saavutettavan tulevaisuudessa hyviä tuloksia.

 

Merkittävä englantilainen lähetysteologi ja anglikaaninen piispa Stephen Neill totesi 1963 kirjoittamassaan Kristillisen lähetystyön historiassaan, että ”loppujen lopuksi evankeliumi suosittaa itse itsensä yksinomaan sen elämän laadun kautta, jota se tuottaa. Tämän laadun tulee näkyä koko yhteisön elämässä ja sen elämän vaikutuksessa sitä ympäröivään maailmaan. Kutsu uuteen seikkailuun on kutsu katumukseen.

 

Lähetysjohtaja Seppo Risasen ( blogista 18.11.2008

 

 


Suomen toinen lähetysneuvottelu järjestettiin kulttuurikeskus Sofiassa, Helsingissä 18.11.2008. Kristinusko huomisen maailmassa -neuvotteluun osallistui lähetystoimijoita yli kolmestakymmenestä...
Kirkot Suomessa, kuten muutkin ns. vanhan kristikunnan alueella toimivat kirkot, ovat joutuneet lisääntyvän ja kiihtyvän maallistumisen keskellä miettimään tilannettaan. Mitä me olemme? Keitä me olemm...
Tämän päivän aiheena on Kristinusko huomisen maailmassa. Ymmärtääksemme huomista meidän on tunnettava eilinen. Kymmenen vuotta sitten, 20.–22.10.1998 kokoontui Lohjan Vivamoon noin sadan hengen j...
Kirkkojen ja seurakuntien syvin olemus on missiologinen. Kristuksen antama tehtävä on sanan levittäminen Hänestä ja Hänen tekemästään työstä, joka koskettaa jokaista. Tehtävälle on piirretty ääriviiva...
On hankalaa puhua lähetyksen ja kehitysyhteistyön suhteesta puhumatta kansainvälisestä diakoniasta. Kansainvälinen diakoniahan nousee kirkkojen kansainvälisen avustustyön historiasta, jota on perustel...
Otsikossa on kolme yhteenkuuluvaa keskeistä sanaa herättämään keskustelua: LÄHETYS; USKONNOT; KOHTAAMINEN. Esitän alustukseni teesien ja kysymysten muodossa.
Rakkaat veljet ja sisaret! Kiittäkäämme Jumalaa tästä päivästä, tästä antoisasta kohtaamisesta, Suomen lähetysneuvottelusta! Herra, Sinä annoit meille tilaisuuden syventyä Sinun lähetyskäskyysi, joka...
Kameran takana Heikki Salmela / RV

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.