SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniaa ja ekologiaa Belfastissa

 

Ecumenical Youth Council in Europe (EYCE) kansallisten yhteyshenkilöiden tapaaminen järjestettiin 8.-12.10.2010 Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tulivat esiin monen jäsenmaan työn painopisteissä. Alkavan kolmivuotiskauden pääteema on ekologia. SEN:n nuorisojaoston taholta nostettiin esiin nuorten osallisuus päätöksenteossa, uskontodialoginen työ, ekumeeninen kasvatus ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen kirkkojen työssä.

 

Viikonlopun mittaisen tapaamisen keskeinen sisältö oli EYCE:n jäsenjärjestöistä eri puolilta Eurooppaa tulevien yhteyshenkilöiden kouluttautuminen ja kokemusten vaihtaminen. Myös EYCE:n keskushallinnon, toimiston ja Exco:n ajankohtaisia asioita käytiin läpi ja työstettiin.

Kokouksen järjestäjä oli EYCE ja järjestelyistä olivat vastuussa pääsihteeri Kristine Jansone ja hallituksen (Excecutive committee, Exco) puheenjohtaja Catharina Covolo.

Osanottajia oli 19 henkilöä 10 Euroopan maasta. Suomalaisia osanottajia olivat Iina Jokilaakso nuorisojaoston EYCE-yhteyshenkilö Maija Orsilan sijaisena ja Inka Lindroos hallituksen jäsenen ominaisuudessa.

Kahdeksan kesekeistä teemaa

 

Tapaamisen ohjelmassa oli kahtena päivänä työskentelyjä kahdeksasta eri aiheesta, jotka liittyivät yhteyshenkilöiden toimintaan, EYCE:n kansainvälisen tason toimintaan sekä yhteyksiin paikallistason ja EYCE:n välillä.


Työskentelyissä käsiteltiin yhtenä keskeisimpänä asiana kansallisille yhteyshenkilöille laadittua ohjemateriaalia. Lisäksi pääteemoina olivat palaute EYCE:n tapahtumista ja tiedonvälitys toimiston ja hallituksen asioista. Kansalliset yhteyshenkilöt toimivat tärkeinä linkkeinä ja viestinviejinä EYCE:n kansainvälisestä toiminnasta kansalliselle tasolle. EYCE:n toiminnasta tiedottamisen lisäksi yhteyshenkilöt tarjoavat keskushallinnolle tärkeää tietoa ekumeenisen toiminnan kehityksestä ja haasteista kansallisella tasolla. Yhden työskentelyn erityisteemana oli nuorisopolitiikka. Etukäteen toteutetun kyselyn pohjalta keskusteltiin siitä, miten kirkollisella tai ekumeenisella kentällä voidaan kansallisella tasolla vastata yhteiskunnassa pinnalla oleviin nuoriin liittyviin kysymyksiin.

 

Ekologia, ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus

EYCE:n toiminnan keskiössä on ekologia, ihmisoikeudet, yhteiskunnallinen yhdenvertaisuus, uskontodialoginen työ ja ekumeeniseen toimintaan rohkaiseminen.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaoston puolesta nostettiin esiin nuorten osallisuus päätöksenteossa, uskontodialoginen työ nuorten parissa, ekumeeninen kasvatus, ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden edistäminen kirkkojen työssä. Nuorisopolitiikkaan liittyvässä työskentelyssä tulivat esiin eri valtioiden, kirkkojen ja järjestöjen painotuserot poliittisesta/yhteiskunnallisesta toiminnasta kirkon piirissä.

 

Kirkkojen ja valtion suhteet nousivat monen maan kohdalla esiin ja uskonnonopetuksen järjestäminen ja tunnustuksellisuus oli esimerkkinä tähän aiheeseen liittyvästä konkreettisesta kysymyksestä. Myös nuorten osallistumisen heikkeneminen kirkolliseen toimintaan koettiin monessa maassa haasteelliseksi.

 

Maahanmuuttoon liittyvät kysymykset tulivat esiin monen jäsenmaan työn painopisteissä. Ekologiaan liittyvät kysymykset ovat EYCE:ssä tulevan kolmivuotiskauden pääteema. Jäsenjärjestöjen mukaan paikallistasolla kiinnostus ekologian teemoja kohtaan ovat vaihdelleet suuresti. Tanskassa ilmastokysymykset ovat tärkeässä osassa ekumeenisessa nuorisotoiminnassa, kun taas Tsekissä kirkon piirissä ympäristötemoja ei koeta kovin tärkeiksi kirkkojen työssä. Suomessa kirkkojen osallistuminen keskusteluun ja toimintaan ekologisen oikeudenmukaisuuden puolesta on varmasti Tanskan tapaan keskimääräistä suurempaa.

 

EYCE:n nelivuotisteema Campaign to overcome fundamentalism päättyy vuoden lopussa. Exco:n toimintaraportin käsittelyssä keskusteltiin menneiden tapahtumien toteutuksesta. Kampanjan viimeinen seminaari on marras-joulukuun vaihteessa Sarajevossa järjestettävä Fundamentalist or responsible citizen. Seuraava EYCE:n kampanjateema vuosina 2011–2013 tulee olemaan Campaign to promote ecological justice, jonka ympärille kootaan tällä hetkellä kampanjaryhmää.

 

EYCE:n sisäisen toiminnan arvioiminen ja kehittäminen ovat myös tärkeä osio yhteyshenkilöiden ja Exco:n ollessa yhdessä koolla. Tässä tapaamisessa arvioitiin toukokuussa 2009 General meetingissä (GM) aloitettujen hankkeiden etenemistä. Steering committee for future developement on erityinen työryhmä, jonka General meeting on asettanut pohtimaan tulevaisuuden kehitystavoitteita EYCE:n toiminnassa. Myös valmistautumisesta vuoden 2011 GM:iin Saksassa keskusteltiin sekä kansainvälisellä että paikallisella tasolla. EYCE:n edellytys yhteyshenkilöille olisi ainakin kahden edustajan lähettäminen tapaamiseen.

Tapaamisen antiin kuului tärkeänä osana myös kontaktien luominen paikallisiin toimijoihin. Ohjelmassa oli paikallisten järjestöjen edustajien esittäytyminen ja keskustelua Irlannin ja Iso-Britannian ekumeenisten yhteyksien avaamisesta EYCE:n suuntaan. Tässä paikallistason kohtaamisessa ja keskustelussa huomattiin, että ekumeenista nuorisotoimintaa on jo Irlannissa ja Pohjois-Irlannissa olemassa ja niiden liittäminen Euroopan laajuiseen kontekstiin olisi hyvinkin toteutettavissa tulevaisuudessa.

Arviointi annista ekumenialle Suomessa


Suomelle tärkeä anti tapaamisessa on lähinnä molemminpuolinen yhteydenpito EYCE:n keskushallinnon sekä muiden jäsenmaiden edustajien kanssa. Kaikilla yhteyshenkilöillä on haastava tehtävä kommunikoida EYCE:n sisällä tapahtuvia asioita paikallistason toimijoille ja jatkuvasti levittää sanaa seminaareista ja tapahtumista kohderyhmälle. Siksi kokemusten jakaminen on tärkeää mielekkyyden säilymiseksi tehtävän hoidossa.

 

Kaikki EYCE:n toiminta rakentuu eri puolilta Eurooppaa tulevien ekumeenisten nuorten varaan ja siksi paikalliset kontaktit ovat erityisen tärkeitä. Tulevaisuuden toimenpiteinä keskushallinto ja kansalliset yhteyshenkilöt halusivat yhdessä vahvistaa hiljaiseloa viettäneiden jäsenjärjestöjen osallistumista yhteisiin kokoontumisiin. Henkilökohtaisen yhteydenpidon avulla näitä jäseniä päätettiin kutsua taas lähettämään osallistujia EYCE:n tapahtumin Euroopan-laajuisen edustuksen vahvistumiseksi. Suomen kansallisen yhteyshenkilön tehtäväksi annettiin ottaa yhteys Itävallan Ekumeenisen Neuvoston nuorisotoimijoihin.

 

Iina Jokilaakso

SENnjSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.