SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Nuorisojaosto pähkinänkuoressa

Ekumenian tavoitteena on hajallaan elävän kristikunnan saattaminen keskinäiseen yhteyteen. Kristittyjen ykseys on sekä uskon että elämän yhteyttä. Se on Raamatun mukaan sekä annettu lahja että rukouksen ja työn kohde. Työ kristittyjen yhteyden ja Kristuksen kirkon ykseyden puolesta perustuu Jeesuksen rukoukseen: Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä  sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. ( Joh. 17:21)
 
Ekumenia tulee kreikankielisestä sanasta oikoumene ja tarkoittaa koko asuttua maailmaa. Sanaa ekumeeninen on kristikunnan historiassa käytetty useassa eri merkityksessä. Sen yleistyminen ja virallistuminen kristittyjen yhteistyö- ja ykseysliikkeen nimeksi on monella tapaa Ruotsin piispan, Nathan Söderblomin (1866–1931), ansiota. Hän kutsui järjestämiään tunnustustenvälisiä kokouksia ekumeenisiksi ja sisällytti näin termin merkitykset, joilla viitataan kahden tai useamman kirkon välisiin suhteisiin tai asenteeseen, joka korostaa ja toivoo kristittyjen ykseyttä.

 

MIKÄ ON SEN?

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) on maassamme toimivien kirkkojen, kristillisten yhteisöjen ja seurakuntien yhteistyöjärjestö. SEN on toiminut vuodesta 1917, jolloin aloitti toimintansa World Alliance -liikkeen Suomalainen kansallistoimikunta. The World Alliance for Promoting International Friendship through the Churces (WA) -liikkeen tarkoituksena oli edistää rauhan asiaa kirkkojen välisen ystävyyden kautta. Suomalaisen kansallistoimikunnan johtohahmo oli professori Arthur Hjelt (1868–1931). Kansallistoimikunnasta tuli vuonna 1933 Suomen Yleiskirkollinen Toimikunta ja 1963 Suomen ekumeeninen neuvosto.

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston 

  • Tarkoituksena ja päämääränä on edistää pyrkimyksiä kohti Kristuksen kirkon näkyvää ykseyttä, vahvistaa kristittyjen yhteyttä, palvelua ja todistusta Suomessa. SEN toimii kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kohtaamispaikkana.
  • Toiminnan perusvireenä on kutsua kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä ja niiden jäseniä keskinäiseen vuorovaikutukseen sekä keskustella ajankohtaisista ekumeenisista kysymyksistä. SEN toimii muun muassa opillisten kysymysten foorumina ja herättää sosiaalieettistä keskustelua.
  • Toiminnan päämääränä on, että kirkot ja kristityt lujittuvat ja syventyvät siinä ykseydessä, jonka puolesta Kristus rukoili.

Jäseniksi voidaan hyväksyä kirkkoja ja kristillisiä yhteisöjä, jotka tunnustavat Herran Jeesuksen Jumalaksi ja Vapahtajaksi Raamatun mukaan ja jotka sen vuoksi pyrkivät yhdessä täyttämään kutsumustaan yhden Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen kunniaksi. Lisäksi SEN:n kuuluu tarkkailijakirkkoja ja kumppanuusjärjestöjä.  

 

Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on jaostoja, jotka seuraavat oman aihepiirinsä koti- ja ulkomaista keskustelua, työskentelevät eri projektien puitteissa sekä järjestävät ekumeenisia seminaareja ja tilaisuuksia ajankohtaisista kysymyksistä. Jaostoja ovat: Eettisten kysymysten jaosto, Kasvatusasiain jaosto, Naisjaosto, Nuorisojaosto, Opillisten kysymysten jaosto, Paikallisen ekumenian jaosto ja Sektionen för finlandssvensk ekumenik.

 

MIKÄ ON SENnj?

 

Nuorisojaosto on yksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostoista ja se lyhennetään SENnj:ksi. Nuorisojaoston tarkoitus on edistää ekumeenista nuorisotyötä Suomessa sekä tarjota nuorille mahdollisuuksia osallistua kansalliseen ja kansainväliseen ekumeeniseen nuorisotoimintaan.

 

Jaoston jäsenistön muodostavat Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsen- ja tarkkailiakirkkojen sekä kumppanuusjärjestöjen nimeämät edustajat. Jaosto voi lisäksi kutsua edustajia sellaisista kristillisistä kirkoista tai järjestöistä, jotka eivät kuulu Neuvoston jäsenkuntaan. Jaoston johtoryhmän muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, koulutussihteerit Helsingissä ja Joensuussa, Kansallinen KetkoTM - koordinaattori, kansainvälisten asiain sihteeri, tiedottaja sekä uskontodialogisihteerit.

 

Nuorisojaosto on Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston (EYCE) ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssin jäsenjärjestö. Jaosto osallistuu molempien toimintaan ja välittää Suomen ekumeenisen neuvoston jäsen- ja tarkkailijayhteisöjen nuorille tietoa järjestöjen palveluista.

 

MITÄ NUORISOJAOSTO TEKEE?

 

SENnj toimii yhteistyö- ja keskustelufoorumina jäsentensä välillä. Nuorisojaosto järjestää ekumenia-aiheista koulutusta 18–30-vuotiaille KetkonTM, kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman avulla. Nuorisojaosto avaa myös mahdollisuuden kansainväliseen ekumeniaan tukemalla matka-avustuksin ja tiedottamalla ulkomailla tapahtuvista koulutustapahtumista. Myöskään uskontodialogia ei ole unohdettu.

 

SENnj järjestää erilaisia tapahtumia muihin uskontokuntiin kuuluvien nuorten kanssa uskontojen välisen vuoropuhelun edistämiseksi, ennakkoluulojen vähentämiseksi ja rauhan rakentamiseksi. SENnj tukee ja on apuna erilaisten ekumeenisten nuorisotapahtumien järjestämisessä kuten vaelluksissa, erilaisissa illanvietoissa ja muissa tapahtumissa mitä halutaan paikallisella tasolla järjestää.

 

KANSAINVÄLISYYS

Nuorisojaosto pitää yllä hyviä kansainvälisiä suhteita. Pääpaino on EYCE) kanssa toimimisella. Lisäksi pidetään yhteyttä Viron ekumeeniseen nuorisoneuvostoon sekä kehitetään Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten nuoriso-organisaatioiden välistä yhteistyötä. Ulkomailla tapahtuvista ekumeenisista tapahtumista ja koulutustilaisuuksista tiedotetaan nuorisoekumenia-sähköpostilistalla. SENnj tukee kohtuullisin summin raporttia ja jonkinlaista yhteistyökuviota vastaan ekumeenisen nuorisotyön kannalta merkittäviin seminaareihin osallistumista. Nuorisojaostolla on kansainvälisten asioiden sihteeri, joka ideoi ja toteuttaa jaoston projekteja, jotka liittyvät kansainvälisyyteen. Kansainvälisten asioiden sihteeri Siiri Toiviainen vastaa toiminasta ().

 

USKONTODIALOGI  

Uskontodialogi on tätä päivää myös nuorisojaostossa. Uskontodialogisihteeri edustaa nuorisojaoston kautta kristillisiä nuoria uskontodialogiyhteyksissä ja järjestää tapahtumia muihin uskontokuntiin kuuluvien nuorten kanssa. SENnj haluaa näin edistää uskontojen välistä vuoropuhelua, vähentää ennakkoluuloja ja rakentaa rauhaa uskontojen välillä.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.