SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Asiakirjoja – Documents

Kuva: Odan Jaeger, Freeimages

Ekumeenisen työn tuloksena on syntynyt runsaasti merkittäviä kirkkojen välisiä sopimuksia ja ekumeenisia asiakirjoja. Näiden lähtökohtana on vahva hengellinen vakaumus: vallitseva kirkkojen hajaannus ei ole Jumalan tahto, vaan ihmisten teko, josta on tullut evankeliumin sanoman leviämisen este.

 

Asiakirjojen tavoitteena on käynnistää jatkuva ekumeniaan tähtäävä prosessi kaikkialla. Tekstit luovat yhteisiä puitteita paikallisille dialogeille, antavat ohjeistusta ja kannustusta yhä laajenevaan ekumeeniseen yhteistyöhön matkallamme kohti Kristuksen kirkon ykseyttä.

 

Täällä pääset tutustumaan Charta Oecumenicaan, Ekumenian hyviin tapoihin, oppikeskustelujen asiakirjoihin, Suomen ev.-lut. kirkon ekumeeniseen strategiaan ja asiakirjaan kristillisestä todistuksesta moniuskontoisessa maailmassa.

 


Oppikeskustelut Venäjän ortodoksisen kirkon kanssa (1970-) ovat pisimpään jatkunut ekumeeninen keskustelusarja Suomen ev.-lut. kirkon käymien teologisten dialogien joukossa. Se on antanut omalta osalt...
Ekumeenisella liikkeellä
on ajankohtaisia haasteita. Yksi niistä on kysymys kristittyjen keskinäisen ja
uskontojen välisen dialogin, vuoropuhelun, suhteesta. Kristittyjä haastetaan
etsimään u...
Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean v. 2012 hyväksymä Faith and Order-asiakirja Kirkko. Yhteistä näkyä kohti (The Church. Towards a Common Vision, F&O paper nr 214) on lähes kahden vuosi...
Reformaation tapahtumia 500 vuotta sitten tarkastellaan koko kristikunnan kanssa merkkivuonna 2017 ja tähän vuoteen valmistaudutaan ekumeenisella pohjalla.
BEM-asiakirja
(Baptism, Eucharist, Ministry) on Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and
Order-komission vuonna 1982 Limassa julkaisema kastetta, ehtoollista ja virkaa
käsittelevä ekumeeninen as...
Charta Oecumenica
-asiakirjan vanavedessä laadittiin SEN:ssa jo kymmenen vuotta sitten Ekumenian
hyvät tavat -suositukset. Syksyllä 2012 oli aika tarkastella suosituksia
vuosikymmenen jälkeen...
Efter dokumentet Charta Oecumenica gjorde ERF redan för tio år sedan upp en serie rekommendationer under titeln Ekumenikens takt och ton. Hösten 2012 var det dags att se över rekommendationerna eft...
Tuloksena runsaat viisi vuotta kestäneestä historiallisesta yhteistyöstä on Genevessä 28.6.2011 julkaistu asiakirja Christian Witness in a Multi-Religious World. Se esittelee suosituksia yhteisiksi me...
Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokousten neuvoston yhteistyönä syntynyt ekumeeninen asiakirja Charta Oecumenica allekirjoitettiin juhlallisesti 22.4.2001 Strasbourgissa...
Nämä suositukset vastaavat keskeisiin ekumeniaa koskeviin kysymyksiin. Miksi ekumenia on tärkeää? Millaiset periaatteet ohjaavat ekumeenista työtä? Millä tavoin paikalliseen ekumeeniseen työhön voi os...
Takt och ton inom ekumeniken svarar på centrala frågor gällande ekumenik. Varför är ekumenik viktigt? Vilka principer styr det ekumeniska arbetet? Hur kan man delta i ekumeniskt arbete på det lo...
Suomen evankelis-luterilainen kirkko on osallistunut kirkkojen välisiin oppikeskusteluihin ekumeenisen liikkeen alkuvaiheista asti. Se on sekä Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) että Luterilaisen Maail...
Suomen ev.-lut. kirkon ekumeeninen strategia Meidän kirkko – ykseyttä etsivä yhteisö on julkaistu keväällä 2009. Se on tarkoitettu evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien, hiippakuntien ja kirkolli...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.