SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkko. Yhteistä näkyä kohti - The Church. Towards a Common Vision

photos.oikoumene.org

Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean v. 2012 hyväksymä Faith and Order-asiakirja Kirkko. Yhteistä näkyä kohti (, F&O paper nr 214) on lähes kahden vuosikymmenen työn tulos. Se kokoaa vieläkin pitemmältä ajalta monenkeskisten oppikeskustelujen kirkko-opillista (ekklesiologia) satoa.

 

Ekumeenisen liikkeen päämäärä on Kirkon näkyvä ykseys. Onkin selvää, että kirkko-opista tulee keskustella, jotta ekumenia etenisi.  Asiakirja pyrkii tuomaan esiin mahdollisimman kattavasti keskusteluissa saavutetun yhteisymmärryksen tason.

 

(1982) saavutettu lähentyminen kastetta, ehtoollista ja virkaa koskevissa näkemyksissä haastoi selvittämään, miten kirkko ymmärretään. Ovathan kasteen ja ehtoollisen sakramentit sekä niitä hoitava virka perustavan tärkeitä kirkon synnyn ja elämän kannalta. On käynyt selväksi, että erityisesti nk. historiallisten kirkkojen kesken voidaan tunnustaa toisten sakramentit ja virat vasta kun on päästy yhteisymmärrykseen myös siitä toimintaympäristöstä, jossa sanaa julistetaan ja sakramentteja hoidetaan.

 

Kirkko-dokumentti on onnistunut kuvaamaan ekumeenisissa keskusteluissa saavutetun yhteisymmärryksen tasoa sen verran hyvin, että sen on katsottu olevan BEM-dokumentin jälkeen F&O-komission toinen nk. lähentymis- eli konvergenssiasiakirja. Se haastaa kirkkoja keskittymään vielä avoinna oleviin kysymyksiin, jotta voidaan ottaa askelia eteenpäin, niin että esimerkiksi Porvoon kirkkoyhteisön tapaisia yhteisöjä tulisi lisää. KMN:n nk. konsiliaarisen ykseysajattelun mukaan tavoitteena on saavuttaa ennen pitkää sellainen yhteisymmärrys, että kirkot voisivat kokoontua yhteiseen maailmanlaajaan ekumeeniseen kirkolliskokoukseen yli 1000 vuoden tauon jälkeen.

 

Kirkoilta, teologisilta tiedekunnilta ym. pyydetään virallisia vastauksia dokumenttiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Asiakirjan suomennos julkistettiin tammikuussa 2014 nimellä: Kirkko: Yhteistä näkyä kohti.

 

Kirkko yteistä näkyä kohti.pdf 

The Church. Towards a Common Vision.pdf
Kirkkojen
maailmanneuvoston (KMN) jäsenkirkoilta ei edellytetä toisen kirkon hyväksymistä.
Jo vuonna1950 ns. Toronton julistuksessa lausuttiin, että kirkon ei tarvitse
pitää toisia jäsenkirkk...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.