SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Takt och ton inom ekumeniken

 
Takt och ton inom ekumeniken svarar på centrala frågor gällande ekumenik.  Varför är ekumenik viktigt? Vilka principer styr det ekumeniska arbetet? Hur kan man delta i ekumeniskt arbete på det lokala planet? Meningen är att klargöra vad ekumenik och ekumenisk verksamhet innebär så att allt fler kan känna sig delaktiga i ekumenisk verksamhet också på det lokala planet.

Takt och ton har sammanställts av Ekumeniska rådet i Finland och kan fritt användas och kopieras.

 

Ekumenik (grekiskans oikoumene = hela den bebodda världen)

 

är att främja strävanden mot Kristi kyrkas synliga enhet och att stärka de kristnas inbördes gemenskap i ord och handling. Arbetet för kristen enhet har sin utgångspunkt i Bibelns Nya testamente och Jesu bön om enhet mellan de troende (Joh.17:21).

 

Gemensam tro

 

Vårt ekumeniska arbete bygger på en gemensam tro, enligt vilken vi bekänner Herren Jesus som Gud och Frälsare enligt Bibeln. Där­för vill vi tillsammans sträva till att fullgöra vår gemensamma kallelse en enda Gud, Fader, Son och helig Ande, till ära.

 

Ömsesidig respekt

 

Ekumenik förutsätter ömsesidig respekt för varandra som kristna kyrkor och samfund. Detta innebär att vi respekterar varandras rätt till skillnader i lära, olika sätt att be, fira gudstjänst och leva ut vår tro. Samarbetet förutsätter däremot inte att vi skulle godkänna allt i varandras tradition som den rätta läran.

Tillit och öppenhet

 

Vår ekumeniska gemenskap bygger på tillit och öppenhet. Vi är förvissade om att Jesu bön om enhet är starkare än de kristnas splittring.

 

Eftersom ekumenikens mål är Kristi kyrkas enhet utgår vi ifrån det som förenar oss. Vi blundar emellertid inte för saker som skiljer oss åt. Vi vill trygga en så bred bas som möjligt för vårt arbete. Därför strävar vi till interaktion med nya kyrkor och kristna samfund.

 

Vilja att förstå

 

Ekumenik innebär också att vi vill förstå varandra och komma fram till bredast möjliga enhet i tro och lära. Genom samtal och dialog lär vi oss också att bättre förstå våra egna traditioner. Vi deltar i detta arbete som likvärdiga parter.

 

I svåra frågor försöker vi genom bön och ett öppet samtal förstå varandras ståndpunkter och tolkningar av Guds Ord.

 

Samarbete mellan kyrkoledare

 

Ledarna för de kristna kyrkorna och samfunden har ett särskilt ansvar för att skapa och upprätthålla goda relationer mellan kyrkorna. Vi respekterar de ledare som respektive kyrkor och samfund har valt och förbinder oss att samarbeta med dem.

 

Kyrkans två dimensioner

 

Ekumenik bygger på en förståelse av Kristi kyrka som lokal och universell. Som kristna kyrkor och samfund i Finland tillhör vi den världsvida kristna gemenskapen. Vi upprätthåller kontakter till kyrkliga och ekumeniska organisationer. Som delar av Kristi kropp vill vi bära vårt ansvar för våra systrar och bröder i olika delar av världen.

 

Vi vill verka för rättvisa, fred, försoning och omsorg om skapelsen.

 

Lokal ekumenik

 

För de flesta är lokalförsamlingarnas samarbete det synligaste uttrycket för strävan mot en fördjupad och synlig kristen enhet. Lokal ekumenik strävar efter att främja enhet och gemenskap mellan kristna på samma ort. När vi lär känna varandra, erkänner varandra och bekänner vår tro tillsammans kan vi finna vägen till ett gemensamt och trovärdigt kristet vittnesbörd för att världen skall tro.

 

Ja till evangelisation - nej till proselytism

 

Mission och evangelisation hör till kyrkans väsen och uppgift. Varje församling och enskild kristen är utsänd att dela med sig av sin tro. Vi bekräftar varje kyrkas och samfunds rätt och skyldighet att förkunna evangelium enligt sin egen syn.

 

Evangelisationens syfte är att förkunna frälsningen genom Jesus Kristus. Den får inte sträva till att försvaga eller bryta banden till individens egen kyrka eller kristna samfund. På detta sätt vill vi göra åtskillnad mellan evangelisation och proselytism, strävan efter att få medlemmar ur ett kristet samfund att övergå till vårt eget samfund.

 

Rätt information

 

Vi respekterar varje kyrkas och kristna samfunds rätt till sin egen självförståelse och identitet. Därför förbinder vi oss att ge ut sanningsenlig information om varandra. Vi tar avstånd från varje form av förkunnelse och information som framhäver och idealiserar den egna kyrkan eller samfundet och ger en negativ bild av den andra.

 

Respekt för individ och familj

 

Varje kristens andliga väg måste respekteras. När familjemedlemmar tillhör olika kristna kyrkor eller samfund är det särskilt betydelsefullt att betona enhet och inte splittring. Det är också viktigt att ta lärdom av dessa familjers erfarenheter.

 

Vi hoppas att alla kristna kyrkor och samfund skulle skapa fungerande och klargörande rutiner angående kyrkliga förrättningar (t.ex. vigsel, begravning, välsignelse av hem) i vilka personer med annan kyrkotillhörighet deltar. I dessa fall rekommenderar vi alltid samarbete.

 

Ekumeniska rådet i Finland har den 15 oktober 2002 godkänt dessa rekommendationer.

 

Ekumeniska rådet i Finland är en mötesplats och ett samarbetsorgan för de kristna kyrkorna och samfunden i Finland. Takt och ton inom ekumeniken innehåller rekommendationer till rådets medlemssamfund och deras lokala församlingar. Med hjälp av dessa rekommendationer vill rådet främja det ekumeniska samarbetet lokalt och nationellt och klargöra till vad vårt gemensamma ekumeniska arbete förpliktar kyrkorna och de kristna samfunden.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.