SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

TT Pekka Metso 

 

Pekka Metson näkökulma aiheeseen liittyi seuraavaan haasteeseen: Kasteesta juontuu sakramentaalinen karismaattisuus, joka on siten kaikkien kristittyjen yhteisesti jakama. Samaan aikaan kuitenkin kirkon virkaan liittyy erityiskarismaattisuutta, joka joskus johtaa siihen, että yleinen karismaattisuus kaventuu.

 

Metso kuvasi karismaattisuutta täysivaltaisen kastetun elämän synonyymina. Hänen tarkastelun kohteena ei siis ollut niinkään karismaattinen liike.

 

Metso kertoi, kuinka hän oli törmännyt joitain vuosia sitten ortodoksisen kirkkokuoron matkalla käsitykseen, että papilla on erityistä tietämystä asioista sen takia, että hän voi puhua Jumalan kanssa suoraan toisin kuin muut ihmiset. Papeille sysätään Metson mukaan välimiehen rooli, ja samaan aikaan maallikot eivät elä itse täyttä hengellistä elämää.

 

Kirkko on Pyhän Hengen yhteisö, Metso totesi. Henki on vuodatettu kirkolle ja siksi kirkossa vallitsee Pyhän Hengen täyteys, joka on jatkunut aina helluntaista lähtien. Kirkolla on siten kaikki voima ja totuus, jota se tarvitsee. Kirkon elämä on Pyhän Hengen työn seurausta. Tämän Hengen ilmauksia ovat apostolinen pappeus ja kollektiivinen kokemus eli traditio. Kirkon itsereflektio on yksi todistus Hengen jumaluudesta.

 

Kasteen kautta astutaan elämään Kristuksessa ja liitytään kirkon eli Pyhän Hengen yhteisön elämään. Voitelun mysteeriossa tämä konkretisoituu, Metso totesi. Elämän aistit ja toiminnan ulottuvuudet kastetaan siinä Pyhän Hengen voimalla. Kyseessä on eräänlainen henkilökohtainen helluntai. Näin jokainen on karismaatikko. Itse karismaattisuuden osalta kukaan kastettu ei poikkea toisista, vaikka jokaisella onkin oma tehtävänsä. Yksi ja sama Henki vaikuttaa kaikissa, ja kaikki ovat saman kirkkoruumiin yhteydessä, Metso totesi. Lahjojen moninaisuus ei siten uhkaa kirkon yhteyttä.

 

Ortodoksisen kirkon historiassa on arvostettuja Hengen kantajia, joissa yhteisö on tunnistanut ja tunnustanut Hengen läsnäolon. Kuitenkin sanonta 200-luvulta alleviivaa sitä, ettei Hengen läsnäolo rajoitu vain tiettyyn virkaan: ”eivät kaikki piispat ole piispoja”.

 

Metson mukaan kirkon piirissä on olemassa tulkinta, jonka mukaan pappeus on erityistehtävä kirkossa, ja kirkon historiassa onkin tunnistettavissa kehityslinja, jossa pappi erottautuu ajan saatossa maallikosta. Vähitellen syntyi ajatus, että pappeus on uudenlainen rajalinja kirkon sisällä, ja että se erottaa saman Hengen ihmiset toisistaan. Kirkon elämään tämä ilmiö heijastuu niin, että maallikot ovat ikään kuin kasteen ja pappeuden välimaastossa. Tällöin ajatellaan, että laajempi osallisuus Hengestä kuuluu pappeuteen. Metso kritisoi tällaista näkemystä. Siitä seuraa myös se, että kaikkeen tarvitaan pappia. Eikö voitaisi ajatella, että ilman pappiakin voisi olla täysimääräistä kristillisyyttä, Metso kysyi. Papiston hengellisen elämän muodot eivät ole sen pyhempiä kuin maallikkojenkaan elämän muodot.

 

Lopuksi Pekka Metso kysyi, olisiko maallikkojen mahdollista olla enemmän sitä, mitä he kasteen perusteella ovat. Jos kysymykseen vastataan kyllä, se vahvistaisi kirkon yhteisöllisyyttä, Metso jatkoi. Hänen mukaansa tulisi ajatella, että jos kasteen lisäksi on muitakin vihkiytymisiä, nämä tapahtuvat ikään kuin kasteen vihkiytymisen sisällä.

 

Konkreettisena esimerkkinä voidaan pohtia eukaristiaa, Metso kertoi. Parhaimmillaan se on koko seurakunnan toimittama palvelus. Papin ei muutenkaan tarvitse tehdä tai osata kaikkea; seurakuntalaisetkin voisivat osallistua enemmän.

 

Jeesuksen rukous, että he kaikki olisivat yhtä, voi Metson mukaan toimia ekumenian lisäksi myös yhden kirkkokunnan sisäisenä toiveena. Yhteys perustuu siihen, että kasteessa Henki on annettu kaikille.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.