SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasteen vastavuoroinen tunnustaminen – konsultaatio Saksan kirkkojen neuvoston kanssa 2015

Saksan kirkkojen neuvoston () ja SEN:n yhteinen konsultaatio kasteen vastavuoroisesta tunnustamisesta pidettiin kulttuurikeskus Sofiassa 1.-2.12.2015. Lähtökohtana konsultaatiolle oli Magdeburgin asiakirja vuodelta 2007 (), jossa Saksan kirkot tunnustavat 

toistensa kasteen. Myös Alankomaissa, Belgiassa ja Sveitsissä on päästy vastaavaan sopimukseen. 


Suomen ekumeeniselle toiminnalle nämä asiakirjat ja muiden maiden kokemus ovat hyvä esimerkki siitä, mitä kasteen vastavuoroinen tunnustaminen maassamme voisi olla ja mihin se voisi johtaa. Suomessa asiasta on keskusteltu, mutta virallisesti asiassa ei ole vielä aiemmin edetty.

 

Saksassa saadut kokemukset ja vastavuoroisen kasteen tunnustamisen merkityksen reflektointi oman maamme kannalta olivat konsultaation keskeiset teemat. Alustuksissa ja esitelmissä pohdittiin, voisiko kasteen vastavuoroinen tunnustaminen toteutua myös Suomessa. Yhteisesti todettiin, että kirkkojen tulee täyttää missionaarista tehtäväänsä. Kasteen merkityksen korostamista kirsitillisen elämän ja kirkon opetuksen kannalta tulisi terävöittää.

 

Saksasta konsultaatiossa olivat mukana piispa Dr. Karl-Heinz Wiesemann, ACKD:n puheenjohtaja ja Saksan katolisen piispainkokouksen jäsen, piispa, professori Martin Hein, ACKD:n varapuheenjohtaja, Saksan evankelinen kirkko, Erzpriester Radu Constantin Miron, ACKD:n varapuheenjohtaja, Saksan ortodoksinen piispainkokous, pastori Christoph Stiba, baptisti ACKD:n hallituksen varajäsen, PD Dr. Burkhard Neumann, teologinen neuvonantaja, katolinen kirkko, pastor Christoph Ernst, Saksan evankelisen kirkon, EKD:n, Pohjois- ja Itä-Euroopan asiantuntija, Dr. Elisabeth Dieckmann, Geschäftsführerin der ACK in Deutschland.

 

Suomen delegaatioon kuuluivat: metropolitta Ambrosius, Suomen ortodoksinen kirkko, TT, piispa Simo Peura, ev.-lut. ja SEN:n hallituksen jäsen, TT, piispa Erik Vikström, ev.-lut. dosentti, TT Tomi Karttunen, ev.-lut. ja SEN:n hallituksen jäsen, Dr. Julia Day, anglikaaninen kirkko, yleisvikaari TT Raimo Goyarrola, kat. ja SEN:n hallituksen varajäsen, TT, pastori Heta Hurskainen, ev.-lut. rovasti Heikki Huttunen, ort. ja pääsihteeri TT Mari-Anna Pöntinen.

 

Konsultaation sihteerinä toimi sosionomi AMK, TK Suvi Korhonen. Tähän yhteyteen on koottu koosteet konsultaatiossa pidetyistä esityksistä ja keskustelusta.

 


Isä Heikki Huttunen esitteli suomalaisen ekumenian historiaa
ja nykytilannetta. Hän nosti esiin kaksi asiaa, jotka antavat ilmeensä
suomalaiselle ekumenialle. Suomalainen kirkkohistoria on koko...
Heikki Huttusen puheenvuoron jälkeen käytiin keskustelua
suomalaisesta ekumeniasta. Kysymykseen siitä, miten Suomeen muuttaneet
venäläiset vaikuttavat ortodoksisen kirkon elämään Huttunen vastas...
Saksalaisen yhteiskunnan uskonnollisesta tilanteesta on
mahdotonta antaa yksinkertaistettua kuvaa. Maassa on 81 miljoonaa asukasta,
joista 50 miljoonaa on kristittyjä. Kaikki globaalit kristilli...
Esityksen jälkeen käytiin keskustelua reformaation merkkivuodesta.
Nähtiin tärkeänä, että kyseessä ei ole protestanttisen tai saksalaisen
itsetietoisuuden juhla vaan juhla, joka avaa ekumeenisia...
Saksassa on kokemuksia ekumeenisen kastesopimuksen
aikaansaamisesta: prosessi on ollut pitkä mutta yhteinen tunnustusasiakirja
lyhyt.  Se sisältää minimin yhteisistä
kasteen elementeistä: Kas...
Magdeburgin sopimus rakentuu kuudesta eri näkökulmasta
kasteeseen. Kasteessa tullaan kristityksi, kasteessa vapautetaan synnin
vallasta, kasteessa ihminen otetaan Jumalan lapseksi, kasteessa ihm...
Heta Hurskaisen kommentin jälkeen käytiin keskustelua Suomen
tilanteesta ja mahdollisuuksista kasteen vastavuoroiseen tunnustamiseen.
Todettiin, että käytännössä puolet vapaakirkoista tunnustaa...
Suomessa baptistien ja luterilaisten välisiä neuvotteluja
kasteen tunnustamisesta on käyty vuodesta 1997 lähtien. Keskustelut ovat olleet
luonteeltaan toisenlaisia kuin Saksassa, sillä niillä ei...
Seuranneessa keskustelussa
kiinnostusta herätti baptistien käyttämä kasteen vahvistaminen. Sen sisältönä
ei ole uudelleenkastaminen vaan kasteen valojen uusiminen. Myös muissa
kirkoissa nähti...
Porvoon sopimusprosessissa mukana olleen Erik Vikströmin
mukaan luterilainen kastekäsitys on avoin ja joustava. Kristittynä eläminen
alkaa kasteessa ja kasteessa saatu usko kannattelee elämää. L...
Keskustelussa nousi monia eri näkökulmia siihen, mitä
eksorkismilla tarkoitetaan: se voi tarkoittaa kristityn taistelua Kristuksen
seuraajana demonisia valtoja vastaan. Toisaalta se voidaan nähd...
Magdeburgin sopimuksen allekirjoittajat tuskin osasivat
arvioida sopimuksen mukanaan tuomia ekumeenisia avauksia. Lyhyen sopimustekstin
muotoilut kasteen vastavuoroiseen tunnustamiseen herättävä...
Ladies and
gentlemen, dear sisters and brothers, let me first of all thank you for the
privilege to speak to you at this consultation today, coming from a church that
has not signed the Magde...
Martin Heinin ja Christoph Stiban puheenvuorojen jälkeen
käytiin keskustelua kasteen suhteesta uskontunnustukseen. Voiko kirkko olla
kirkko, jos sillä ei ole mitään uskontunnustusta? Kirkko ja k...
Useimmat kirkot yhtyvät ajatukseen, että kaste on yksi
elämän keskeisistä mysteereistä.  Se on
tie uuteen elämään ja Jumalan todellisuuteen sekä ilmaisee jotain jo olevasta
todellisuudesta. K...
Burkhard Neumannin esityksen jälkeen keskusteltiin siitä,
että vaikka kaste on Jumalan teko, myös muita toimijoita tarvitaan: kastettava,
sekä yhteisö, johon kastetaan. Päähenkilöä on mahdoton o...
The Baptism as Sacrament of Unity”I … beg you to lead a life
worthy of the calling to which you have been called, with all humility and
gentleness, with patience, bearing with one another in lov...
Tomi Karttusen esitystä seuranneissa kommenteissa tuotiin
esiin, että ortodoksisessa maailmassa on vielä paljon negatiivisia asenteita
toisten kirkkojen kasteita kohtaan. Tämä näkyy alueellisell...
Yhteenvetokeskustelussa pysähdyttiin miettimään kolmea
kysymystä: Mitä me olemme oppineet? Mihin suuntaan olemme menossa ja mitkä ovat seuraavat askeleet tällä tiellä. Magdeburgin sopimuksella ja s...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.