SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jan Edström: Kommenttipuheenvuoro baptistikirkon näkökulmasta

Suomessa baptistien ja luterilaisten välisiä neuvotteluja kasteen tunnustamisesta on käyty vuodesta 1997 lähtien. Keskustelut ovat olleet luonteeltaan toisenlaisia kuin Saksassa, sillä niillä ei ole tavoiteltu yhteisten julkilausumien tai sopimusten muodostamista. Tällä hetkellä Baptismit eivät ole yksimielisiä siitä, voidaanko muiden kirkkojen toimittamia kasteita tunnustaa – esimerkiksi Englannissa, Ruotsissa ja Norjassa on käytössä vapaa jäsenyys.

 

Baptisteille kaste merkitsee kääntymistä ja uskoa. Se merkitsee kuuliaisuutta ja uskollisuutta. Erottava tekijä kirkkojen käsityksiin löytyy, kun kysytään sitä, kenen uskosta on kyse. Baptistit painottavat ihmisen uskoa Jumalaan kun taas luterilaisilla korostuu ajatus Jumalan uskosta ihmisessä. Usein näyttää siltä että kirkkojen välillä kilpaillaan siitä, kuka ottaa kasteen vakavimmin. Teologisesti tarkasteltuna voitaisiin sanoa, että luterilaiset, mutta kuuliaisuuden ja uskon harjoittamisen näkökulmasta baptistit.

 

Kaste tapahtuu aina kontekstissa: se on globaali ja paikallinen. Keskeistä ovat Raamatun sanat, rukous ja rituaali. Kaste ei koskaan ole vain yksilön teko vaan se koskee yhteisöä. Kaste ei myöskään ole vain yksittäinen hetki vaan kaste vaikuttaa koko elämän ajan.

 

Keskeinen kysymys on, otammeko kasteen vakavasti? Miten kaste voisi olla kirkon elämän keskus ja yksilön elämässä enemmän kuin puoli tuntia kestävä toimitus. Baptistien näkökulmasta Luterilaisuus on privatisoinut kasteen siirtämällä kastetilaisuudet koteihin: jos kaste olisi osa seurakunnan yhteistä jumalanpalvelusta, olisiko tällä vaikutusta suomalaisten kirkkoon kuulumiselle ja sitoutumiselle seurakunnan elämään?

 

Suomessa kasteen vastavuoroiseen tunnustamiseen suhtaudutaan eri tavoin baptistiunionin ja baptistiseurakuntien välillä ja tämä voi aiheuttaa konfliktin: baptistiunioni suhtautuu epäilevästi kasteentunnustamiskeskusteluihin. Kuitenkin nähdään, että luterilaisilla ja baptisteilla on enemmän asioita jotka yhdistävät kuin asioita, jotka erottavat. Baptistien rukouskirjassa on rukous kasteen aktivoimiseksi. Kenties tätä voitaisiin käyttää ekumeenisesti myös muista kirkoista tuleviin, jolloin uudelleenkastamista ei tarvittaisi.

 

Baptistit puolestaan toivovat, että luterilaisessa kirkossa arvostettaisiin niitä, jotka luterilaisiksi kastettuina löytävät hengellisen kotinsa baptistikirkosta ja osallistuvat baptistikirkon toimintaan. Myös muutoin kristillisyyden monimuotoisuus tulisi tunnustaa suomalaisessa yhteiskunnassa: julkisten laitosten, kuten vankiloiden ja sairaaloiden hengellisen työntekijät ovat tällä hetkellä lähes yksinomaan luterilaisia.

 

Ekumeeninen metodi on baptisteille Suomessa vielä uutta, samoin kuin baptistien teologinen perintö on uutta. Keskustelumahdollisuuksiin vaikuttaa Suomessa myös vähemmistöasema. Teologia ei ole koskaan vain teologiaa vaan konteksti asettaa rajat, muodot ja mahdollisuudet.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.