SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kommentteja ja keskustelua

Tomi Karttusen esitystä seuranneissa kommenteissa tuotiin esiin, että ortodoksisessa maailmassa on vielä paljon negatiivisia asenteita toisten kirkkojen kasteita kohtaan. Tämä näkyy alueellisella tasolla uudelleenkastamisena. Tunnustaminen ei myöskään ole vain teologinen kysymys, vaan siihen liittyy kysymyksiä vallasta sekä kipeitä muistoja historiasta. 

 

Laajasti tarkasteltuna nykykehitys vie ortodoksista kirkkoa fundamentalistisempaan suuntaan, vaikka Suomessa kansallisella tasolla virallinen tunnustaminen olisikin mahdollista – käytännössä kasteen tunnustaminen jo tapahtuukin. On hyvä, että valtapolitiikan vaikutus myönnetään.

 

Keskusteltiin siitä, miten paikalliset kirkot voivat olla Kristuksen Kirkon ilmentymiä. Eikö tämä johda partikularistiseen kirkkokäsitykseen? Näin ei kuitenkaan ole, jos nähdään, että vaikka Kristus on kokonaan läsnä paikallisessa kirkossa, paikallinen kirkko ei yksin ole kuitenkaan koko Kirkko. Samoin kommentoitiin, että olemalla näkyvästi osa paikallista, kristitty on osa myös muita näkyviä kirkkoja. 

 

Yhteys ei siis ole vain abstrakti käsite. Ihminen kastetaan aina johonkin kirkkokuntaan mutta myös omaa kirkkokuntaa laajempaan yhteyteen. Toisaalta huomautettiin, että eikö kristillisyyden mysteeri ole ensisijaista ja tunnustuskunta vasta toissijaista. Yksi universaali Kirkko on mysteeri ja kristillisyyden perusta.

 

Tuotiin esiin, että olemme kirkkoina tilanteessa, jossa meidän ei pitäisi olla – olemme erillään kun meidän tulisi olla yksi. Todellisuus on sitä, että olemme kristittyjä jossain tietyssä kirkkokunnassa. Olisi liian yksinkertaistavaa sanoa, että olemme kaikki kristittyinä samoja. Yhtä lailla olisi liian helppoa sanoa, että toinen on oikeassa ja toinen väärässä. Tarvitsemme toisiamme, vaikka olemme vakuuttuneita omasta näkemyksestämme – voimme oppia yhdessä, vaikka olemme sitoutuneet omaan kirkkoomme. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

 

Pohdittiin myös sitä, onko kastevesi ja kolmiyhteisen Jumalan nimeen kastaminen todellisuudessa kuitenkaan koskaan tarpeeksi, vai tarvitaanko näiden yhteisten elementtien lisäksi aina jokin perinne, johon kastetaan ja joka näkyy kasteen käytännöissä. Todettiin, että kasteeseen kuuluu myös intentio kastaa. Kasteen leikkiminen ei ole kastamista.

 

Keskusteltiin uskon luonteesta kasteessa. Luterilaisesta näkökulmasta usko ei saa olla velvoite tai vaatimus, sillä uskoon ei sisälly pakkoa. Jumala on kasteen toimija kastetta ennen, sen aikana ja kasteen jälkeen – sitä kautta usko on läsnä kasteessa.

 

Todettiin, että kristillisyys on ikään kuin Sveitsin passi: kansalaisuuden saa vasta, kun oma kyläsi vahvistaa sen. Jonkun kirkon tulee siis olla kastetun kristityn oma kirkko. On myös tärkeää tunnustaa että toinen kirkko on Kirkko sanan täydessä merkityksessä, vaikkei se pidäkään sisällään koko Kirkkoa. Tällainen tunnustaminen sisältää ajatuksen kaipuusta ykseyteen. Kaste on myös eskatologinen asia. Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.