SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkko: yhteistä näkyä kohti – SEN:n lausunto 16.12.2016

Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi 16.12.2016 lausunnon Kirkkojen maailmanneuvostolle. Lausunto käsittelee asiakirjan käytettävyyttä ekumeenisessa kontekstissamme. 

 

SEN:n lausunnossa todetaan, että se pitää yhtäältä asiakirjaa erittäin onnistuneena keskustelun avaajana, mikä onkin tämän kaltaisen lähentymisasiakirjan tarkoitus. Toisaalta se korostaa Kristus-keskeistä lähestymistapaa, joka on kaikille kirkoille yhteinen, ja muistuttaa kontekstilähtöisyydestä sekä naisten asemasta kirkollisissa viitekehyksissä. 

 

Lausunnon pohjateksti on Opillisten kysymysten jaoston laatima ja SEN:n hallitus päätti lausunnosta 16.12.2016. 

 

Myös Suomen ev.lut. kirkko on antanut

 


Introduction The Church: Towards a Common Vision (2013) is a convergence document on the theological understanding on the church. The document is a fruit of 25 years of work, following in the footstep...
Johdanto. Kirkko: yhteistä näkyä kohti (2013) on ekumeeninen lähentymisasiakirja, joka käsittelee teologista ymmärrystä kirkon olemuksesta. Asiakirja on 25 vuoden työn tulos ja se jatkaa edeltävän läh...
Inledning Kyrkan – på väg mot en gemensam vision (2013, i svensk översättning 2014) är ett konvergensdokument om den teologiska synen på kyrkan. Dokumentet är en frukt av 25 års arbete och följer i fo...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.