SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Vem får predika i gudstjänsten? – Bakgrund

T. Rolf. Freeimages.com

Ordförande för ERF:s sektion för finlandssvensk ekumenik Tor-Erik Store har tillväckt ett initiativ till stiftsmötet 2004 i Borgå stift beträffande möjligheten att låta icke-lutherska predikanter predika vid lutherska högmässogudstjänster. Initiativet förföll dock i Stiftsmötet. 

 

Erik Liljeström (bapt) föreslog att ärendet inte lämnas härvid utan ytterligare material sammanställs och förs till Ekumeniska rådets behandling. Förslaget vann understöd. 

 

Ärendet togs upp av Tor-Erik Store i ERF:s planeringsforum 6.9.2004 och forumet beslöt ge ärendet för Sektionen för finlandssvensk ekumenik, Sektionen för lärofrågor och sektionen för lokalekumenik för vidarebehandling.

 

I följande sammanställning har sektionen av ERF:s medlemmar och observatörer, som har svenskspråkig verksamhet, samlat svaren på frågan: Vem får predika i gudstjänsten?


Vem har rätt att predika i en högmässa och godstjänst? Svar: Enligt Kyrkoordningen, KO 2:27 "Biskopsmötet äger bestämma under vilka förutsättningar en präst från någon annan evangelisk-luthersk kyrka...
Vem får predika i ortodoxa kyrkan? Svar: Predikan skall hållas i samband med liturgin. Biskopen, prästen och med biskopens välsignelse kan också diakoner predika. Ytterligare blev sagt: med biskopens...
Vad det gäller tillgång till våra talarstolar i våra kyrkor, så är de i första hand
förbehållna våra egna pastorer och församlingsföreståndare.
Så angående vem som får predika i Missionsförbundets gudstjänster. Svar: Den som pastorn eller pastorn tillsammans med styrelsen eller om ingen pastor finns, styrelsen, ger lov till får predika. I pra...
Svaret givet av generalvikarie fader Tuomo T. Vimpari:
I Frälsningsarmen är det den lokala kårledaren, motsvarar församlingspastorn, som avgör vem kan komma i fråga då predikanten väljs. Det är alltså kårledarens omdöme som gäller i denna fråga. 
Finlands svenska baptistsamfund består av självständiga församlingar som samarbetar i gemensamma frågor. Varje församling har rätt att självständigt fatta beslut om vem som predikar i församlingens gu...
I metodistkyrkan får kyrkans pastorer predika. De är utnämnda av biskopen till det uppdraget. Pastorn i församlingen kan ge tillåtelse åt lekmän att predika.
Dessa lekmän bör ha avlagt en lokalpred...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.