SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Näkymiä ekumenian tulevaisuuteen

 
Opillisten kysymysten jaoston kokouksessa 19. marraskuuta 2009 pohdittiin tulevaisuuden kansainvälistä ekumeenista toimintaa. Pastori Aaro Rytkönen kertoi lähivuosien haasteista. Lähetyssihteeri Aino Nenola ja jaoston varapuheenjohtaja Minna Hietamäki avasivat KMN:n Faith & Order -komissiossa tehtävän työn problematiikkaa.

 

Aaro Rytkönen (ev.-lut.) alusti aiheesta Ekumeenisen liikkeen ja Kirkkojen Maailmanneuvoston tulevaisuus – onko sitä? Rytkönen esitteli monipuolisesti KMN:n toimintakulttuuria ja hankkeita. Tulevaisuudessa KMN:n olisi hänen mukaansa keskitettävä voimavaransa ydintoimintoihinsa ja vahvuusalueisiinsa, ja niiden rajoissa pyrittävä mahdollisimman tiiviiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Lisäksi sen olisi panostettava aikaisempaa enemmän yhteydenpitoon myös jäsenkuntaansa kuulumattomien yhteisöjen, sekä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

 

Aino Nenola(ort.) ja Minna Hietamäki (ev.-lut.) kertoivat KMN:n toimintaraameista ja työskentelystä. Keskiöön nousi kysymys siitä, missä määrin F&O:n piirissä käytävällä monenkeskisellä keskustelulla on merkitystä kirkkojen mykytilanteessa, jossa kauaskantoisimmat tulokset oppikeskusteluissa saadaan kahdenvälisissä neuvotteluissa. Vaikka monenkeskisen kanssakäymisen vaarana on oppikeskustelujen vesittyminen tai ”laitostuminen”, ne tarjoavat mahdollisuuden positiivisen yhteistunnelman rakentamiseen keskusteluja varten, sekä vievät osanottajat kohtaamaan myös etäisiltä tuntuvat yhteisöt ja kirkot.

 

Faith & Order -komission erityisenä tulevaisuuden haasteena on saada sen piirissä tuotetut päätökset vaikuttamaan jäsenistöönsä. Se pystyy nostamaan käsittelyyn kirkkojen yhteisiin juuriin liittyviä aineksia, ja lisäämään näin keskinäistä yhteyttä. Toisaalta näin tuotetut lausunnot ja asiakirjat ovat tähän mennessä saaneet varsin vaihtelevasti painoarvoa jäsenkirkoissa ja -yhteisöissä. 

 

Emilia Helvuo

TM, jaoston sihteeri

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.