SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rekisteröityjen parisuhteiden hermeneutiikka


Dosentti Kalervo Salo alusti Opillisten kysymysten jaoston kokouksessa 17. syyskuuta 2009 aiheesta Rekisteröityjen parisuhteiden hermeneutiikka. Aihetta käsiteltiin evankelis-luterilaisen kirkon piispainkokouksessa ja sen asettamassa työryhmässä vuosina 2004–2009. 

 

Dosentti Salo työskenteli työryhmän pysyvänä asiantuntijana. Työryhmä hajaantui helmikuussa 2009, jonka jälkeen ilmestyi sen työn pohjalta laadittu piispainkokouksen mietintö, jossa aihetta käsitellään kattavasti eri näkökulmista. 

 

Salo kertoi alustuksessaan mietinnön laatimisen aikana esiin nousseista näkökohdista ja totesi samalla sen tosiasian, että suhtautuminen rekisteröityihin parisuhteisiin on edelleen vaikea ja kipeä kysymys, joka jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Toisaalta hän painotti, että kirkossa tarvitaan ohjeistusta ja linjauksia käytännön toimintaa varten. Käsiteltäessä seksuaalisten vähemmistöjen asemaa kirkossa olisi otettava huomioon paitsi teologiset ja raamatulliset, myös erityisesti pastoraaliset, juridiset ja ekumeeniset näkökohdat. Asian työstäminen kirkossa jatkuu kaikkien näkökohtien osalta.

 

Mietintöä voi tilata painettuna:

Kirkkohallituksen julkaisumyynti

PL 185

00161 Helsinki

p. (09) 1802 315

f. (09) 1802 350Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.